w

Godzinki o NMP Łaskawej

Na Jutrznią.
Ockni się Duszo moia, nie tylko ustami,
Chwal Máryą, ále wszystkiemi śiłami.
Serce moie porzucay świat, co ludźi gubi,
Witay Pannę łáskawą, zbáwiennie nas lubi.

V. Chwáła Oycu, y Synowi, y Duchowi Swiętemu:
R. Ják była ná początku, y teraz y záwsze, y ná wieki wiekow. Amen.

Hymn.
Łaski pełna Márya, poćiecho w frasunku,
Száfarko darow Boskich, grzesznikow rátunku:
Tobie ten ná dobry dźień, grzeszna dusza moia,
Spiewa hymn; niech dźiś będźie z nami łáska twoia.
Ty Pánno tak uszykuy, tego dnia godźiny,
Abyśmy ie liczyli, bez grzechowey winy.

V. Modl się zá námi Pánno Mátko łáskawośći,
R. By nas Dekret nie zástał Boskiey surowośći.

MODLITWA.
Boże ktoryś Mátkę Syna twego od pierworodney záchował zmazy, zá ktorą śmierć, y wszystko złe ná świát weszło; pokornie twoiemu suplikuiemy Máiestatowi, abyśmy od morowego powietrza, y nágłey byli przez zásługi Pánny Máryey łáskawey záchowani śmierći, á ćiebie w pokoiu wielbili; ktoremu cześć y chwáła z Synem y z Duchem Swiętym ná wieki wiekow. Amen.

Na Laudes.
Ockni się Duszo moia etc., iák na Jutrznię.

Hymn.
Łaskáwa Pánno, z ludźi ktoż ćiebie nie chwali?
Muśiałby się národźić z nieużytey stali;
My nie kámienne serca, nie martwe opoki,
Zywe ku chwale twoiey popędzamykroki.
Pierwszą po Bogu chwáłę Nieboć nákazuie,
Tę y serce dźiś nasze tobie zápilnuie.

Wiersze, y Modlitwa iák na Jutrznię.

Na Prymę.
Ockni się Duszo moia etc., iák na Jutrznię.

Hymn.
Przez ćię Mátko y Pánno naydroższa Márya,
Fawor Niebieski wźiła słáwna Fáwencya:
Poskromiłaś powietrza iád w śmiertelnym ráźie,
Smierć nágła ustąpiła przy twoim Obraźie.
Niechay y u nas będą te twoie fawory.
Ustąpi śmierć, ustąpią złe sumnienia mory.

Wiersze y Modlitwa ik na Jutrznię.

Na Tercyą.
Ockni się Duszo moia etc., iák na Jutrznię.

Hymn.
Budynku Troyce Swiętey, złoty Domie Boga;
Gdy ná nas następować plága będźie sroga.
Powietrze, głod, lub woyna przyimi nas do ćiebie,
Wszák zowiemy Marya nászym domem ćiebie.
Gospodźie uwielbiona grzesznikow w gośćinę.
Przypuść, gdyż opłakuią popełnioną winę.

Wiersze, y Modlitwa iák na Jutrznię.

Na Sextę.
Ockni się Duszo moia etc., iák na Jutrznię.

Hymn.
Szosty wiek y ostatni Człowieka wyśćiga,
Ktoż się z swym dźiś pożyćiem popisać nie wzdryga?
Dobrze stanie: ieżeli twoiey Pánno mocy,
Zebrze mocno nie tylko wdźień, ále w nocy.
Kto łáskawey Maryey iest sługa, nie zginie,
Y na morzu bez wiosła do portu przypłynie.

Wiersze, y Modlitwa iák na Jutrznię.

Na Nonę.
Ockni się Duszo moia etc., iák na Jutrznię.

Hymn.
Zchyla się dźień żywota, wszystko nádoł idźie,
Y ná wschodźie dźiećina do záchodu przyidźie.
Szczęśliwy co w reiestrze Máryey pisany,
Y przez cały żywot swoy ná służbę oddany.
W godźinę śmierći swoiey nie uczuie mroku,
Nie zginie, kto tey Mátki iest ná pilnym oku.

Wiersze, y Modlitwa iák na Jutrznię.

Na Nieszpor.
Ockni się Duszo moia etc., iák na Jutrznię.

Hymn.
Bog Sędźia sprawiedliwy grzechy dekretuie,
Y męką wieczną grzesznych kárać się gotuie.
Gotuie strzały gniewu w sey zápalczywośći,
Sprawiedliwość przynagla piekłem kończyć złośći.
Panno łáskawa stáway ná grzesznikow stronie,
Połam strzały, á tarczą skłáday nas w obronie.

Wiersze, y Modlitwa iák na Jutrznię.

Na Kompletę.
Ockni się Duszo moia etc., iák na Jutrznię.

Hymn.
Kiedy termin żywota przyidźie y skonanie,
Nie wiesz Duszo, ách nie wiesz, co się z tobą stanie.
Bądź przytomną ná ten czás nad Swiętemi Swięta,
Bez grzechu, á dla grzesznych Marya poczęta.
Grzeszni ludźie dla twoiey wielmożney opieki,
Dobrą śmierć otrzymawszy liczą w Niebie wieki.

Wiersze, y Modlitwa iák na Jutrznię.

Polecanie Godzinek.
Fawentyno Niebieska poki stanie Słońca,
Poki Bog, á Bog záwsze, miey chwałę bez końca.
Odbierz proźby Márya, ieśli widźisz mało;
Przyday y serca násze, być się dosyć stáło.

MODLITWA.
Łaskawy Pánie Iezu, ty pełność łaski twoiey złożyłeś w Panieńskim sercu łáskawey Maryey; do ćiebie z naszymi sercami ubiegamy się, prosząc serdecznie przez serce Przenayświętszey Maryey, áby ta Pánna łáskawa, łáską twoią y łáską swoią nápełniła serca násze, y zápalała one ku większey was oboyga miłośći; Ktory żyiesz y kroluiesz z Bogiem Oycem w iednośći Ducha Swiętego ná wieki wiekow. Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Szymonie z Lipnicy

Godzinki o św. Judzie Tadeuszu