w

Godzinki o św. Judzie Tadeuszu

Na jutrznią.
V. Swięty Judo modl się zá mię,
R. Y wszelkich ktorzy chwálą ćię.
V. Pánie otworz wargi moie,
R. A usta moie opowiedzą chwáłę twoię.
V. Boże ku wspomożeniu memu weyrzy,
R. Pánie ku rátunkowi memu pokwap się.
Chwała Oycu, y Synowi, etc.

Hymn.
Chwalmy Iudę Przeświętego,
Nieba mieszkáńca przedniego,
Iásnego promieniami.
Uczestnikiem on ćierpienia,
Iuż się darem odpłacenia,
Cieszy z Apostołami.
W cnotę czystośći przybrany,
Chrystusowi ukochany,
Blisko z nim pokrewniony.
Miał Rodźica Alfeusza,
Ztąd wziął Imie Táddeusza,
Z Kleofy urodzony.

Antyfona
Kto się Boga boi, będźie czynił dobrze, á kto się trzyma spráwiedliwośći, dostánie iey, y zábieży mu iáko

uczćiwa Mátka.

V. Swięty Judo naypodufalszy Pátronie,
R. Błágay Boga łaskawośći ku obronie.

Modlitwa.
Boże ktorego dobroći i łáskawośći końca niemała, skłoń uszy dobrotliwośći twoiey, ná proźbę sług y

służebnic twoich: á spraw to, áby wszyscy, ktorzy ćię w Apostole twoim Iudzie Taddeuszu nábożnie

wielbią, przez zasługi iego skuteczne, proźby swey skutku dostąpili. Amen.

Na Prymę.

V. S. Judo etc. iák ná Iutrzni.

Hymn.
Dwunástu Chrystus, wybieráł,
W ktorych się rząd záwierał,
Dźieła Apostolskiego.
Boskim nátchnieniem obrany,
Y Taddeusz poczytany,
Iest, zá Ucznia Páńskiego.
Ten Boską náukę wnośił,
Gdy onę Pogánom głośił,
Ucząc ich nie leniwie.
Cuda ktore poprzedzały,
Czego uczył potwierdzały,
Ze śiał wiarę gorliwie.

Antyfona.
W Pośrzod Kośćioła otworzy usta iego, y nápełni go Duchem mądrośći, y rozumienia, szatą chwały

przyodźieie go.

V. Swięty Judo naypodufalszy Pátronie,
R. Błágay Boga łaskawośći ku obronie.

Modlitwa.
O Pánie Iezu! práwdźiwy Boże y Człowiecze, ktory z osobliwey łaski Swiętego Iudę Taddeusza; w

Apostołow twoich zgromádzeniu stowárzyszyłeś, zá przyczyną iego nam grzesznym rácz dać, áżeby

imiona násze, w reiestr żyiących wpisane były, y my w drugim żywoćie, z Wybranemi twemi, złączyć się

zásłużyli. Amen.

Na Tercyą.

V. Swięty Judo etc. iák ná Iutrzni.

Hymn.
Kto żąda by bez wątpienia,
U Monarchy upewnienia,
Niech Abágara prośi:
Ktory od Judy ochrzczony,
Y od fałszu uwolniony,
Gdy mu wiarę przynośi.
Nie tylko duszę uzdrowił,
O co mu Krol proźbę wznowił;
Nie podlega bolowi:
Kiedy zdrowie przywróćiwszy,
Káże moc sobie zrządźiwszy,
Ustępować trądowi.

Antyfona.
Nákarmił go Chlebem żywota y rozumienia, á wodą mądrośći zbáwienney nápoił go Pan Bog nasz.

V. Swięty Judo naypodufalszy Pátronie,
R. Błágay Boga łaskawośći ku obronie.

MODLITWA.
Wszechmogący, wieczny Boże, ktory S. Jude Táddeusza, osobliwym przywileiem ozdobiłeś: spraw, aby

wszyscy, ktorzy Swiętego tego Apostoła nabożnie wielbią, iego przyczyną, od wszelkich myśli, ćiała

przećiwnośći wyrwani byli. Amen.

Na Sextę.
V. Swięty Judo etc. iák ná Iutrzni.

Hymn.
Daley ieszcze postąpiłeś,
Náuczáiąc gdy wkroczyłeś,
Aż w Krolestwo Persyey:
Tam pokruszyłeś báłwany,
Wniosłeś wiarę, skarb nieznany,
Do Mezopotamiey.
Przeco báłwochwalców gminy,
Zgłádźić ćię z świata bez winy;
Wszelkim sposobem chćiały:
Gdyś Judo naukę práwił,
Wneteś to w báłwanach sprawił,
Aby odtąd milczały.

Antyfona.
W Pośrzodku wielkich Panow będźie służył, y przed oczyma Starosty okázały będźie. Do źiemie

Národow cudzoźiemskich przeydźie, bo między ludźmi dobrego y złego skosztuie.

V. Swięty Judo naypodufalszy Pátronie,
R. Błágay Boga łaskawośći ku obronie.

MODLITWA.
Nayukochańszy Jezu, ktory iesteś, drogą, práwdą y żywotem, dla ktorego Imienia Juda Taddeusz wielkie

drog przykrośći poniosł: pokornie ćię prośiemy, áżebyś maiąc wzgląd ná godne twego S. Apostoła

zásługi, żyćia naszego sprawy tak sporządzać ráczył, ábyśmy z drogi Oyczyzny Niebieskiey nie zobaczyli.

Amen.

Na Nonę.
V. Swięty Judo etc. iák ná Iutrzni.

Hymn.
Gdy ćię chćieli przezwyćiężyć,
Uśiłowali natężyć,
Sidła szátańskiey zdrady:
W ktore ty iednak nie wpádasz,
Wszystkim ná oczy przekładasz,
Szkodliwe czárta rady.
Przećiwnośćią pogárdzaiąc,
Nieprzestałeś náuczaiąc,
Páłać ogniem gorliwym:
Nic ná pracy nie straćiłeś,
Bow wielu Niebo zrodźiłeś,
Twoim słowem żárliwym.

Antyfona.
On iawnie okaże umieiętność nauki swoiey, á będźie się chlubił Zákonem testámentu Páńskiego.

V. Swięty Judo naypodufalszy Pátronie,
R. Błágay Boga łaskawośći ku obronie.

MODLITWA.
Boże ktoryś S. Táddeuszowi poskramiać czarty y czarodźieyskie omylać omámienia zupełną moc dał:

przez páłaiącą ćię gorliwego Apostoła miłość upraszamy, áżebyś nas od wszelkich czartow, y złośliwych

ludźi zásadzek, łáskawie obronić ráczył, ábyśmy zbáwiennemu Imieniowi twemu, teraz y ná wieki dźięki

czynić mogli. Amen.

Na Nieszpór.
V. Swięty Judo etc. iák ná Iutrzni.

Hymn.
Wybornie ktory spisałeś,
Y wielką moc wielom dáłeś
Przez List twoy, wszemi śiły:
Staraiąc się swą náuką,
Iákąbyśmy mogli sztuką,
Zywot wieść Bogu miły.
W ktorekolwiek idźiesz Kráie,
Swietność Imie każdy daie,
Káznodźiei wielkiego:
Ze prawdę Národom dałeś,
Y z Nieba się Posłem stáłeś,
Głos Národu ludzkiego.

Antyfona.
On iáko deszcz wyda z śiebie wymowy mądrośći swoiey, á będźie Pánu wyznáwał w modlitwie.

V. Swięty Judo naypodufalszy Pátronie,
R. Błágay Boga łaskawośći ku obronie.

MODLITWA.
Nayłaskawszy Boze, ktoryś Swiętego Iudę Táddeusza, obfitą Ducha S. łaską, do przepowiadánia

wszelkim Národom Ewángeliczney práwdy nápełnił: spraw to, ábyśmy to wszystko, co w Liśćie swoim

nam do záchowania podał, ná większą Imienia twego chwałę y dusz naszych zbáwienie ochotnym

doścczynieniem wykonali. Amen.

Na Kompletę.
V. S. Iudo modl się zá mię.
R. Y wszystkich ktorzy chwalą ćię.
V. Náwróć nás Boże Zbawco nasz.
R. A odwróć gniew twoy od nas.
V. Boże ku wspomożeniu: etc.
R. Pánie ku ratunkowi memu: etc.
Chwała Oycu: etc.

Hymn.
Naostatek Bog prac twoich,
Przyiowszy mnogość, ze swoich,
Skarbow był ći nagrodą;
Y żebyś mógł tryumfować,
Chćiał ćię Lauru udárować
Męczeńskiego ochłodą:
Ktorzy twą práwdą wzgárdźili,
Záiuszeni ná śmierć, zbili
Ciebie srodze kiiami:
Zaczym żywot położyłeś,
Y teraz w Niebo wstąpiłeś,
Cieszyć się z Aniołami.

Antyfona.
Błogosławiony mąż, ktory źdźierżywa pokusę, bo gdy będźie doświadczony, weźmie koronę żywota,

ktorą obiecał Bog tym ktorzy go miłuią.
V. Swięty Judo naypodufalszy Pátronie,
R. Błágay Boga łaskawośći ku obronie.

MODLITWA.
Nayćierpliwszy Iezu, ktory Swiętemu Apostołowi, Iudzie Taddeuszowi, pokrewnemu twemu, do podięćia

okropney śmierći dla wyznánia Ewangeliey twoiey śił dodałeś: prośiemy ćię, serca nasze łaską twoią racz

potwierdźić, ábyśmy wszystkie w tym żywoćie od ćiebie dopuszczone nátarczywośći, gotowym umysłem

znieść, wiarę práwdźiwą, ktora sama zbáwienie daie, wtym żywoćie, y przy śmierći statecznie wyznawać

mogli. Amen.

Polecenie Godzinek.
Nayosobliwszy Pátronie,
Judo miey mię w obronie,
Nie gardź proźbą, supplikami,
Lituy się nad proźbami.
Ochroń proszę duszę, ćiało,
By w czym nie szwankowało.
Oddal myśli złe, szkodliwe,
Sporządź serce wstydliwe.
Naybáźiey w ostatnim zgonie,
Przybywszy ku obronie.
Bym Nieba poćiech zażyła,
Y nimiż tam opłyła.

MODLITWA.
Boże, ktoryś S. Judę Táddeusza, Chwálebnego przed Tobą Apostoła, ále ná świećie dla ohydzonego Judásza zdraycy imienia, mniey czćią znakomitego, w tym wieku sławnego uczynić, y onegoż w rzeczach zdesperowanych y niebezpiecznych, osobliwego Patrona postanowić ráczył: day nam łáskawie, ábyśmy się zá iego u ćiebie przyczyną łaski twey godni naydowali, á w niebezpieczeństwách zostaiący, od onych zá twym miłośierdźiem, wyswobodzeni zostawali. Przez Pána naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

za: “Złoty Ołtarz wonnego kadzenia przed Stolicą Bożą”, Supraśl 1732.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o NMP Łaskawej

Godzinki o św. Jozafacie