w

Godzinki o św. Izydorze Oraczu

Modlitwa odnotowywana jest w modlitewnikach już w 1860 roku. Dziś już często zapomniana z racji nie wznawiania we współczesnych modlitewnikach.
Wezwanie

Wszechmocny Boże, wiekuisty Panie,

Racz przyjąć nasze pokorne błaganie.

Ty ludzi ziemskich wybrałeś świętymi,

Modlim się z nimi!

Patronem naszym dałeś nam Oracza,

W ślad jego cnoty idąc, nikt nie zbacza;

My uprawiamy jak on naszą ziemię,

Ciesz ludzkie plemię!

O świcie wstajem na głos jaskółeczki

I nucim Tobie dziękczynne piosneczki;

Żeś nocy zeszłej pokrzepił nam siły

Dla pracy miłej.

A gdy skowronek wzbije się w niebiosy,

Wielbi Twą wielkość przedziwnymi głosy;

I dusze nasze biorą w zachwycenia

Niebieskie pienia.

My orzem, siejem i zbieramy z pola,

Pracujem w pocie – taka nasza dola;

Więc też błogosław takiemu, co orze,

Wszechmocny Boże!

Święty Rolniku, przyczyń się za nami,

Wyjednaj łaskę swoimi modłami;

Niech nasze niwy wydadzą plon żyzny

W korzyść ojczyzny.

JUTRZNIA

P. Panie, otwórz głos mój i wymowę moją.

W. A usta moje opowiedzą chwałę Twoją.

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego.

W. I pospiesz, Panie, na ratunek i pocieszenie rolników.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia

porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Chwalmy rząd Boski, chwalmy, a chwalmy z pokorą,

Niech wszyscy z Izydora cne przykłady biorą,

Co się oblewał potem, zarabiając chleba,

A od pługa i pracy wszedł świętym do nieba.

Wskazał Bóg wszemu światu pomyślne nadzieje,

Że się wszystkim rolnikom wtenczas dobrze dzieje,

Gdy się we wszystkich trudach do Niego udają

I gdy Boskich przykazań najświętszych słuchają

Tak to święty Izydor z ubogich rodziców,

W zacność, w pobożność, w cnoty zamożnych

dziedziców,

W bojażni Bożej długo troskliwie chowany,

A z cnoty chrześcijańskiej od młodu był znany.

Kochał swoich rodziców, posłuszny ich woli,

Pilnie zawsze unikał najmniejszej swawoli

I starszych też szanował, strzegł się ich obrazy,

Ochoczo pełnił wszystkie przestrogi, nakazy.

Jak tylko ze snu powstał, pierwsza myśl o Bogu,

Uwielbić Go swą duszą miał w świętym nałogu;

I krzyżem się Chrystusa od złego osłaniał,

A inne także dziatki do modlitwy skłaniał.

Budził się wraz z jaskółką, gdy zaszczebiotała

I z pilnością mróweczki do pracy wzywała.

Nucił pobożne pieśni, gdy wychodził w pole,

Więc Bóg dobry ukochał to dobre pacholę.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf. Nie jestem, Panie, prorok – człowiek, oracz jestem,

a rodzic Adam przykładem od młodości mojej.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze Rolniku okazać raczyłeś, a w cnotach jego zbawienne wszystkim przykłady podałeś i w zasługach, przez naszą pracowitość i uczciwość niebieskiego błogosławieństwa spodziewać się dozwoliłeś, wejrzyj łaskawie na nasz stan rolniczy, daj się cięszyć pożytkami uczciwej pracy ku Twej większej chwale, a pobożności naszej; daj zbawienie wieczne. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje jako Bóg w Trójcy jedyny, Bóg na wieki wieków. W. Amen.

P. Błogosławmy Panu. W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

LAUDESY

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn

Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Gdy rósł święty Izydor i cnoty wzrastały,

Rosła też jego żywsza chęć do Boskiej chwały,

Której poświęca wszystkie rolnicze mozoły,

A Bogiem się pociesza spokojny, wesoły.

Wspiera sędziwych swoich rodziców swą pracą,

Pomaga innym, nie dba, czyli co zapłacą;

Kalekom szczodrych jałmużn rad zawsze udziela,

Bo swoich kochał bliźnich sercem Zbawiciela.

Kościół święty jedyną był dla niego szkołą,

W nim to wznosił ku niebu swe pokorne czoło,

Błagał o zapas nauk, o ten cel jedyny,

Przez jaki prawy rolnik żyć może bez winy.

Często przeto przykładnie modląc się w kościele,

Szukał nauk Chrystusa w święta i w niedziele.

Tam ziarna słów zbawiennych gdy zbierał gorliwie,

One wydały bujny plon na dobrej niwie.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.’. Mądrość gdzie będzie znaleziona i które jest miejsce rozumu? Bóg

Zbawiciel dał mądrość, a z ust Jego roztropność i umiejętność.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu…

PRYMA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Miał on święty i w domu świątobliwe chwile,

Zarządzał gospodarstwem spokojnie i mile;

Z cnotliwą żoną swoją, jak każe uczciwość,

Zgodę miał wieczną, pokój, a w Bogu szczęśliwość.

Szanował zawsze prawa i bronił sąsiada,

Godził, gdy kiedy jaka wcisnęła się zwada;

Niczyjej przecież nigdy nie ubliżał sławie,

Skromnym bywał przy ucztach i w każdej zabawie.

Zdarzone klęski swoje z cierpliwością znosił,

A duch jego do Boga wtenczas się podnosił;

Ufny w Opatrzność Boską, w niej nadzieję miewał,

Hymn dziękczynienia Bogu wśród ucisku śpiewał.

Lecz skoro tylko obcą zasłyszał przygodę,

Wspierał, cieszył strapionych lub odwracał szkodę.

A z każdym bliźnim swoim, czym miał, tym się dzielił,

Płakał zawsze z płaczącym, z wesołym – weselił.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: Miłosierdzie i prawa w uczynkach gotują dobra

i zbawienie i ze wszelkiej roboty w życiu będzie

dostatek i pociecha.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu…

TERCJA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Jawne były i głośne cnoty Izydora:

Pobożność, praca, skromność i święta pokora

We wszystkich sercach ludzi wziętość mu zjednały,

A pan jego mu zwierzył swój majątek cały.

Wiernie sprawował urząd sobie powierzony,

A pilnym swym dozorem on pomnożył plony.

Porządek w gospodarstwie i czyste sumienie

W trójnasób powiększały znaczne pańskie mienie.

Pola, ogrody, łąki i lasy, i wody

Cudowne z siebie często wydawały płody,

Mądrze, dobrze, poczciwie gdy wszystko uprawił,

Z wszystkich płodów, żywiołów Bóg mu błogosławił.

Tych błogosławieństw każdy rolnik został świadkiem,

Bo i włoście też były zamożne dostatkiem.

Wszyscy Opatrzność Bożą czcili w Izydorze,

A on tym więcej jeszcze ćwiczył się w pokorze.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: Każdy sobie odbierze nagrodę według swojej pracy,

godny bowiem jest pracownik swojej nagrody.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu…

SEKSTA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Zawsze wielka potęga wszechmocnego Bóstwa

Cud zjawia w świętych Pańskich dla wsparcia

ubóstwa.

Nieraz Izydor święty w ostatniej potrzebie

Dostatni pokarm rozdał, a choć w małym chlebie.

Kęskiem żywił zgłodniałych, nagich przyodziewał,

Gdy się przecie wszystkiego od Boga spodziewał.

Raz głodnej tłuszczy ludzi uratował życie

I resztkami swej strawy nakarmił obficie.

Umiał też cenić wielce domowe bydlęta,

Jakimi darzy ziemię w nas Opatrzność święta.

Nie wyniszczał ich pracą ani trzymał w głodzie,

Lecz pielęgnował zawsze w zdrowiu i wygodzie.

Nawet go ptaszki dzikie dostatecznie znały,

Do hojnej ręki jego śmiało przylatały;

On cząstkę swoich plonów poświęcał z ochotą,

Bo biedne w głodzie karmić także mienił cnotą.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: Pracując, trzeba także wspomagać słabych i pamiętać

na słowa Zbawiciela; On mówił: „Szczęśliwsza jest

rzecz dawać, aniżeli odbierać”.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu

NONA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Bóg się zawsze tym jawnie opiekował świętym,

Gdy się modlił, obdzielał cudem niepojętym,

Bo anioł mu na miejscu uprawowa! rolę

Albo pasł trzodę liczną, wywiedzioną w pole.

Gdy lud we wsi ucierpiał z niedostatku wody.

I niszczały z pragnienia niezliczone trzody,

Izydor, jakby cudem, tak jak Mojżesz drugi

Ze skwarnej ziemi wywiódł przeźroczyste strugi.

Tak chlubny, święty żywot gdy wiódł sługa Boski,

Wolny od wszelkiej zmazy na sumieniu, troski,

Był znany z cnót wysokich, co szanują wieki,

Zasnął spokojnie w Bogu, gdy zamknął powieki,

Ale ze zgonem jego cuda nie ustały,

Bo się przy jego grobie nieraz pokazały.

A choć je czas ubiegły zacierać się zdawał,

Pamięć onych zaszczytnie wiek wieku podawał.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

:Antyf. Srebra i złota, i cudzej szaty święty Izydor nie

pożądał, lecz ku wszelkim potrzebom służyły jego pracujące ręce.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu…

NIESZPORY

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

W tym wola Wszechmocności, by świętego sługi

W półpięta wieku przeszło uczczono zasługi.

Wówczas z grobu dobyte jakby świeże ciało

W koło przedziwną wonność od siebie wydało.

Do stolicy Madrytu, mocarstwa Hiszpanów,

Przez lud i pierwsze władze i zbiór wszystkich stanów

Drogie zwłoki Rolnika, wielbiąc, przeniesiono

I na pamięć cnót jego kościół postawiono.

A w tym się też cud zjawia, dowód Boskiej chwały,

Dzwony po wszystkich wieżach zaraz się ozwały.

Lud zdumiony i korny, rad, wdzięczny w pokorze

Szczęśliwość swą pozyskał w świętym Izydorze.

Tam i w niebie spoczywa, a z nim cuda łaski,

Ze czcią wielbią go co dzień rolników oklaski.

Stał się prawie powszechnym obrońcą narodu,

A lud Hiszpanów dotąd nigdy nie zna głodu.

Nie ma chorób i moru na rozkoszne trzody

I nagrodzone prace i rolnicze trudy.

Kwitnie kraj, dość bogaty w dary przyrodzenia,

Święty Izydor z nieba dostarcza mu mienia.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: W cierpliwości i milczeniu z własnej pracy pożywał chleba.

Tak też i wy czyńcie, poczciwi rolnicy.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu…

KOMPLETA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Kto się modlił, a szczerze, u świętego grobu,

W stokroć odzyskał zdrowie do życia sposobu,

W ład poszła gospodarka, praca była spora,

Bóg błogosławił pracy z przyczyn Izydora.

Pył nawet wzięty z jego wiekowej mogiły

Przywracał ludziom mowę, wzrok, słuch, zdrowie, siły.

I szczyptę ziemi z grobu gdy w rolę wrzucano,

Szczypta wracała potem żyzność pożądaną.

Kto wzdychał przy ołtarzu patrona rolników,

Bóg i winy przebaczał, i cieszył grzeszników.

Nawet królowie, pany łaski doznawali

I z łoża śmiertelnego do życia wracali.

Lecz wszędzie kto się tylko do niego udaje,

Skutecznych łask i darów w potrzebach doznaje.

Bo wiara mocna w Pańskich wybranych nas zbawia,

Do pracy sił przydaje, ratuje, uzdrawia.

Przetoż chwalmy rząd Boski, a chwalmy w pokorze,

Bóg nam da cud swej łaski, jak dał w Izydorze.

A potem czoła swego zarabiając chleba,

Od roli, pługa, brony pójdziemy do nieba.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: Poczciwej pracy zawsze Pan Bóg błogosławi,

a wieczną darzy chwałą i pożytkiem.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu…

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego

Godzinki o Krzyżu Świętym