w

Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej

Na Jutrznię

P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.

Hymn

Boże, w mądrości Swojej
nigdy niepojęty*
Której to jednym zbiorem
jest Różaniec święty.

Ten pierwszy po misterium
bezkrwawej ofiary*
Ma w sobie tajemnice
wszystkie naszej wiary.

Chwała Twoja w Różańcu
Boże, nieustanna*
Ze wszystkimi dobrami
jest niebieska manna.

Tutaj z wiekiem dziecinnym
i z drogim okupem*
Tu jesteś ze zdobytym
z rąk szatana łupem.

Tęczą Różaniec:różne
kolory od słońca*
Ciebie bierze, niech w ustach
mych nie będzie końca.

P. Wam dano jest wiedzieć tajemnice Królestwa Bożego.
W. A innym przez podobieństwo.

Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu błogosławionej Maryi Pany rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Pany.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Laudes

P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Bedzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.

Hymn

Jak, Boże, dla Różańca
łaskawyś bez miary*
Tak w liczbie Różańcowej
wyznaczyłeś kary.

Świat potopem karany
nie obaczył słońca*
Aż póki sto pięćdziesiąt
dni nie doszło końca.

Oczywiste piętnastu
Tajemnic dowody*
Były łokci piętnaście
nad górami wody.

Korab cały zawierał
trzy mieszkania w sobie*
Co było ku trzech części
w Różańcu ozdobie.

Dusza moja w potopie
grzechów, Panno, tonie*
Pospiesz z różdżką różową
Gołąbko przy zgonie.

P. Według objawienia tajemnicy, od czasów wiecznych zamilczanej.
W. Która teraz objawiona jest.

Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu Błogosławionej Maryi Pany rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Prymę

P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Bedzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.

Hymn

Skropiła łzami za grzechy
Ezechiasza swe łoże*
Lat piętnaście do życia
przydałeś mu, Boże.

Dokument tego kompas
słoneczny wydaje*
W liczbie dziesiątej naród
cofnięty, gdy staje.

Jest z piętnastu tajemnic
Różaniec złożony*
W tym jesteś przez dziesiątki
Jezu pozdrowiony.

Dziewięć chórów Anielskich
zostawiłeś w niebie*
A dziesiątą naturę
ludzką masz u siebie.

Niechaj Cię Boga mego
w Twej Matce i Pannie*
Pozdrowieniem Anielskim
wielbią nieustannie.

P. Powiadajmy mądrość Bożą w Tajemnicy, która zakryta jest.
W. Którą Bóg przeznaczył, przed wieki ku chwale naszej.

Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu błogosławionej Maryi Panny rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Tercję

P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Bedzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.

Hymn

Wszyscy to w Ozeaszu
czytamy Proroku*
Że ten sobie zaślubił
z Boskiego wyroku.

Grzesznicę dla pociechy
największych grzeszników*
Kupić ją za piętnaście
Bóg kazał srebrnikóW.

Tymże Boże, w Proroku
oznajmiłeś słowy*
Że w Różańcu grzesznikom
jest okup gotowy.

Tym się człowiek opłaca
z winy i karania*
w rozmyślaniu Wcielenia
Męki, Zmartwychwstania.

Masz, Boże, sługi wielkie
w mej grzesznej osobie*
W piętnastu Tajemnicach
zaślubiłeś sobie.

P. Bóg w niebie odkrywa Tajemnicę.
W. Modlitwa moja do ust moich nawróci się.

Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Największym Różańcu błogosławionej Maryi Panny rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Sekstę

P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.

Hymn

Umykali od Saula
szatani okrutni*
Gdy Dawid sto pięćdziesiąt
psalmów grał na lutni.

Mądrość Boska Różaniec
wyrazić tu chciała*
Bo ta lutnia strun dziesięć
tylko w sobie miała.

Uchodzą od nas czarci
boją się Imienia*
Sto pięćdziesiąt w dziesiątkach
Panny pozdrowienia.

Do tej Róży przystępu
czartom bronią ciernie*
Nas wonnością niebieską
napełnia niezmiernie.

Niechaj, Panno, od Ciebie
nagrodzon radością*
Umieram napełniony
tej Róży wonnością.

P. Boże, pieśń nową zaśpiewam Tobie.
W. Na harfie o dziesięciu strunach grać Tobie będę.
Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu błogosławionej Maryi Panny rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Nonę

P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.

Hymn

Niech miłość Twa, nas, Boże
do Różańca wzbudzi*
Wszak miłość przez Proroka
do każdego z ludzi.

Nie wiesz, które zło przyjdzie
za moim rozkazem*
Więc daj siedem i osiem
obie liczby razem.

Abyś od nas oddalił
Twe Boskie karanie*
Modlitwy Różańcowej
domagasz się, Panie.

Mamy już dla zmagania
z czartem mocną zbroję*
Co wielce kontentuje
Boskie Serce Twoje.

Więc mi w tej przytomności
błogosław łaskawie*
Dla zasług Matki Twojej
w każdej życia sprawie.

P. Daj część z siedmiu i ośmiu.
W. Bo nie wiesz, co za złe będzie na ziemi.

Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu błogosławionej Maryi Panny rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje nawieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Nieszpory

P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Cory, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.

Hymn

Gdy nas widzisz, o Panno?w tkanych z róż odcieniach*
Mówisz do nas każdego
w Salomona pieniach:

Serce moje z afektu
wszelkiego topnieje*
Obsypcie Mnie różami
bo z miłości mdleję.

Wiem, Panno, co dla swego
pragniesz orzeźwienia*
Z ust naszych Anielskiego
żądasz pozdrowienia.

I dlatego w żywota
ludzkiego podróży*
Chcesz od nas Anielskiego
pozdrowienia róży.

Więc oschłe serce
skrapiaj Twą na świecie*
Weźmiesz róże z ust naszych
w stroistym bukiecie.

P. Chodźmy w wieńcach różanych, póki nie zwiędną.
W. Wywyższałem się jako palma w Kadesz, i jako szczepienie w Jerychu.

Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu błogosławionej Maryi Panny rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modliwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Kompletę

P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.

Hymn

Jozue był zwycięzcą
przy słońca pomocy*
Króla Senacheryba
Anioł jednej nocy.

Pod miastem Samaryi
wojsko wielkie wznosi*
Kiedy król Ezechiasz
mocno Boga prosi.

Biła na Kościół Święty
Albingensów siła*
tyś ich, Panno, Różańcem
Twoim osłabiła.

Na prośbę Dominika
gdy w jasnym widoku*
Sto pięćdziesiąt kamieni
rzuciłaś z obłoku.

Pośpiesz i mnie na pomoc
w skonania godzinie*
Niechaj czart zwyciężony
Twym Różańcem zginie.

P. Ściągnij rękę Twoją do Nieba, ażeby był grad.
W. Pobił grad w całej ziemi egipskiej wszystko, co było na polu od ludzi, aż do bydląt.

Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu błogosławionej Maryi Panny rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Ofiarowanie Godzinek
Był kościół Salomona
w łaskach Twych otwarty*
O Boże, ten piętnastu
kolumnami wsparty.

Gdy zawierał Różańca
tajemnicę w sobie*
W nim najmilsze modlitwy
były, Boże, Tobie.

Przyjmijże te godzinki
jako własne Twoje*
Nimi wsparty, z Twej łaski
upaść się nie boję.

(z:o.Stanisław Maria Kałdon OP, ”Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Różańcowej z Pompei o wyproszenie łask w sprawach bardzo trudnych”, Wydawnictwo M, Kraków 2010).

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Świętym Aniele Stróżu

Godzinki o św Augustynie z Hipony