w

Godzinki o Dzieciątku Jezus

JUTRZNIA

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Od wschodu słońca – aż na zachód jego
Niech każde serce – chwałę Pana głosi,
Bo Króla swego – i Zbawcę naszego
Matka Dziewica – w swym żywocie nosi.
Stwórca wszechświata – w ciało się obleka,
I nędzę naszą – przyjmuje na siebie,
Stał się Człowiekiem, – by zbawić człowieka,
By wieczność szczęścia – darować mu w niebie,
Chwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – Świętym zjednoczony.
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz i Panie;
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Pokorni Pasterze pierwsi dowiedzieli się o przyjściu Pana.
W. – Z wiarą i pobożnością pośpieszyli Go powitać.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

***

PRYMA

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Dziewicę czystą – i Niepokalaną
Pozdrawia z nieba – Archanioł zesłany,
Na Matkę Boga, – Ona jest wybraną,
I w Niej zamieszka – Pan nad wszystkie pany,
Serce Jej czyste – od nieba całego
Trójcy Najświętszej – stało się Kościołem,
Ona piastuje – w Swym żywocie Tego,
Przed Którym niebo – całe bije czołem.
hwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – Świętym zjednoczony;
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz i Panie,
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Przez narodzenie Jezusa, Maryja uszczęśliwiła całą ziemię.
W. – Chwała Bogu Najwyższemu, a ludziom pokój prawdziwy.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

***

TERCJA

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Ten Bóg wszechmocny, – co króluje światu,
Co niebem rządzi, – włada aniołami
Z miłości kryje – wielkość Majestatu,
W Dziewicy łonie – mieszka między nami,
Dla nas On ciasnym – nie gardzi więzieniem,
Gdzie Mu nikt z ludzi – nie oddaje chwały,
Gdzie tylko Matka – cichym serca drżeniem
Kocha Go, wielbi, – chwali za świat cały.
Chwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – Świętym zjednoczony;
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz i Panie,
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Słowo Boże narodzone z Maryi, stało się dla nas zbawieniem.
W. – I zamieszkało między nami w świątyniach całego świata.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

***

SEKSTA

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Na garstce siana – w stajni położony,
W twardym żłóbeczku, – świat wita ze łzami,
Płacze Dzieciątko, – Bóg dla nas wcielony,
Płacze z boleści – nad świata grzechami.
Ten, co świat cały – żywi i odziewa,
Karmi się mlekiem – Panienki przeczystej;
Parę bydlątek – swym tchnieniem ogrzewa,
Drżącego Króla – chwały wiekuistej,
Chwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – Świętym zjednoczony,
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz i Panie;
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Świat nie był przygotowany na przyjęcie takiego Króla.
W. – Daj Panie, byśmy zawsze byli przygotowani na spotkanie z Tobą.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

***

NONA

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Chóry anielskie – Narodzenie Jego
Biednym pasterzom – w polu ogłaszają;
Radość przynoszą – dla świata całego,
A chwałę Bogu – na niebie oddają.
O! Zbawicielu, – o! Jezu, nasz Panie,
Światłości Ojca, – Jemu równy chwałą,
Czekamy biedni – na Twe zmiłowanie,
Tyś nam ucieczką, – Tyś nadzieją całą,
Chwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – Świętym zjednoczony,
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz i Panie;
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Kieruj i rządź, opiekuj się Panie całym światem.
W. – Niech siły złego nie sprowadzają nas na manowce.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

***

NIESZPORY

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Stwórco, nasz Panie – w pieluszkach związany,
Coś się narodził – z łona Panny czystej,
O! Synu Boży – Tyś z nami zbratany.
Ty nas ocalasz – od męki wieczystej;
Dzisiaj pamiątkę – Twego Narodzenia,
W Kościele Twoim – święcimy z radością,
Dziś się weselem – dusza rozpromienia,
A serce nową – zagrzewa miłością.
Chwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – świętym zjednoczony,
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz i Panie,
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Narodzeniem Swoim przyniósł Chrystus światło dla całego świata.
W. – Wpatrujmy się w nie, byśmy nie pobłądzili.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

***

KOMPLETA

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Słońce i księżyc, – i gwiazdy błyszczące,
I ziemia cała, – i wszystkie stworzenia
Niech to Dzieciątko – w żłóbeczku płaczące,
Chwalą za wielki – dzieło Odkupienia.
Bo On Ofiarą – za Wszechświata grzechy,
Bo On Barankiem, – co Swej Krwi strumienie
Wyleje za nas, – by wiecznej pociechy
Ludowi Swemu – zyskać przywrócenie.
Chwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – Świętym zjednoczony;
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz Panie;
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Chwała i cześć Twoja niech słynie od Wschodu aż do Zachodu.
W. – Niech dusze nasze nieustannie tęsknią za Obliczem Pana.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

***

OFIAROWANIE GODZINEK

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

O! Królu Niebios, – o! Dziecino święta,
Do żłóbka Twego – biegniem z pastuszkami.
Niech błogosławią – nas Twoje rączęta,
Niech się Twe Serce – zlituje nad nami.
Matko Najświętsza – proś Syna Twojego,
Niech nam daruje – skarby swej miłości,
Byśmy tu żyjąc – i cierpiąc dla Niego,
Mogli Go chwalić – i kochać w wieczności.
Amen.

Ks. – Spraw Panie, byśmy w godzinie śmierci znaleźli niebo otwarte.
W. – I radowali się z Tobą w Twoim Królestwie.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki ku czci Boskiego Dziecięcia

Godzinki o św. Stanisławie Kostce