w

Godzinki o bł. Salomei

JUTRZNIA

P. Panie, na chwałę Twoją otwórz usta moje.
W. A głos mój będzie sławić święte Imię Twoje.
Racz nam przybyć łaskawie na pomoc, o Boże,
Niechaj nas, Panie, wcześnie łaska Twa wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
A Bogu w Przenajświętszej Trójcy jedynemu.
Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w czci swoich świętych na wiek wieków słynie.

Hymn
Cudowny w świętych Twoich, Wszechmogący Boże,
Któż z ludzi rąk Twych Boskich dzieła zbadać może,
Który wybierasz słabe i liche stworzenia.
Abyś okazał mądrym moc Twego ramienia;
Dajże nam naśladować cnotę pobożności,
Którąś dał Salomei dziewicy w młodości,
Której jeszcze niezdolne usta do mówienia
Już Jezusa, Maryi Imiona wymienia.
Daj i nam, Panie, takąż myśl, serce i mowę,
Byśmy zawsze wielbili Imię Jezusowe.

Antyf.: Wszelki, który by wzywał Imienia Pańskiego,
zbawion będzie przez nie od wszelkiego złego.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Boże, któryś w błogosławionej Salomei ziemskiego królestwa wzgardę z czystością panieństwa przy małżeństwie połączył, daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy za jej przyczyną i przykładem czystym i pokornym sercem Tobie służąc, niezwiędłą koronę chwały w niebie otrzymać mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą w jedności Ducha Świętego żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

LAUDESY

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc, o Boże…

Hymn
Jeszcze mała dziecina, pobożna mistrzyni,
A już ślub nadzwyczajny – Bogu służyć – czyni.
Wiąże niewinne serce tą najdroższą cnotą,
Ażeby Jezusowi służyło z ochotą.
Gdyż lubo jeszcze w stanie niemowlęctwa była,
Już czystość Zbawcy swemu w ofierze złożyła.
Obyśmy mogli dla jej dostojnej przyczyny
Oddać Bogu swą miłość i serca bez winy.
Zapal więc serca nasze Twym ogniem, o Panie,
I obierz sobie one na wieczne mieszkanie.

Antyf. : Błogosławieni, którzy są serca czystego,
albowiem oni będą widzieć Boga swego.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Boże, któryś w błogosławionej Salomei…

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

PRYMA

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc, o Boże…

Hymn
Jak słońce nie dla siebie jasność swą rozlewa,
Lecz nią świat cały darzy i ziemię ogrzewa,
Tak Salomei cnoty, którymi jaśnieje,
Wzniecają miłość Boga, wiarę i nadzieję;
We wszystkich, którzy widzą jej anielskie życie,
Wzrasta chęć pobożności ku Bogu obficie.
A lubo przeniesiona do obcej rodziny,
Jednakże w pobożności trawi dni, godziny.
I nam, Salomeo, spraw przez twoje modły,
By nas od Boga grzechy nigdy nie odwiodły.

Antyf.: Pójdź, o wybrana Moja, odbierz wieniec wieczny,
w tobie założę tron Mój na wieki bezpieczny.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Boże, któryś w błogosławionej Salomei…

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

TERCJA

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc, o Boże…

Hymn
Za nic królewskie berła, drogich bogactw zbiory
Serca, co w Bogu tonie, nie wzruszą z pokory.
Tak i cna Salomea z swoim oblubieńcem
Uwesela Jezusa cierpliwości wieńcem.
Doznając grom pocisków na królewskim tronie,
Znosi spokojnie, mężnie, lubo we łzach tonie,
Przyjmując one chętnie z ręki Pana swego,
Gotowa wszystko stracić i życie dla Niego.
Uproś i nam, o matko, tak znosić niedolą,
Byśmy się w niej zgadzali z świętą Boga wolą.

Antyf. : Kto Mi służy, niech za Mną idzie zawsze i wszędzie,
a gdzie Ja jestem, tamże i Mój sługa będzie.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Boże, któryś w błogosławionej Salomei…

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

SEKSTA

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc, o Boże…

Hymn
Gdy już przyszedł kres życia jej oblubieńcowi,
Znosi więc Salomea cierpliwie stan wdowi.
Pomna, iż lepiej mieszkać w sieniach Boga swego.
Aniżeli w namiotach wśród ludu grzesznego.
Postanawia do progów ojczystych powrócić,
Służyć Bogu i w gronie dziewic hymny nucić.
Składa więc swą dostojność i królów koronę,
A ozdabia swe czoło w zakonną zasłonę.
Daj i nam. Panie, pełnić tak świata godności,
Abyśmy nie stracili wiecznej szczęśliwości.

Antyf.: Kto nie poszedł za złotem, ten będzie szczęśliwy,
uczynił bowiem wielkie w życiu swoim dziwy.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. W.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Boże, któryś w błogosławionej Salomei…

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

NONA

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc, o Boże…

Hymn
Pogardziwszy królowa świata godnościami,
Zajaśniała w zakonie świętymi cnotami,
Gdyż tę pobożność, którą od młodości miała,
Służąc w niej szczerze Bogu, i w siostry wlewała;
Wiodąc one przykładem tejże pobożności,
Uczyła służyć Bogu w serca niewinności.
W pracy, zgodzie, miłości i w innych cnót wiela,
I w pokorze, gdyż tej Bóg łaski swej udziela.
Dajże i nam, o Boże, tu być pokornymi,
A wywyższyć nas w niebie na wieki z świętymi.

Antyf.: Połóż mnie jak pieczęć na sercu Twym, Panie,
bo mocna jak śmierć miłość Ciebie i kochanie.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Boże, któryś w błogosławionej Salomei…

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

NIESZPORY

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc, o Boże…

Hymn
Gdy chciwy łupów Tatar na Polskę nachodzi
I na klasztor cnych dziewic w Zawichoście godzi,
Ta matka Salomea, chcąc życie ocalić,
Z kilkoma się siostrami zmuszona oddalić;
A które ujść nie mogąc, w klasztorze zostały,
Życie swe Jezusowi w ofierze oddały.
Obyśmy i my dla ich przed Bogiem przyczyny,
Zgładziwszy przez żal szczery grzechów naszych winy,
A trwając w wierze świętej do zgonu statecznie,
Mogli zasłużyć Ciebie, Boże, wielbić wiecznie.

Antyf.: Błogosławieni, którzy w Panu z świata schodzą,
bo ich uczynki na sąd za nimi przychodzą.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Boże, któryś w błogosławionej Salomei…

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

KOMPLETA

Nawróć nas, Boże, Zbawco, do siebie z złej drogi,
A odwróć łaską swoją od nas gniew Twój srogi.
Racz nam przybyć łaskawie…

Hymn
Kościółek Magdaleny, z dawna zwany Skała,
Przy nim matka z siostrami mieszkanie obrała.
A gdy tam życie swoje niewinne kończyła,
Od Maryi z Jezusem odwiedzoną była.
I anielskie śpiewanie siostry jej słyszały,
Gwiazdę z ust jej ku niebu lecącą widziały.
Przy ciele, zanim ono w grobie pochowali,
I potem cudów zdrowia chorzy doznawali;
Skąd po siedmiu miesiącach z grobu podniesione,
W kościele braci mniejszych w Krakowie złożone.

Antyf.: Cudowny w świętych swoich Wszechmogący Boże,
niech nas za ich przyczyną Twa laska wspomoże.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Boże, któryś w błogosławionej Salomei…

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

OFIAROWANIE GODZINEK

Tobie, o Salomeo, te godzinne pienie
Na cześć Boga i twoją, a nasze zbawienie
Ofiaruję z pokorą, żebrząc twej przyczyny,
Wstaw się o przebaczenie długów naszych winy
I kary, na którąśmy, grzesząc, zasłużyli,
Byśmy od nieszczęść i trosk w życiu wolni byli;
A prowadząc tu chwile od grzechu bezpieczne,
Mogli otrzymać w niebie z Bogiem życie wieczne.

P. Błogosławieni czystego serca.
W. Albowiem oni będą widzieć Boga na wieki.
P. Módl się za nami, święta Salomeo.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, Królu nad królami i Panie nad panującymi, któryś nas do wiecznego z Tobą w niebie szczęścia stworzył i nam je przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, przygotował, daj nam to, prosimy Cię pokornie za przyczyną świętej Salomei, patronki naszej, abyśmy zachowując naukę Jezusa Chrystusa, a przez nią wielbiąc święte Imię Twoje, do żadnej świata tego marności serca swego nie przywiązywali, ale za przykładem świętych Twoich gardząc doczesnymi rzeczami, Ciebie samego niewinnym i gorącym sercem szukali, a jak teraz, tak i w godzinie śmierci naszej na miłosierdzie Twoje mogli zasłużyć, przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą w jedności Ducha Świętego żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

Tekst opracowany na podstawie: Obchód odpustu jubileuszowego z powodu sześćsetletniej rocznicy śmierci błogosławionej Salomei, Kraków 1863.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Dominiku

Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie Ostrobramskiej