w

Godzinki o św. Jozafacie

Godzinki o św. Jozafacie

Na Jutrznią.
Wszechmogący Pánie otworz usta moie,
Niech w Jozáfaćie wielbią chwałę twoię:
Wielki Kápłánie Boga naywyższego,
Przybądź ná pomoc broń mię ode złego;
Chwałabądź Bogu w Troycy iedynemu,
Oycu Synowi, Duchowi Swiętemu,
Ktory ták wielce Błogosłáwionego,
Raczył uwielbić Jozáfata swego.

Hymn.
Witay Biskupie Przebłogosłáwiony,
Mężny Rycerzu Bogiem uzbroiony:
Z iákąż pochwałą dźielność twą wychwalę,
Którąś ty Boskiey sam czći oddał cále,
Swięta ozdobo Niebieskiey jasnośći,
Zywy Obráźie wszelkiey pobożnośći;
Rożo wschodząca nowo w Ruskim kráiu,
Wiecznie wszczepiony iuż w Niebieskiem Ráju.
Spraw niech modlitwą usta me zákwitną,
Y płonne myśli cnotámi rozświtną.

Antyfona.
Ten Kápłán wielki, ktory zá czásów swoich utwierdźił dom, y zá dni swoich koronował Kośćioł.

V. Modl się zá námi Błogosłáwiony Jozáfaćie,
R. Abyśmy się stáli godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlmy się.
Wszechmogący, wiekuisty Pánie ktoryś Błogosłáwionego Jozáfata Męczeńską ozdobiwszy Pálmą,

Kośćiołowi Kátolickiemu nowego przed tobą przyczyńcę opátrzył: prośiemy ćię, ábyśmy iego zasługámi y

pomocą, od wszelkiego złego uwolnieni, twoiemu Imieniowi ochotnie służyli. Przez Pána nászego Jezusa

Chrystusa Syna twego, ktory żyie y kroluie ná wieki wiekow, Amen.

Na Prymę.
Wielki Kápłánie Boga naywyższego,
Przybądź ná pomoc broń mię ode złego;
Chwałabądź Bogu w Troycy iedynemu,
Oycu Synowi, Duchowi Swiętemu,
Ktory ták wielce Błogosłáwionego,
Raczył uwielbić Jozáfata swego.

Hymn.
Zawitay Oycze ćichy y spokoyny,
Pogromićielu schizmátyckiey woyny.
Chcąc wielbić twoię cnotę doskonáłą,
Jakąż ćię słusznie mam wysławić chwałą.
Klęczysz nábożnie ná nocney modlitwie,
Wzywasz pomocy Boskiey w twey gonitwie;
A odszczepieńcy wszędźie ćię szukáią,
A wynálaższy srodze zábiiaią,
Prośim niech ćię też ták przy sobie mamy,
Ktorzy twych przyczyn przez Bogiem żądamy.

Antyfona.
Korona złota nád Mitrą iego, wyráżona znákiem świątobliwośći y chwały godnośći.

V. Modl się zá námi Błogosłáwiony Jozáfaćie,
R. Abyśmy się stáli godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlmy się.
Wszechmogący, wiekuisty Pánie ktoryś Błogosłáwionego Jozáfata Męczeńską ozdobiwszy Pálmą,

Kośćiołowi Kátolickiemu nowego przed tobą przyczyńcę opátrzył: prośiemy ćię, ábyśmy iego zasługámi y

pomocą, od wszelkiego złego uwolnieni, twoiemu Imieniowi ochotnie służyli. Przez Pána nászego Jezusa

Chrystusa Syna twego, ktory żyie y kroluie ná wieki wiekow, Amen.

Na Tercyą.
Wielki Kápłánie Boga naywyższego,
Przybądź ná pomoc broń mię ode złego;
Chwałabądź Bogu w Troycy iedynemu,
Oycu Synowi, Duchowi Swiętemu,
Ktory ták wielce Błogosłáwionego,
Raczył uwielbić Jozáfata swego.

Hymn.
Zawitay Głowo okrutnie zrániona,
Pilnym stárániem trzody twey strudzona:
Czoło twe potem nie dawno zbrodzone,
Teraz rzęśistą krwią zárumienione.
Tákeś dla Swiętey Unii prácował,
Ześ y własnego zdrowia nie żáłował.
Záśiałeś pokoy pospolstwu twoiemu,
A pokoy śmierći zbierasz żyćiu swemu,
Prośim ćię Oycze przez żárliwość twoię,
Oddal wszelákie od Kośćioła boie.

Antyfona.
Zdáli się oczom bezbożnych umierać, y utrapienie poczytáne im było zá skończenie, oni záśię są w

pokoiu.

V. Modl się zá námi Błogosłáwiony Jozáfaćie,
R. Abyśmy się stáli godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlmy się.
Wszechmogący, wiekuisty Pánie ktoryś Błogosłáwionego Jozáfata Męczeńską ozdobiwszy Pálmą,

Kośćiołowi Kátolickiemu nowego przed tobą przyczyńcę opátrzył: prośiemy ćię, ábyśmy iego zasługámi y

pomocą, od wszelkiego złego uwolnieni, twoiemu Imieniowi ochotnie służyli. Przez Pána nászego Jezusa

Chrystusa Syna twego, ktory żyie y kroluie ná wieki wiekow, Amen.

Na Sextę.
Wielki Kápłánie Boga naywyższego,
Przybądź ná pomoc broń mię ode złego;
Chwałabądź Bogu w Troycy iedynemu,
Oycu Synowi, Duchowi Swiętemu,
Ktory ták wielce Błogosłáwionego,
Raczył uwielbić Jozáfata swego.

Hymn.
Zawitay Boskiey chwały zániedbáney,
Y Zakonnośći cále poniecháney:
W Ruskich kráinachcny restauratorze,
Swiętey Unii pilny Promotorze.
Práwidźiwa Rożo Niebom ulubiona,
Ze Krwie Męczeńskiey przedźiwnie zrodzona:
Kwitnąca w ćierniách ludu przewrotnego,
Ubłagay Boga pomstą grożącego,
A błędne owce rácz z twoiey miłośći,
Co prędzey złączyć do Swiętey Jednośći.

Antyfona.
Dał mu przykazánie Práwa żywota, náuki, nauczać Jákoba testámentu swego, y sądow swoich Izráela.

V. Modl się zá námi Błogosłáwiony Jozáfaćie,
R. Abyśmy się stáli godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlmy się.
Wszechmogący, wiekuisty Pánie ktoryś Błogosłáwionego Jozáfata Męczeńską ozdobiwszy Pálmą,

Kośćiołowi Kátolickiemu nowego przed tobą przyczyńcę opátrzył: prośiemy ćię, ábyśmy iego zasługámi y

pomocą, od wszelkiego złego uwolnieni, twoiemu Imieniowi ochotnie służyli. Przez Pána nászego Jezusa

Chrystusa Syna twego, ktory żyie y kroluie ná wieki wiekow, Amen.

Na Nonę.
Wielki Kápłánie Boga naywyższego,
Przybądź ná pomoc broń mię ode złego;
Chwałabądź Bogu w Troycy iedynemu,
Oycu Synowi, Duchowi Swiętemu,
Ktory ták wielce Błogosłáwionego,
Raczył uwielbić Jozáfata swego.

Hymn.
Witay iásnośći narodu nászego,
Swiecąca ogniem Słońca Niebieskiego:
Nádźieią y wiárą, żarliwość z czystośćią,
Oraz ze wszelką Swiętą pobożnośćią.
Lubo ćię srodze zámordowánego,
Wszyscy odeszli w Dźwinę wrzuconego,
A przećię iednák y te náwáłnośći,
Nie zgáśiły twey Swiętey iásnośći.
Swieże nam tedy iásną świecą wszędy,
Znosząc pochmurne Schizmátyckie błędy.

Antyfona.
Ták przynależáło, áby nam był Biskupem Swiętym, niewinnym, niezmázánym, odłączonym od

grzesznikow, y wyższym od Niebios uczynionym.

V. Modl się zá námi Błogosłáwiony Jozáfaćie,
R. Abyśmy się stáli godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlmy się.
Wszechmogący, wiekuisty Pánie ktoryś Błogosłáwionego Jozáfata Męczeńską ozdobiwszy Pálmą,

Kośćiołowi Kátolickiemu nowego przed tobą przyczyńcę opátrzył: prośiemy ćię, ábyśmy iego zasługámi y

pomocą, od wszelkiego złego uwolnieni, twoiemu Imieniowi ochotnie służyli. Przez Pána nászego Jezusa

Chrystusa Syna twego, ktory żyie y kroluie ná wieki wiekow, Amen.

Na Nieszpor.
Wielki Kápłánie Boga naywyższego,
Przybądź ná pomoc broń mię ode złego;
Chwałabądź Bogu w Troycy iedynemu,
Oycu Synowi, Duchowi Swiętemu,
Ktory ták wielce Błogosłáwionego,
Raczył uwielbić Jozáfata swego.

Hymn.
Witáy Biskupie nász Pátronie drogi,
Prośim ubłagay nam gniew Boski srogi:
Racz się zmiłować sam nád utrápioną
Trzodą, opiece twoiey poleconą.
Bądź iákoś ty był záćmionym świátłośćią,
Wszelkim zboláłym zdrowiem y stáłośćią:
Przyczyń nam darow zbáwienia nászego
Złe oddaliwszy, zdarz wiele dobrego.
Bądź chwałą nászą, bądź nászą radośćią,
Bądź nádwątloney Oyczyznie mocnośćią.

Antyfona.
Ten iest utwierdzeniem Narodu, Rządcą bráći, umocnieniem ludu; y kośći iego náwiedzone są, y po

śmierći prorokowáły.

V. Modl się zá námi Błogosłáwiony Jozáfaćie,
R. Abyśmy się stáli godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlmy się.
Wszechmogący, wiekuisty Pánie ktoryś Błogosłáwionego Jozáfata Męczeńską ozdobiwszy Pálmą,

Kośćiołowi Kátolickiemu nowego przed tobą przyczyńcę opátrzył: prośiemy ćię, ábyśmy iego zasługámi y

pomocą, od wszelkiego złego uwolnieni, twoiemu Imieniowi ochotnie służyli. Przez Pána nászego Jezusa

Chrystusa Syna twego, ktory żyie y kroluie ná wieki wiekow, Amen.

Na Kompletę.
Niech nas twemi proźbami
Męczenniku wielki,
Jezus Chrystus náwróći.
Zebyśmy błąd wszelki;
Niedowiárstwa, złożywszy,
Zebyśmy przez dźięki;
Uszli Boskiego gniewu,
Y piekielney męki.
Wielki Kápłánie Boga naywyższego,
Przybądź ná pomoc broń mię ode złego;
Chwałabądź Bogu w Troycy iedynemu,
Oycu Synowi, Duchowi Swiętemu:
Teraz y záwsze y ná wieki będźie,
Unia Swięta, niech się krzewi wszędźie.

Hymn.
Witay Pásterzu Bogu ulubiony,
Szczegulną łáską Boską nam zdárzony.
Záwitay Pośle Pokoy przynoszący,
Zá pospolity pokoy konáiący,
Od wilkow dusznych nic nie pokonány,
Od swych owieczek krwáwie strátowány
Przepuść owieczkom, zgrom wilkow gromády,
Wyniszcz z serc ludzkich, schizmátyckie zdrády.
Niechy pod iednym Pásterzem zostáiąc,
Chwalemy Boga, tobie dźięki dáiąc.

Antyfona.
Ulubiony Bogu y ludźiom, ktorego pámiątka w błogosłáwieństwie iest; podobnym go uczynił Pan Bog w

chwale Swiętych.

V. Modl się zá námi Błogosłáwiony Jozáfaćie,
R. Abyśmy się stáli godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlmy się.
Wszechmogący, wiekuisty Pánie ktoryś Błogosłáwionego Jozáfata pálmą Męczeńską ozdobiwszy,

Kośćiołowi Kátolickiemu nowego przed tobą przyczyńcę opátrzył: prośiemy ćię, ábyśmy iego zasługámi y

pomocą, od wszelkiego złego uwolnieni, twoiemu Imieniowi ochotnie służyli. Przez Pána nászego Jezusa

Chrystusa Syna twego, ktory żyie y kroluie ná wieki wiekow, Amen.

Polecanie Godzinek.
Modlitwy násze tobie polecone,
Spráw niechay będą Bogu ulubione:
A ktorzy ćiebie ná źiemi chwalemy,
Day niech twą Swiętą twarz w Niebie widźiemy.
Uproś nam wszystkim po tey śmiertelnośći.
Wieczne spocznienie, w Swiętey szczęśliwość

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Judzie Tadeuszu

Godzinki o św. Jacku