w

Godzinki o św. Ignacym Loyoli

JUTRZNIA
P. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoją.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Hymn
Ignacy święty, idąc z rodu szlachetnego,
Był godnym dworzaninem króla hiszpańskiego,
A żołnierzem zostawszy z działa postrzelony
W jedną nogę, na drugiej srodze skaleczony
Spadłym z muru kamieniem, o zdrowiu zwątpiwszy
I ustami testament mężnie uczyniwszy,
Od ludzi, nie od Boga, będąc opuszczony,
Wnet od Niego w ten sposób został pocieszony:
W tęskności srogiej, świętych gdy czyta żywoty,
Tak się ogniem zbawiennym zapala do cnoty,
Że światu wypowiedzieć służbę postanowił,
Aby się w niebieskiego rycerza odnowił.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf: Powstał ogień w kościach moich i wyćwiczył mnie. P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który na świętego Ignacego, wyznawcę Twego, ciężki przypadek dopuściwszy, dziwnie przez Żywoty świętych do siebie go nawróciłeś, spraw to, aby za jego zasługami i przyczyną wszelkie złe przygody w dobre się nam obracały, a przykłady świętych zapalały nas do Twojej miłości. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. W. Amen.
P- Błogosławmy Panu. W. Bogu chwała.
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

PRYMA
P- Boże, przybądź ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P- Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Hymn
Od Piotra w tym Ignacy z nagła uleczony
I od Panny Najświętszej mile nawiedzony
Udał się na Jej górę, gdzie noc na rozmowie
Z Bogiem i Matką trawiąc, o osnowie
Życia dalszego myślał.
W czym Bogu przewinił,
Z tego zupełną spowiedź wszystkiego uczynił.
Tamże broń na ołtarzu złotą powiesiwszy,
A prześwietne z żebrakiem szaty zamieniwszy,
Na wieczną się posługę Bogu ofiaruje
I odważnie wszelakie prace podejmuje.
O dalszych też czynnościach pilno Boga bada:
Tak żołnierstwa nowego prawy grunt zakłada.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Rozgorzało serce moje we mnie i na rozmyślaniu
moim rozpali się we mnie ogień.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który gorącą miłość ku Najświętszej Pannie, Matce Twojej, w sercu świętego Ignacego zapaliwszy, na służbę swoją z Jej ręki przyjąłeś, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, w tej Najświętszej Matce się rozkochawszy, wiernie Tobie służyć poczęli, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. W. Amen.
P. Błogosławmy Panu…

TERCJA
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu…
Hymn
Ostrą pokutę zaczął, a modlitwie dając
Dnie i noce, na twardej ziemi spoczywając,
On, żebrak dobrowolny, ostrym otoczony
Pasem, we włosiennicę przykrą obleczony,
O chlebie i wodzie pości, krom niedziele,
Przy gęstych biczowaniach krwi wylewa wiele.
Wtenczas głębokie w Bogu miewa zachwycenia,
Dziwne pisze z natchnieniem Duchowne ćwiczenia.
Widuje w Sakramencie Boga zakrytego,
Poznaje Go istotnie w Trójcy jedynego.
I o tych tajemnicach tak mocne miał zdanie,
Że gotów był krom Pisma zawsze umrzeć za nie.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Wziąwszy ogień z ołtarza, tajemnie go zakryli, gdzie była studnia głęboka i sucha, a gdy słońce rozjaśniało, które było za obłokiem, zapalił się ogień wielki, tak że się wszyscy dziwili.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który przez ostrą pokutę i dziwne umartwienie świętego Ignacego, wyznawcę Twego, do głębokiego pojęcia tajemnic Twoich przysposobiłeś, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, pokutę za grzechy nasze czyniąc, Ciebie zawsze lepiej poznawali. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Błogosławmy Panu…

SEKSTA
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu…
Hymn
Chcąc Ignacy wraz z Bogiem nabywać nauki,
Chociaż mu przeszkadzały srogie krewnych fuki,
Szedł między dzieci do szkół we trzydziestym roku,
Gdzie pobożnych zbierając do swojego boku
Towarzyszów, z nich zakon Jezusów funduje
I obyczaje ludzkie z gruntu naprawuje.
Wszelkiego stanu ludzi od grzechów odwodzi,
Do częstych sakramentów namową przywodzi.
Czyni sam katechizmy, żarliwe kazania,
Cierpi więzienia, bicia i prześladowania.
Dla zysku grzesznych w zmarzłym jeziorze przebywa,
Z ujmą zdrowia i sławy czci Boskiej nabywa.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Wód wiele nie mogło zgasić miłości, ani rzeki jej nie zatłumią. Słowo jego jako pochodnia gorzało.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który na pozyskanie dusz ludzkich świętemu Ignacemu, wyznawcy Twojemu, skuteczne poddałeś sposoby, a za ich wykonanie chciałeś, aby wiele cierpiał, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, wszelkie przypadające przy dobrych sprawach przykrości cierpliwie znosząc, nie ustawali w pobożnych uczynkach. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Błogosławmy Panu…

NONA
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu…
Hymn
Dla sierot i do wiary świeżo nawróconych,
Dla ochrony panienek, dla nędzą ściśnionych,
Dla młodzieży w naukach żywność opatruje,
Domy i seminaria szczęśliwie buduje,
Zakłada kolegia, wystawia kościoły,
Miewa przy swoich pracach na pomoc anioły.
Dla nauki pobożnej gdy szkoły otwiera,
Sam uczy i sam mistrzów pilności doziera.
Na heretyków, pogan także nawracanie
Śle uczniów, stąd urosło takie mądrych zdanie,
Że jak Bóg niegdyś innych przeciw niewierności,
Tak jego wzbudził przeciw heretyckiej złości.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: .Czyni anioły swoje duchami i sługi swoje ogniem pałającym i nie masz, kto by się skrył przed gorącem Jego.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który świętego Ignacego, wyznawcę Twego, powszechnym wszelkich stanów ojcem uczyniwszy, chciałeś go mieć wszystkim dla wszystkich, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, Ciebie w bliźnich bez różnicy kochając, wspólnego z nimi wesela w niebie dostąpili. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Błogosławmy Panu…

NIESZPORY
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu…
Hymn
Gdy tak we wszystkim szuka większej Boga chwały,
Dla żarliwości jego ten świat zda się mały.
Owoż też go Bóg wielki wynosi cudami,
Niebieskimi twarz jego zdobi promieniami.
Widziałeś nieraz dzieła te, Filipie święty,
Widziałeś je, Ksawery, a zdumieniem zdjęty
Zwałeś go „ojcem świętym” i, pisząc do niego,
Inaczej – tylko klęcząc – nie czyniłeś tego.
Na imię Ignacego srogie piekło drżało,
Z opętanych czartostwo natychmiast pierzchało.
Jednym słowem niewierne do Boga nawracał,
Koronką, chustką, cieniem choroby ukracał.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Rozjaśniło się słońce na tarcze złote i świeciły się od nich góry.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który wielbiących Cię uwielbiasz i w czci świętych Twoich bywasz uczczony, spraw to, abyśmy, którzy chwalebne Ignacego, wyznawcy Twego, zasługi szanujemy, jego też skutecznej doznawali opieki. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Błogosławmy Panu…

KOMPLETA
P. Nawróć nas, Boże, zbawicielu nasz.
W. A odwróć od nas gniew swój.
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu…
Hymn
Lecz to mała nagroda za twoje przysługi
Kościołowi czynione – trzeba, żeby drugi
Świat ci za nie zapłacił, pójdźże więc, Ignacy,
Przez drogą śmierć do Boga; weźmiesz twojej pracy
Odpłatę, kiedy staniesz między serafiny,
Chorągiew białą mając, poprowadzisz syny
Niezliczone do nieba. O wielki hetmanie!
Patrzyło oko panny serafickiej* na nie.
Zstępujcie z nieba, gwiazdy; trzeba, żeby ciało
Zmarłego patryjarchy powinną cześć miało.
Uciekajcie, choroby; sroga śmierci, stękaj,
Biretu Ignacego, czartostwo, się lękaj.
Bójcie się, zabobony, wody poświęconej,
Bój się, czarcie, w metalach twarzy wyrażonej.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Oto wóz ognisty i konie ogniste rozdzieliły obu
i wstąpił z szumem do nieba.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który świętego Ignacego dla wysokiej świętych Twoich chwały wyniosłeś i uczyniłeś go wodzem, niezliczone dusze do nieba wprowadzającym, a piekłu straszliwym, spraw to przez jego zasługi i przyczynę, abyśmy szatańskie najazdy mężnie zwyciężali i wiekuistej w niebie korony szczęśliwie dostąpili. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. W. Amen.
P. Błogosławmy Panu…

POLECENIE GODZINEK
Czci znak, który ci daję, o mój ojcze święty, Niegodny marnotrawca, niech od cię przyjęty Mile będzie; uprosisz mi od wszelkiej złości Serce wolne; wyjednasz iskierkę miłości, Którą-ś gorzał ku Bogu. Większej Jego chwale Wszystkie sprawy przez ręce twe oddaję wcale.

Tekst opracowany na podstawie: Nabożeństwo do świętego Ojca Ignacego, założyciela zakonu Tow. Jezusowego, z łacińskiego na jezyk polski przez Kapłana tegoż Towarzystwa przełożone, Kraków 1886 (imprimatur wikariusza generalnego kurii biskupiej krakowskiej).

za: “Godzinki” wydawnictwo WAM 2006r.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Stanisławie Kostce

Godzinki do św. Walentego