w

Godzinki o Naysłodszym Imieniu Pana Jezusowym

Na Jutrznię.
Chwálcie słudzy Imie Pána,
Padszy nisko ná kolana.
Chwálcie Imie Jezusowe,
Dobrym wdźięczne złym surowe.
Niechay będźie pochwalone,
Imie Jezus Uwielbione;
Od stworzenia Niebieskiego,
Piekielnego y źiemskiego.
Pánie otworz usta moie,
Niech śpiewaią Chwáły twoie.
Boże ná me wspomożenia,
Przybądź y na obronienie.
Chwáła Oycu, y Synowi,
Wespoł Swiętemu Duchowi.
Iák ná wieki, tak y ninie,
Niechay Imie Jezus słynie.

Hymn.
Jezu wdźięcznie wspominánie,
Iedyne serca kochanie,
Ktokolwiek z tobą obcuie,
W sercu dźiwną radość czuie.
Nic nie możem wdźięcznieyszego,
Spiewać, słuchać, nic milszego.
Nic pomyślić ták słodkiego:
Iáko Jezusa miłego.
Jezu nádźieia grzeszącym,
Iákoś łáskawy proszącym.
Iákoś dobry szukaiącym:
A coż rzekę znáyduiącym!
Iezu słodkośći serdeczna,
Zrzodło żywe, światłość wieczna.
Wszelka nád wszelkie rádośći,
Wszystkie gásząca chćiwośći.
Ięzyk w mowie swey ustanie,
Piora ná pismo nie stánie.
Kto doświadczył, wierzyć może,
Co zá miłość, twoia Boże.
Ráno iáko skoro wstanę,
Wnet Iezusa nie przestanę:
Szukać w łożku serca mego,
Miłośćią zránioną iego.
Będę o zaránney dobie,
Z Mágdaleną szukać w Grobie.
Będę szukáć rozrzewniona
Sercem, nie okiem zrániona.
Poleię Grob wszytek łzami,
Mieysce nápełnię troskámi.
Padszy u Iezusa mego,
Serce przypnę do nog iego.

Antyfona.
Upokorzył sam śiebie Pan Jezus, y stał się posłusznym áż do śmierći, á śmierći Krzyżowey, dla tego Bog wywyższył go, y dał mu Imie, ktore iest nad wszystko Imie: áby ná Imie JEZUS wszelkie kolano klękáło, Niebieskie, źiemskie, y piekielne.

V. Wszytka źiemia wielbić ćię będźie Boże, y śpiewać tobie,
R. Psalm niechay mowi Imieniowi twemu Panie Jezu.

MODLITWA.
Boże, ktory naychwálebnieysze Imie Pána nászego, Jezusa Chrystusa, iednorodzonego Syna twego uczyniłeś wiernym twoim w przyiemnośći zbyt słodkie, á złym duchom ogromne y strászliwe: day to nam prośiemy ćię, ábyśmy wszyscy, ktorzy to Imie nábożnie ná źiemi czćimy, teraz Swiętey poćiechy słodkość uczynili, á potym wesela w nieskończoney radośći záżywać mogli. Przez tegoż Iezusa Pána nászego. Amen.

Na Prymę.
Chwálćie słudzy Imie Pána etc., iák na Jutrznię.

Hymn.
Jezu Krolu dźiwney chwały,
Zwyćiężco moy wiecznie trwały;
Słodkośći niewysławiona:
Rádośći nie ogarniona.
Zostańże Panie moy z nami,
Swiatła twego promieniami.
Rospądź serc nászych ćiemnośći,
Swiat napełni twey słodkośći.
Gdy Iezus w sercu záwita,
Tam świetno prawdą rozkwita.
Miłość się Boża rozleie,
A prożność świecka zniszczeie.
Náysłodszy Iezu miłośći,
Náymilszy Iezu słodkośći.
Nád tyśiąc kroć przytomnieyszy,
Y niż wymowim wdźięcznieyszy.
Oświadcza to Męka sroga,
Y wylana twa Krew droga.
Zá ktorą nám odkupienie,
Dáno, y Boga widzenie.
Iezusa wszyscy poznayćie,
Miłośći iego żądayćie;
Iezusa pilno szukayćie:
Szukaiąc ogniem páłayćie.
Miłuyćie miłuiącego,
Oddáyćie mu miłość iego;
Ná ten zápach wszyscy bieżcie:
Chęći zá chęći odnieśćie.

Antyfona, Wiersz, y Modlitwa iák na Jutrznię.

Na Tercyą.
Chwálćie słudzy Imie Pána etc., iák na Jutrznię.

Hymn.
Jezu Sprawco łmslskawośći,
Wszelkiey nmsldźieie rmsldośći;
Łáski zrzodło y słodkośći:
Iedyna serca miłośći.
O Iezu moy niech poczuię!
Miłość twą, niechey skosztuię.
Dáy mi widźieć w przytomnośći,
Twoię Chwałę w twey Wiecznośći.
A choćiaż w mowie ustanę,
Ciebie słáwić nie przestanę.
Káże miłość, y ták będźie,
Boś ty moia rádość wszędźie.
Kto ćię moy Jezu miłuie,
Dźiwną w sercu wdźięczność czuie,
W niey się báwi nie teskliwie,
Głodny teskni po niey ckliwie.
Łákną ćię pożywáiący,
Prágną wszyscy kosztuiący,
Y Niechcą prágnąć inszego,
Tylko Jezusa miłego.
Kogo ta miłość upoi,
Wie, zá co mu Iezus stoi,
Szczęśliwy syt dobra tego,
Nie ma prágnąć więcey czego.

Antyfona, Wiersz, y Modlitwa iák na Jutrznię.

Na Sextę.
Chwálćie słudzy Imie Pána etc., iák na Jutrznię.

Hymn.
Jezu Anielska wdźięcznośći,
Brzmiąc w uszu dźiwna słodkośći,
W uśćiech szczery miod iák trzeba,
W sercu nápoy godny Nieba.
Tyśiąc kroć pragnę do ćiebie
Iezu, kiedyż ćię u śiebie
Obáczę, poćiesz smutnącą,
Racz mię nakarmić łáknącą.
Ustáwiczna miłość twoia,
Nieprzestánna mdłość iest moia,
Iest owoc miodem płynący,
Nędzny żywot wspieráiący.
Iezu wielka łaskawośći,
Dźiwna serdeczna rádośći,
W dobroći nieogárniona,
Niech będę mile zrániona.
To samo dobro iedyne,
Ciebie miłowáć nad inne,
W swoich dogodach nie płużyć,
Byśmy mogli tobie służyć.

Antyfona, Wiersz, y Modlitwa iák na Jutrznię.

Na Nonę.
Chwálćie słudzy Imie Pána etc., iák na Jutrznię.

Hymn.
Jezu wdźięćznośći práwdźiwey,
Nádźieio dusze teskliwey,
Ciebie słodkie łzy czekáią,
Do ćiebie z serca wołáią.
A choć indźiey wiodą oczy,
Zá Iezusem wola kroczy,
To rádość, gdy go znáyuduie,
To szczęśćie, gdy go poymuie.
W ten czás miłe obłapiánia,
Słodsze nad miod cáłowánia,
Tam szczęśćia pełne rospráwy,
A boday wieczne zábawy.
Czegom chćiała dostąpiłam,
Y prágnęła uchwyćiłam,
Mdleię Jezu w twey miłośći,
Wszytka goram w twey słodkośći.
Więc Iezu umiłowany,
Moy áffekt nie ma nágany.
Nie umiera, nie źiębnieie,
Rośćie w ogniu choć y mdleie.
Ta miłość ustawnie páła,
Słodko y mile zuchwała,
Dźiwnie w sercu roskoszuiąc,
Szczęśnie w roskoszy lubuiąc.
Táka miłość z Nieba dána,
Na serce głęboko wlána.
Duszę zápala iak trzeba,
A tey mało, bo iest z Nieba.
O szczęśliweż to zápały!
Błogosławione postrzały.?
Iśćie ućiecha iedyna,
Miłować Bożego Syna.

Antyfona, Wiersz, y Modlitwa iák na Jutrznię.

Na Nieszpor.
Chwálćie słudzy Imie Pána etc., iák na Jutrznię.

Hymn.
Jezu Pánieńskiey czystośći,
Sliczny kwiećie, y miłośći.
Tobie cześć ná wieki wszędźie,
Z wiecznym Krolestwem trwać będźie.
Przyidź o Krolu wiecznie trwały.
Oycze niepoiętey chwały.
Oświeć w sercach ćiemne śćiany
Dáwno od nas pożądany.
Iezu nád Słońce ślicznieyszy,
Y nad Bálsam przyiemneyszy,
Słodszy nád wszytkie słodkośći,
Milszy nád wszytkie miłośći.
Jego smak wdźięcznie zdeymuie,
Zapach mile roskoszuie,
A wszytka myśl w nim ustáie,
On sam tylko śił dodaie,
Iezu świáta Odkupienie,
Tyś serca mego wsławienie.
Tyś zamyślna radość wszelka,
Dosytośći miłość wielka.
Wróć się moy Iezu do twego,
Krolestwa, Oycá wiecznego.
Wróć się, mász iuż tryumf mnogi,
Gdyż twoy zdráyca legł pod nogi.
Jednákże gdźieżkolwiek będźisz,
Beze mnie nigdy nie śiędźiesz,
Boś słáwą rodu ludzkiego,
Wźiął me serce zbiega twego.
Wynidźćież Niebieskie Chory,
Otwarzayćie wasze Dwory.
Przed Zwyćięzcą wykrzykayćie,
Witay Iezu záśpiewayćie.

Antyfona, Wiersz, y Modlitwa iák na Jutrznię.

Na Kompletę.
Chwálćie słudzy Imie Pána etc., iák na Jutrznię.

Hymn.
Witay Iezu Kroluiący,
Nad zwyćięstwy Pánuiący.
Iezu grzesznych przeiednanie,
Iezu Niebieskie mieszkanie,
Krynico nieustaiąca,
Swiatłość záwżdy páłaiąca.
Ciemnośći serca smutnego,
Rospądź chwałą światła twego.
Ciebie Swięći wychwálaią,
Twoię chwałę powtarzaią.
Iezus nam wesele daie,
Z Bogiem iednać nie przestaie.
Kroluyże Iezu w pokiu,
A nás wprawuiąc do boiu.
Czego prágniem iáko baczysz,
Tymże pokoiem uraczysz,
Iezus w swym Páństwie kroluie,
W własney Oyczyznie Pánuie;
A serce me iego stopy:
Cáłuiąc zá nim w też tropy.
Zá nim y my wychwalaiąc,
Hymny y Pieśńi śpiewaiąc.
Zá nim podźmy gdźie Kroluie,
Ze nám toż Páństwo daruie.

Antyfona, Wiersz, y Modlitwa iák na Jutrznię.

Polecenie Godzinek.
Ofiaruięć Iezu moy te wszystkie godźiny,
Prosząc ábyś ná lądźie, odpuśćił mi winy.
A záś gdy dusza z ćiáłem mym się iuż rozstanie,
Przyimi ią z łaski swoiey tám, gdźie twe mieszkanie.
Záprowadź tákże wierne, zmárłych wszystkich dusze,
Ktore z tego schodźiły świáta w prawey skrusze.

MODLITWA.
O Náysłodszy Pánie Iezu Chryste, iedyna nádźieią, y pomocy moia, proszę ćię niech przemieni w się duszę moię, od wszytkich, co pod Niebem są rzeczy oderwaną sáma ognista, á naysłodsza moc miłośći twoiey, ábym dla miłośći ćiebie umiłowana umárła, ktoryś dla mnie umiłowaney ná Ołtarzu Krzyża Swiętego umrzeć raczył. Zaprowádź mię z nimi do Nieba, ktoryś z Nieba dla mnie ná źiemię zstąpił. O umiłowany miłośći moia Iezu! Amen.

za: “Złoty Ołtarz wonnego kadzenia przed Stolicą Bożą”, Supraśl 1732.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki dla dostąpienia szczęśliwej śmierci

Godzinki o Chrystusie Cierpiącym