w

Godzinki o Bazylim Wielkim

NA JUTRZNIĄ.
Otworz me wárgi Wszechmogący Pánie,
By ćię chwaliły w niepoiętym stánie.
Przed Tronem Boskim ná twárz upadáiąc,
Z Cherubinámi Swięty wyśpiewáiąc.
Ktoryś iest dźiwny w Swiętych twoich spráwie,
Zeszli mey Ducha Swiętego zábáwie.
Wielki Bázyli pospiesz ku pomocy,
Rozpądź pochmurne błędnych myśli nocy.
Niech będźie chwała Bogu Naywyższemu,
We trzech Osobách w Istoćie iednemu:
Ktory Pátrona Zákonom zostáwił,
A swoie Imię przed świátem rozsławił.

HYMN.
Witay świecący ozdobą Aniele,
Z śmierci w śmiertelnym tryumfuiesz ćiele;
Przyiąwszy obraz pierwszey niewinnośći,
Oddáiesz cále szczęśliwey wiecznośći.
Ządzą miłośći szczerey zápalony,
W Niebieskie myślą zálatuiesz strony;
Gdyć Anioł skrzydł z Nieba ofiáruie:
Tron Lucypera świetny nie wákuie.
Oddany tobie Cherubie mistyczny,
Przed chwałą Páńską spiewasz Hymn ták śliczny;
Kyrie eleyson: O źiemski Aniele!
Rátuy gdy walczą źli nieprzyiaćiele.

ANTYFONA
Oto posyłam Anioła mego, ktory zgotuie drogę przed Obliczem moim.

V. Aniołowie ich widzą twarz Oyca mego.
R. Ktory iest w Niebieśiech.
V. Przyczyń śię za nami Wielki Bazyli,
R. Abyśmy Boga widźieć zasłużyli.

MODLITWA
Boze, ktoryś hárde Niebieskiey Apostázyi mocnym rámieniem skruszywszy kárki, prożne mieysca źiemskiemi z osobliwego miłośierdźia nápełniasz Aniołámi: prośiemy ćię, ábyś ktory Oyca nászego Bázylego Wielkiego Wielkiego, ná źiemi nam sługom twoim raczył pokázáć Aniołem, zá iego przed twoim niedostępnym Májestatem zá námi przyczyną, od Anioła zábiiáiącego, y miecz spráwiedliwey pomsty twey, zá násze grzechy obieráiącego ná zgubę narodu, miłośćiwie zásłonił; ábyśmy zá iego powodem obiecáną dárem Syna twego iednorodzonego po tym pielgrzymowániu otrzymáli Oyczyznę: ktoremu z tobą y z Duchem Swiętym wieczna cześć y chwała, Amen.

V. Wysłuchay Boże modlitwy sług twoich,
R. A chwała Boska niech płynie z ust moiech.
V. Niech dusze w czyscu folgę męki maią,
R. Ktore zá Oyca Bazylego znáią.

NA PRYMĘ
Wielki Bázyli pospiesz ku pomocy,
Rozpądź pochmurne błędnych myśli nocy.
Niech będźie chwała Bogu Naywyższemu,
We trzech Osobách w Istoćie iednemu:
Ktory Pátrona Zákonom zostáwił,
A swoie Imię przed świátem rozsławił.

HYMN.
Witay ozdobo Pátryárchów Swiętych,
Z nowego Pánu Testámentu wźiętych.
Odbierasz dáry stárym udźielone:
W Tobie Narody ubłogosłáwione.
Rozmnożył stan twoy Bog by gwiazdy w Niebie,
Ktory wychwala w Bogu wiecznie ćiebie.
Máteryálnie gdźie się słońce bierze?
Ná wschodźie w gorę, tám prawdźiwey wierzo,
Chrystusa świátłość przez ćię rozjaśńiała:
Grecya bowiem synow twoich cała:
Ktoryś rozmożył iáko gwiazdy syny,
Niech doznawamy przed Bogiem przyczyny.

ANTYFONA
Jak piękny iego rodzay, z iásnośćią się wydáie; nieśmiertelna bowiem pámiątka iego w Bogu, znáioma u ludźi.

V. Rodźili się synowie iego,
R. Y Błogosłáwionym go opowiádali.
V. Przyczyń śię za nami Wielki Bazyli,
R. Abyśmy Boga widźieć zasłużyli.

MODLITWA
Wszechmogący wieczny Pánie, Oycze dobrotliwy Oyców nászych: ktoryś w Nowym Testámencie S. Bázylego, pierwszego sługom twoim w Zákonnych ślubách ná wschodzie dárował Pátryárchę: prosiemy ćię, ábyśmy iego náukę, y Zakonne Ustáwy przez Ducha S. podáne wypełniáiąc, obietnic Chrystusa Syna twego, iego w pogárdzie świáta naśladuiącym Bázylego Wielkiego godnemi się stáli, Amen.

V. Wysłuchay Boże modlitwy sług twoich,
R. A chwała Boska niech płynie z ust moiech.
V. Niech dusze w czyscu folgę męki maią,
R. Ktore zá Oyca Bazylego znáią.

NA TERCYĄ
Wielki Bázyli pospiesz ku pomocy,
Rozpądź pochmurne błędnych myśli nocy.
Niech będźie chwała Bogu Naywyższemu,
We trzech Osobách w Istoćie iednemu:
Ktory Pátrona Zákonom zostáwił,
A swoie Imię przed świátem rozsławił.

HYMN
Zawitay S. Duchem nápełniony,
Dárem Proroctwa z Nieba ozdobiony.
Wezwałeś przed się Efrema skrytego,
Chwały twey wielkiey widźieć prágnącego.
Nieumieiętny ięzyk rozwiązáłeś,
Y z Nieba Boskie nam łáski wylałeś;
Ná twym rámieniu widźiał gołębicę,
Otwieráiącą Swiętą Táiemnicę.
Prorokowałeś zá zdrádźiecką klubę,
Juliánowi pewną Páństwa zgubę.
Obacz ná wschodnich złote Páństw kráiny:
A z Otomáńskiey wyrwiy ręki Syny.

ANTYFONA
Wyleie naukę iako proroctwo, y zostáwi ią szukáiącym mądrośći, á nieprzestánie w rodzáiu iego, áż do wieku Swiętego.

V. Powstał Prorok iako ogień,
R. A słowo iego iako pochodnia gorzało.
V. Przyczyń śię za nami Wielki Bazyli,
R. Abyśmy Boga widźieć zasłużyli.

MODLITWA
Boże, ktory z niewypowiedźiáney dobroći, rozmáitemi sługi sobie ulubione obdárzasz dárámi, áby w nich ludźie twoie Boską upátruiąc Wszechmocność, pokornie do dźiękczynienia nákłániáli serca: dźięki tobie sercem i usty dźiśiay oddáiąc, żeś nam Oyca nászego Bázylego z dárem proroctwa znácznym y Cudotworcą w rozmnożeniu chwały twoiey, á poháńbieniu nieprzyiaćioł, z Syna Jednorodzonego pokazał. Prośiemy, ábyśmy, ktorzy w tobie Bogu nászym, onego synowskiemi czćiemy wotámi w potrzebách też łaskáwego, zá pomocą twoią doználi Oyca y Pátrona, Amen.

NA SEXTĘ.
Wielki Bázyli pospiesz ku pomocy,
Rozpądź pochmurne błędnych myśli nocy.
Niech będźie chwała Bogu Naywyższemu,
We trzech Osobách w Istoćie iednemu:
Ktory Pátrona Zákonom zostáwił,
A swoie Imię przed świátem rozsławił.

HYMN.
Naczynie Pánu wybráne y stałe,
Boską dáiący przed národy chwałę;
Duchowne słońce, pogáństwa zaćmione,
Oświecaiące ná wieczną koronę.
Solą okraszasz Niebieskiey náuki,
Chrześćián serca, á kácerskie sztuki
Háńbisz cudámi; gdy ięzyka dáry,
W tobie Nibieskie wydáią pożáry.
Ognisty Słupie świátu pokazány,
Y Wielkim z Nieba głosem obwołány.
Wesprzy upadek Grecyi zgubioney:
Uproś nádźieię wolnośći stráconey.

ANTYFONA.
Ktory zwyćięży, uczynię go słupem w Kośćiele Boga mego, á więcey z niego niewynidźie. Y nápiszę ná nim Imie iego.

V. Ten iest zrządzony od Boga na pokutę ludu, y obrzydłe złośći zniosł.
R. Y obroćił ku Pánu serce swoie, á zá dni grzeszjikow zmocnił pobożność.

MODLITWA.
Boże pełny łáski, dárow y miłośierdźia, błogosłáwiący Apostoły twoie tchnieniem swoim, y podániem w moc wszelákiego stworzenia: upadamy przed Májestatem twoim prosząc: ábyśmy tego obrony w przygodách, y niebezpieczeństwách dusznych, y ćielesnych doznawáli, ktoregoś dárem Apostolskiey władzy w opowiádániu prawdy, Ewángelii y záráżoney Aryáńską sektą, Herezyárchom, ráczył opátrzyć, w ktorym my ćiebie chwaląc w Troycy iedynego, spodźiewamy się Niebieskiey zá iego przyczyną ośiągnąć koronę chwały, Amen.

NA NONĘ.
Wielki Bázyli pospiesz ku pomocy,
Rozpądź pochmurne błędnych myśli nocy.
Niech będźie chwała Bogu Naywyższemu,
We trzech Osobách w Istoćie iednemu:
Ktory Pátrona Zákonom zostáwił,
A swoie Imię przed świátem rozsławił.

HYMN.
Witay Chrystusow Athleto nie krwáwy,
Męczeńskie w Duchu pieczętuiesz spráwy;
Puklerzem z nieba mocnym zásłoniony,
Wygnániem srogim dobiegasz korony.
Ná gniew Wálensa hárdźie knuiącego,
Bezecną sektę, męstwa Pásterskiego
Szczerze używasz; háńbisz Apostátę,
Y błąd zárzucasz zá piekielną krátę.
Wielki Biskupie rzeczą y Imieniem,
W Cerkwi Chrystusa száfuiesz zbáwieniem.
Ni miecz, gniew, pomsta, ni kácerskie złośći,
Oddźieliły ćię od Boskiey miłośći.
Uproś nam teraz Swiętey w Páństwách zgody,
Ziednay Pásterza iednego bydź trzody.

ANTYFONA.
Na mále bywszy utrapiony, ná wielu dobrze sposobiony. Bo iego Bog doświadczał, y nálazł bydź godnego sobie.

V. Nieustannie pamiątka iego,
R. Y o Imieniu iego pytać się będą od Narodu.

MODLITWA.
Panie ktoryś Bázylego S. w ućisku y prześládowániu od niezbożnych Aryánów z nie krwáwego ráczył mieć Męczennika, y gorącego Krwią Syna twego odkupioney trzody Pásterza: prośiemy ćię, áby ktorzy kálumnii, wywołánia dla Imienia twego znosząc niebezpieczeństwo zá trudy swoie otrzymał błogosłáwieństwa zapłátę, ten nam przeważną przyczyną spráwił, żebyśmy wszelką trudność grzechámi záćiągnioną ćierpliwie z ręku twoich przyimuiąc, srogiego uszli potępienia, á ná pożądane ćiebie w Bostwie iedynego Oyca nászego y z tobą w chwale wiekuistey kroluiącego zásłużyli widzenie. Przez zasługi Pánny Máryi Mátki y wszystkich SS. Pátronow, Amen.

NA NIESZPOR.
Wielki Bázyli pospiesz ku pomocy,
Rozpądź pochmurne błędnych myśli nocy.
Niech będźie chwała Bogu Naywyższemu,
We trzech Osobách w Istoćie iednemu:
Ktory Pátrona Zákonom zostáwił,
A swoie Imię przed świátem rozsławił.

HYMN.
Práwy Wyznawco prawdy Chrystusowey,
Pogromićielu sekty Aryowey;
Bog przytomnośćią uczćił twe obláty:
Do wiekuistey wábiąc ćię zapłaty.
Dusz zágubionych miłośniku szczery,
Zapisne bierzesz modlitwą litery
Z ręku szátáńskich; nie strászna iest trwoga:
Zá synow twoichpodięta dla Boga.
Gdy Apostáta Zakon dezoluie,
Twoia odwaga nád nim tryumfuie;
Zdrowie przywraca chorym Swięta cnota:
W Cerkwi otwiera twárde słowem wrota.
Otworz nam Niebo gdy ludzka grzechámi
Zámknie ułomność, y modl się zá námi.

ANTYFONA.
Otom dał przed tobą drzwi otworzone, ktorych żaden nie może zámknąć, iż záchowáłeś słowo moie y nie záprzáłeś się Imienia mego.

V. Uczynił go zacnym przed oczyma Krolow,
R. Dał mu rozkoszne przed ludem swoim y ukazał mu chwałę swoię.

MODLITWA.
Boże ktoryś Wyznawcę twego Bázylego S. zá wyznánie prawdy y Ewángelii, tu ná źiemi łáskámi y cudámi wszelkiemi wsławiwszy, w Niebie chwáły y godnośći laurem ukoronował. Day nam zá iego modlitwámi, wyznánie prawdźiwe Symbolum iedney usty y sercem wyznáiącym, przyłączenia, zjednoczenia do Kośćioła twego powszechnego oddźielonych Schyzmą Narodow duchownie się weselić, ábyśmy Swiętą iedność w pochodzeniu Ducha ożywiáiącego od Oyca y Syna wyznawáiąc pod iednego Pásterza rządem, do bespiecznego byli, zá duchowną kolumną Bázyli Swiętym, záprowádzeni pokoiu, Amen.

NA KOMPLETĘ.
Niech zágniewány Chrystus gniew odwroći,
A námiętnośći w sercu, w myślách, skroći.
Wielki Bázyli pospiesz ku pomocy,
Rozpądź pochmurne błędnych myśli nocy.
Niech będźie chwała Bogu Naywyższemu,
We trzech Osobách w Istoćie iednemu:
Ktory Pátrona Zákonom zostáwił,
A swoie Imię przed świátem rozsławił.

HYMN.
Jaśnieiesz sławą Doktorom Doktorze,
Boskiey gorący chwały Promotorze.
Wielbią twoy dowćip wysokie Atheny,
Lecz cześć Biskupia nie ma w sławie ceny.
Gdyś chrzćił w Jordánie gołębica biała,
Ná twoie słowa wody poruszáła.
Modlitwą głádźisz z karty sprośne winy,
Nędzney grzesznicy przeważney przyczyny.
Bierzesz od Czystey Pánny Xięgę z Nieba,
Z schizmą, wojowáć práwda ći potrzeba,
Przy zgonie kwilisz iako łábędź Psalmy,
Zwyćięskiey zá tym korzystuiesz pálmy.
Weyrzy ná syny schizmą rozdźielone,
Pokaż zwiedźionym, że Niebo zámknione.

ANTYFONA.
Podał mu Bog oblicznie przykazánia Zakon, żywota umieiętnośći, áby náuczył Jákoba przymierzá iego, a Izráela práwa iego.

V. Mądrość iego wychwaláią ludźie.
R. A chwałę iego Kośćioł opowiada.

MODLITWA.
Wiekuisty Nieba y źiemie Rządco, korona y zapłata nieśmiertelna Swiętych twoich, ktoryś Wielkiego Bázylego Pátryárchę między Xiążęty y Doktory Kośćioła twego boiuiącego przyiąwszy, chwalebną iemuż w Poczćie Wybránych swoich zápisał uroczystośći pámiątkę. Supplikuiemy Májestatu twego, prosząc; áby y nas w miłośierną przyiąwszy opiekę: uczestnikámi w chwale wiekuistey Niebieskiego uczynił wesela, Amen.

Polecenie GODZINEK.
Modlitwy ustne z serca gorącego,
Obracam do ćiebie Pátrona moiego:
Swięty Bázyli Mnichow Fundatorze:
Ná wschodnich kráiách przybądź w oney porze.
Kiedy śmierć sroga wrzući w serce trwogę.
Prowadź kolumno ná zbáwienną drogę;
Rozświeć ćiemnośći zmysłow záślepionych:
Zjednay mi mieysce synow twych zbáwionych.
Gdy przed Sędźiego z sumieniem się skłonię,
Uznay zá syna mnie w ostátnim zgonie, Amen.

za: Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed Stolicą Bożą, Supraśl 1760.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Wincentym a Paulo

Godzinki o Pocieszeniu NMP