w

Godzinki ku czci Błogosławionej Anieli Salawy

JUTRZNIA
P – Wezw.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W – Odp.: Panie, Pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.

P – Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W – A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze , i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Witaj siostro Anielo, * klejnocie Krakowa,
Tyś wód ożywczych strumień, * kornych sług królowa.
Tyś siostrą ubożuchną, * Zakonu Trzeciego,
Tyś córą ukochaną * Franciszka świętego.
Serafickiego Ojca * ogrodów kwiat wonny,
Bożego Ducha pełen * mocny mur obronny.
Tyś sługą sług i matką * służbą udręczonych,
Pociechą w utrapieniach, * siostrą odtrąconych.
Radości doskonałej * Tyś piastunką błogą,
Niewinnie posądzoną, * bezdomną, ubogą.
W nędzy ziemskiej bogatą * łask Bożych lawiną,
Teraz przed tronem Bożym * za ludźmi przyczyną.

P – Rzuciłeś Panie Ziarno Słowa swego na żyzną ziemię.
W – Aby umarłszy z miłości wydało plon obfity.
P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

MÓDLMY SIĘ:
Panie Jezu Chryste, Ty w Swojej nieskończonej miłości wybrałeś błogosławioną Anielę Salawę, aby żyjąc wśród poniżonych tego świata, jaśniała wśród nich przykładem pokory, racz to sprawić, abyśmy idąc za Jej błogosławionym przykładem, w ciszy i prostocie ducha, umieli służyć Tobie, ukrytemu wśród ubogich na duchu i ciele. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P – Błogosławmy Panu
W – Bogu chwała
P – A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech
odpoczywają w pokoju.
W – Amen.

NA PRYMĘ
P – Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W – A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze , i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Witaj ufności pełna, * w biedzie wychowana,
I w wieku lat szesnastu * na służbę oddana.
Jako pąk rozkwitając * z krzewu rodzinnego,
Zerwana z woli matki * i ojca twojego.
Ku nowej drodze życia * odważnie ruszyłaś,
I o Bożej Opatrzności * szczerze zawierzyłaś.
Która Ciebie Anielo, * w Swej opiece miała,
Bo Twoja młodsza dusza * Bogu zaufała.
Ni złota, ni klejnotów * matka ci nie dała,
Tylko na drogę życia * krzyżem przeżegnała.
Miałaś różaniec w ręku, * mocno wysłużony,
Wzięłaś i ksiąg pobożnych * kilka w obce strony.

P – Tyś wzorem dla młodzieży w świat wyruszającej.
W – I przykładem duszy, z Bogiem zjednoczonej
P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Żniwiarzu Niebiański, spraw abyśmy idąc za przykładem błogosławionej Anieli Salawy, sługi dobrej i wiernej, w głos Twój cudownie zasłuchanej, która dla twojej chwały wyrzekła się pokornie przyjemności tego świata, Ciebie prosimy, abyśmy tak jak ona odrzuciwszy grzeszne przyjemności, podążyli za Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P – Błogosławmy Panu,
W – Bogu Chwała.
P – A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech
odpoczywają w pokoju.
W – Amen.

TERCJA
P – Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W – A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze , i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Witaj, któraś rodziców * we czci wielkiej miała,
Ciebie w bogobojności * matka wychowała.
Ty przez szacunek wielki, * chociaż buty miałaś,
W dzień zimny bosą nogą * Kraków powitałaś.
Przy tym młodzieży polskiej * ten żeś przykład dała,
By gród królewski święty * zawsze szanowała.
Kraków kolebką będąc * wielu polskich świętych,
I Ciebie przyjął w poczet * Bożych Nieugiętych.
Sieprawskiej ziemi córo, * Tyś zdrowia wątłego,
Naucz nas jak pokonać * trudy dnia każdego.
Byśmy jak Ty wędrując * pośród łez padołu,
Jedni drugich brzemiona * nosili pospołu.

P – Ty Anielo Kraków i Ojczyznę wielce ukochałaś
W – I rodzinny dom w biedzie ochotnie wspomagałaś.
P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty żyjąc u boku Józfa i Maryi byłeś Im posłuszny, Ciebie prosimy, aby zasługi błogosławionej Anieli Salawy, wyjednywały, szczególnie dzieciom i młodzieży, łaskę umiłowania czwartego przykazania, a nam wszystkim łaskę szanowania i wykonywania każdej powierzonej nam pracy. Wspomóż bezrobotnych i zachowaj nas od niekoniecznych prac, w dni Tobie poświęcone, byśmy tak żyjąc i pracując, osiągnęli Królestwo Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P – Błogosławmy Panu,
W – Bogu chwała.
P – A dusze wiernych zamrłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W – Amen.

SEKSTA
P – Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W – A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze , i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Witaj dziewico, która * czystość ślubowałaś,
I dla miłości Bożej * męża mieć nie chciałaś.
Która czystości strzegąc * o nią walczyć śmiałaś
I która w jej obronie * w noc na dachu spałaś.
O, uproś nam Anielo * wszystkim polskim stanom,
By miłowały czystość, * cnotę wyśmiewaną.
Oblubienico Boga * w Trójcy Jedynego,
Uproś poszanowanie * przykazania tego.
Niech cudzołóstwo budzi * wstręt i obrzydzenie,
A niewiasty szanują * świętości pragnienie.
Niech i mężczyzna każdy * żyje wśród skromności,
By czystość szanowano * dla Bożej Miłości.

P – Tyś jedną z panien roztropnych, z lampą i oliwą
W – I Ty dziewczęce serca Boskich cnót uczyłaś
P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Aniela Salawa umiłowanła Ciebie i bliźniego aż do heroizmu, użycz nam przez jej wstawiennictwo, niech Miłosierdzie Twoje, zmyje z nas wszelki brud grzechowy, abyś przychodząc sądzić żywych i umarłych, nie znalazł pośród nas owładniętych mocą nieprawości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P – Błogosławmy Panu,
W – Bogu chwała.
P – A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W – Amen.

NONA
P – Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W – A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi i Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze, i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Ty, która Sakramenty * w ogromnej czci miałaś,
Pokornie się z nielicznych * grzechów spowiadałaś.
Kratki konfesjonału * bardzo ukochałaś
I w serca uniesieniu * często tam klękałaś.
Duszy swej kierownika * lat dwadzieścia miałaś,
I będąc mu posłuszną * w cnotach urastałaś.
O, uproś nam Anielo * grzechów obrzydzenie
I przez szczerą pokutę * Boga przeproszenie.
Uproś nam dar mądrości, * dla serc nawrócenia.
Wyjednaj wszystkie dary * od Ducha Świętego,
Byśmy nie obrażali * Boga Wszechmocnego.

P – Ty wady charakteru swego pokutą zwalczyłaś.
W – I wszystkie święte cnoty w sobie obudziłaś.
P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś umocnił błogosławioną Anielę Salawę, wśród mroków i cieni, wśród łez i utrapień, do umiłowania cierpień duchowych i fizycznych, jakie z miłości dla Ciebie, aż do wyniszczenia samej siebie znosiła, spraw, abyśmy i my przeżywając dni ciemności duchowych, uczucie odrzucenia i opuszczenia, nigdy nie zwątpili w Twoje Miłosierdzie i odważnie kroczyli na drodze do Królestwa Twego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P – Błogosławmy Panu,
W – Bogu Chwała.
P – A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W – Amen.

NIESZPORY
P – Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W – A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze, i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Witaj różyczko rajska * za życia ziemskiego,
Któraś wielbiła Boga * w Hostii ukrytego.
Zawsze godziny długie * Go adorowałaś
I codziennie w Komunii * Świętej przyjmowałaś.
Która w najchszym kątku * kościoła klękałaś,
I z zachwytem się w Hostię * świętą wpatrywałaś.
O, uproś nam będącym * na tym łez padole,
Abyśmy jak Ty Jezusa * wszyscy miłowali
I czystym sercem zawsze * godnie przyjmowali.
Uproś że nam pragnienie * nigdy nasycone,
Które ugasi tylko * Ciało Uwielbione.

P – W Tobie pragnienie Eucharystii płonęło ogniem miłości.
W – Aż spaliło Cię całą dla Boga w najżarliwszej skrusze.
P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W – A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, Ojcze i Oblubieńcze błogosławionej Anieli Salawy, racz przez jej cudowne wstawiennictwo łaski nam udzielić, abyśmy umocnieni Ewangelią i przykładem służebnicy Twojej, nigdy nie lekceważyli ofiary Mszy Świętej, a ucząc się od Anieli modlitwy kontemplacyjnej, nigdy nie żałowali czasu na uwielbienie Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P – Błogosławmy Panu,
W – Bogu Chwała.
P – A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże nich odpoczywają w pokoju.
W – Amen.

KOMPLETA
P – Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W – A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze, i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Witaj błogosławiona, * szczera i uczciwa,
Rozumna, prawdomówna * panno świątobliwa.
Ty kłamstwem się brzydziłaś * ni obmów nie znałaś,
Ludzkie dolegliwości * na swe barki brałaś.
W cichości i cierpieniu * Boga uwielbiałaś,
Słowem, czynem, jałmużną * ludziom pomagałaś.
Już za życia, jak święta * po ziemi chodziłaś,
Piastunką drogocennych * cnót Anielo byłaś.
Bo do Ciebie, po radę * i pomoc szły tłumy,
Świętym zdaniem łamałaś * bluźniercze rozumy.
Ucz nas dzisiaj Anielo * słuchać Bożej woli,
Za twą przyczyną z grzechu * człowiek się wyzwoli.

P – Uświęć nas Boże przez naśladowanie błogosławionej Anieli
W – Abyśmy sławili jej zasługi pośród sióstr i braci
P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Królu Cierpienia. Twoja służebnica, Błogosławiona Aniela Salawa, cudowna krzyża piastunka i Męki Twojej czcicielka, uczyniła samą siebie, pełnym wdzięku, darem dla Ciebie. Prosimy Cię przeto, abyśmy dla zbawienia świata, jak ona przyjęli z miłością niewygody, niedostatki i ciepienia, a uświęcając modlitwą, darowali je Bogu Najwyższemu, tak Trzej Królowie mirrę, kadzidło i złoto złożyli w darze Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P – Błogosławmy Panu,
W – Bogu Chwała.
P – A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże nich odpoczywają w pokoju.
W – Amen.

OFIAROWANIE GODZINEK
Na większą cześć i chwałę * Boga Najwyższego,
Te godzinki darujmy * ku czci sługi Jego.
Błagamy Cię Anielo * byś nas prowadziła
I wszystkim nam świętości * łaskę uprosiła.
Byśmy się razem z Tobą * radowali w niebie,
A tutaj świętej służby * uczyli od Ciebie.
A kiedy się zakończy * ziemska życia droga,
Byśmy jak Ty z ufnością * odeszli do Boga.
Przyjmij to rozważanie * poświęcenia Twego
Byśmy wielbili Boga * W trójcy Jedynego.
Potem, jak Ty wędrując, * w kierunku wieczności
Wraz z Tobą odpoczęli * w wiecznej szczęśliwości.

P – Niech Świętość życia Twego siostro nas buduje.
W – A Bóg po śmierci przyjmie i niebo daruje.
P – Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, z Twojego natchnienia błogosławiona Aniela Salawa, w przytułku jako nędzarka do wiecznego życia się zrodziła, a wyzbywszy się jedynego ziemskiego skarbu – garści świecidełek, za zbawienie swej duszy, na Kościół je przed śmiercią ofiarowała, Ciebie prosimy, abyśmy za Jej błogosławionym przykładem chętnie wyzbywali się dóbr niekoniecznych i stali się w ubóstwie podobni do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Autorka – Siotra Janina Snopek – Stefaniak FZŚ
Poznań, dn. 06.01.2006
(Pierwsza redakcja – o. DYdak & o. Franciszek OFM)

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o bł. Bronisławie

Godzinki o św. Barnabasie