w

Godzinki do Bożego Miłosierdzia

Na Consaluto:

Witaj nasz Panie, Boże Miłosierdzia!
Wielbi Cię słońce, śpiewa Tobie ziemia.
Niech serce Twoje będzie pozdrowione
I Miłosierdzie zawsze wysławione.
Tobie poświęcam o to nabożeństwo,
By wielbić Twoje nad grzechami zwycięstwo.
Duszo ty moja rozważaj wiernie,
Jak cię Bóg kocha szczerze, miłosiernie!

K. – Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego!
W. – Przeto miłosierdzie Pana na wieki wychwalać będę!

Na Jutrznię:

Witam nam Boże, miłosierny Ojcze,
Ty żeś dla duszy, jak dla roślin słońce.
Witaj o Chryste, wiekuiste Słowo,
Tyś dla Kościoła nieśmiertelną Głową.

Witaj o Duchu, Panie pocieszenia,
Tyś współistoczył w dziele Zbawienia.
Przybądź z pomocą miłosierny Panie,
Nie dopuść duszy w piekielne otchłanie.

Przez Krew i Wodę prosimy Ciebie,
Byśmy w wieczności przebywali w niebie.
Chwała niech będzie Trójcy Przenajświętszej
I niechaj słynie na wieki wiecznie!

Hymn:
Witaj o Stwórco, Boże wszechmogący
I dobry Ojcze miłość nam dający.
Witaj, że Sędzio, Boże sprawiedliwy,
Tyś jest w miłości Bóg litościwy.
Witaj, że Arko istnienia wszystkiego,
Tyś ogół stworzył dla bytu naszego.
Tyś w miłosierdziu Swoim nieskończonym,
Dałeś Jezusa dla naszej obrony.
Chwalą Cię Ojcze ziemia i niebiosa,
Święci, Anieli, ptaki oraz rosa.
Manno nam dana z wysokiego nieba,
Tobie się poddać dzisiaj potrzeba.
Głębio Miłosierdzia z serca wyłoniona,
Ty żeś na krzyżu rozłożył ramiona.
Życie i Prawdo, Mistrzu cierpliwości,
Tyś dla nas stał się wzorcem łagodności.
Bądź pozdrowiony miłosierny Boże,
Wielbimy Ciebie w największej pokorze.
Bądź wywyższony Jezu ma miłości,
Wysławiam Ciebie w mojej szczęśliwości.

K. – Boże ufam Tobie!
W. – Ufam w morze miłosierdzia Twego!
K. – Uwielbiaj duszo moja Pana Przedwiecznego!
W. – Chwalże serce moje Boga miłosiernego!
K. – Przyjmij Boże modlitwy nasze!
W. – I wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
K. – Módlmy się!

Miłosierny Boże, Ty dałeś nam siebie w Chrystusie i przez Niego nas oczyszczasz ze Źródła wszelkiego oczyszczenia. Zapomnij nasze winy i spojrzyj na nas miłosiernie. Nie ze względu na nasze czyny i słowa, lecz na wzgląd miłosierdzia Twego, które czcimy i przyzywamy. Udziel nam, prosimy Cię, wszelkich łask i uchroń od złego. Który jesteś samym Miłosierdziem, przez Chrystusa Pana naszego.

W. – Amen.
K. – Uwielbiajmy Pana!
W. – I chwalmy Jego miłosierdzie na wieki!
K. – Boże, daj naszym wiernym zmarłym odpuszczenie win i przyjmij ich do radości miłosierdzia Twego, a nas obdarz Swymi łaskami!
W. – Amen!

Na Prymę:

Witaj o Źródło miłosierdzia Pana,
Ty żeś przez krzyż Swój pokonał szatana.
Wylana Woda i Krew Przenajświętsza,
Niechaj oczyszcza dusz naszych wnętrza.

Oświeć nas mocą, która z serca płynie
I miłosierdziem, którym sam Bóg słynie.
Przybądź z pomocą miłosierny Panie,
Nie dopuść duszy w piekielne otchłanie.

Przez Krew i Wodę prosimy Ciebie,
Byśmy w wieczności przebywali w niebie.
Chwała niech będzie Trójcy Przenajświętszej
I niechaj słynie na wieki wiecznie!

Hymn

Witaj nam Jezu, miłosierny Władco,
Witaj nam Mistrzu, serc naszych doradco.
Wieczna Słodyczy nędznego człowieka,
W smutkach, rozpaczy bezcenna Opieka.
Błogosław nam Rybo, co znaczy Ichtis
Swoją miłością ogarniasz wszystkich.
Witaj o Władco wielkiej cierpliwości
Tyś naszą Tarczą, Odpuszczeniem złości.
Witaj mój Jezu Nadziejo i Siło,
Od Ojca wszystko Tobie dane było.
Błogosław Chryste Drzewo i Żywocie,
Twoje miłosierdzie wielkie po stokrocie.
Witaj o Jezu Jednoraki Boże,
Tobie śpiewają tęcze oraz zorze.
Bądź wysławiony miłosierny Chryste,
Za Twoje ciało i serce przeczyste.
Tobie niech będą nasze dziękczynienia,
Wylana, bowiem Krew Odkupienia

K. – Jezu, w Tobie cała nadzieja moja!
W. – A ufność moja nie będzie zawiedziona!
K. – Ja jestem Panem miłosierdzia!
W. – I niewyczerpalną Pełnią Miłości!
K. – Przyjmij Boże modlitwy nasze!
W. – I wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
K. – Módlmy się!
Boże, miłosierdzie Twoje jest niezgłębione, a serce Twe niewyczerpalnym źródłem łask. Prosimy Cię, za przyczyną Twoich Sług Siostry Faustyny i Księdza Michała, byś łaskawie wejrzał na Swych czcicieli i oddalił od nich wszelkie zło. Dziękujemy Tobie za wszystkie dobrodziejstwa i Twą miłość do nas. O słodki Zbawicielu, z serc naszych płynął do Ciebie modły nasze i z ufnością czekamy na Twą wolę. Bądź pochwalony Ty, Który jesteś samym Miłosierdziem na wieki wieków.
W. – Amen.
K. – Uwielbiajmy Pana!
W. – I chwalmy Jego miłosierdzie na wieki!
K. – Boże, daj naszym wiernym zmarłym odpuszczenie win i przyjmij ich do radości miłosierdzia Twego, a nas obdarz Swymi łaskami!
W. – Amen!

Na Tercję:

Witaj Miłości Boża nieskończona,
Śmierć jest przez Ciebie już pogromiona.
Wydałeś wyrok na czarta złego,
Gdyś oddał okup z życia Swojego.

Gdy Krew skropiła twarde kamienie,
Nastało świata święte Zbawienie.
Przybądź z pomocą miłosierny Panie,
Nie dopuść duszy w piekielne otchłanie.

Przez Krew i Wodę prosimy Ciebie,
Byśmy w wieczności przebywali w niebie.
Chwała niech będzie Trójcy Przenajświętszej
I niechaj słynie na wieki wiecznie!

Hymn
Witaj o Wodo, źródło ożywienia,
Z wszystkiego grzechu Zdroju oczyszczenia.
Witaj najdroższe Serce mego Boga,
Przez ciernie życia wiedzie kręta droga.
Witaj łagodny i cichy Baranku,
Najmilszy Świętych uroczy Kochanku.
Zawitaj nam Jezu, ofiaro za grzechy,
W Tobie szukamy łaski i pociechy.
Witaj o Boże w przecudnym obrazie,
Namalowanym po Twoim nakazie.
Witaj Miłości krocząca w bieli,
Z Twojego serca łaski promień strzelił.
Witaj Krynico świętej Krwi i Wody,
Dusz udręczonych strumieniem ochłody.
Podniosłeś rękę do błogosławieństwa,
Na Twoich członkach rany są zwycięstwa.
Święte Drzewo Prawdy i Dobra poznania,
Usłysz biegnące z serc naszych wezwania.
Bądź pochwalony Kierowniku duszy,
Bez Twej pomocy żadne serce się nie skruszy.

K. – Dzięki Ci Boże żeś mnie stworzył!
W. – I żeś mnie powołał do bytu z nicości!
K. – Ja jestem Bóg sprawiedliwy i miłosierny!
W. – A Mądrość moja słynie na cały świat!
K. – Przyjmij Boże modlitwy nasze!
W. – I wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
K. – Módlmy się!
Panie, dziękujemy za Twe miłosierdzie, które okazujesz nam od zarania czasu. Zapomnij nam nasze słabości i przywołaj przed swoje oblicze. Pozwól Chryste abyśmy tuląc się do Twego serca, otrzymali pocieszenie i odpuszczenie grzechów. Przyjdź w godzinie śmierci i zabierz nas ze Sobą. Który w swym Miłosierdziu królujesz na wieki wieków.
W. – Amen.
K. – Uwielbiajmy Pana!
W. – I chwalmy Jego miłosierdzie na wieki!
K. – Boże, daj naszym wiernym zmarłym odpuszczenie win i przyjmij ich do radości miłosierdzia Twego, a nas obdarz Swymi łaskami!
W. – Amen!

Na Sekstę:

Zawitaj Najświętsza miłosierna Trójco,
Tyś nieomylną jest świata twórcą.
Witaj dobroci Boga Troistego,
Wypływasz z głębi serca Przedwiecznego.

Tyś był obłokiem, Przewodniku ludu,
Tyś przez Proroków zdziałał wiele cudów.
Przybądź z pomocą miłosierny Panie,
Nie dopuść duszy w piekielne otchłanie.

Przez Krew i Wodę prosimy Ciebie,
Byśmy w wieczności przebywali w niebie.
Chwała niech będzie Trójcy Przenajświętszej
I niechaj słynie na wieki wiecznie!

Hymn
Witaj o Łasko, z głębi serca morza,
Pośród ciemności idziesz, jako Zorza.
Przewodnia Prawdo życia codziennego,
Tyś Odkupieniem człowieka grzesznego.
Najczystszy Potoku ognistej prawości,
Z serca Swojego dajesz ją ludzkości.
Wskazujesz serce Swą świętą lewicą,
By w skruchę wpadli ci, którzy to widzą.
Witaj nam Chryste, nasz Emmanuelu,
Ciebie wielbimy w smutku i weselu.
Słodka Radości, opiekunie słowa,
Od Ciebie idzie Apostołki mowa.
Rajski Ogrodzie bóstwa niebieskiego,
W nim żyje dusza człowieka świętego.
Idziesz do ludzi z miłości przesłaniem,
Dajesz nam siebie przed Bożym karaniem.
Bądź pozdrowiony Królu sprawiedliwy,
W swoim Miłosierdziu jesteś nam życzliwy.
Bądź pochwalona Troista Świętości,
Tyś morzem, rzeką najszczerszej Miłości.

K. – Jam to jest Alfa i Omega!
W. – Jam to Początek i Koniec wszystkiego!
K. – Przyjmij Boże modlitwy nasze!
W. – I wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
K. – Módlmy się!
O Jezu, Wiekuisty Panie, dziękujemy Tobie za nieskończone dobrodziejstwa i łaski, którymi nas obdzielasz każdego dnia. Niech każde uderzenie naszych serc będzie pieśnią uwielbienia i dziękczynienia dla Twojego Miłosierdzia. Każda kropla krwi naszej niech raduje Twoje Serce. Dusze nasze niech wraz z Aniołami śpiewają niekończący się hymn uwielbienia Miłosierdzia Bożego. Ty jesteś naszym Bogiem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. – Amen.
K. – Uwielbiajmy Pana!
W. – I chwalmy Jego miłosierdzie na wieki!
K. – Boże, daj naszym wiernym zmarłym odpuszczenie win i przyjmij ich do radości miłosierdzia Twego, a nas obdarz Swymi łaskami!
W. – Amen!

Na Nonę:

Miłość łaskawa to jest Cnota Boża,
To zaczyn słodki z najlepszego Zboża.
Chleb to najmilszy, łaską przesycony,
Będzie ten syty, kto miłości głodny.

W nim jest ukryty nasz Bóg Odwieczny,
By miały pokarm dusze nasze wieczny.
Przybądź z pomocą miłosierny Panie,
Nie dopuść duszy w piekielne otchłanie.

Przez Krew i Wodę prosimy Ciebie,
Byśmy w wieczności przebywali w niebie.
Chwała niech będzie Trójcy Przenajświętszej
I niechaj słynie na wieki wiecznie!

Hymn
Witaj Maryjo Matko Miłosierdzia,
Tyś naszą Panią z Dobroci serca.
Nasza Królowo, Lilio pełna chwały,
Niebiosa Ciebie z łona wydały.
Boga Rodzicielko, Matko Chrystusa,
Tyś naszą Matką z woli Jezusa.
Piękna i miła złota Jutrzenko,
Wstawiaj się wiernie za ludem Panienko.
Witaj o Miriam, wzorze czystości,
Tyś jest Dobrocią, dopełnieniem miłości.
O Różo wonna z niebieskich ogrodów,
Tyś Orędowniczką dla wszystkich narodów.
Tyś w swej czystości porodziła Słowo,
Od Niego dana, jesteś nam Królową.
O święta Auro Bożej miłości,
Mateńko nasza, słodka Latorośli.
Bądź uwielbiona Pani niebiańska,
I wychwalona Królowo ziemska.
Bądź pozdrowiona anielskim pokłonem,
Za nami wstawiasz się przed Boga tronem.

K. – Ja jestem dana ludowi za Opiekę!
W. – I by go bronić przed Boga gniewem!
K. – Jestem wam dana ku obronie!
W. –I by gasić karność Boga, która zapłonie!
K. – Przyjmij Boże modlitwy nasze!
W. – I wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
K. – Módlmy się!
Maryjo, Matko i Pani nasza. Oddajemy Tobie nasze: życie i śmierć, radości i smutki oraz codzienność naszą. Ty, Pani łaskawa zanoś to wszystko przed Miłosierdzie Boga i oddaj Mu, jako zadośćuczynienie za Jego łaski. O Matko nasza, osłoń Swym płaszczem wszystkie dusze, które żebrzą o łaskę Miłosierdzia Pana i uciekają przed zakusami złego. Niech Twój Syn przyjmie nas w każdej sekundzie dnia i nocy do Swego nieogarnionego Miłosierdzia, który był, który jest i który panuje na wieki.
W. – Amen.
K. – Uwielbiajmy Pana!
W. – I chwalmy Jego miłosierdzie na wieki!
K. – Boże, daj naszym wiernym zmarłym odpuszczenie win i przyjmij ich do radości miłosierdzia Twego, a nas obdarz Swymi łaskami!
W. – Amen!

Na Nieszpory:

Miłość cierpliwą jest Rodzicielką,
Lekarką duszy i pociechą wszelką.
Miłość z Nadzieją zawsze królują,
I z Wiarą świętą władzę sprawują.

Niosą ukojenie duszy udręczonej,
Ciągłą walką z czartem bardzo utrudzonej.
Przybądź z pomocą miłosierny Panie,
Nie dopuść duszy w piekielne otchłanie.

Przez Krew i Wodę prosimy Ciebie,
Byśmy w wieczności przebywali w niebie.
Chwała niech będzie Trójcy Przenajświętszej
I niechaj słynie na wieki wiecznie!

Hymn
Witaj Kapłanie, duszy spowiedniku,
W winnicy Pana korny ogrodniku.
Księże Michale z powołania Serca,
Przez cię nawraca się innowierca.
Przez Twą żarliwość i wszelkie staranie,
Niejedna dusza w niebo się dostanie.
O Powierniku Bożej Służebnicy,
Ciebie Bóg przyjął do swojej Stolicy.
Bądź błogosławiony Boży Kaznodziejo,
Umacniaj wiernych ufną nadzieją.
Witaj o Serce, miłości przyczyna,
Tobie się oddała Siostra Faustyna.
Miłosierny Chryste, obietnico łotra,
Dla Ciebie żyła Iskierka dobra.
Tyś słodki Jezu, Miłosierdzia barka,
Ciebie słuchała Twoja Sekretarka.
Siostro Faustyno wszystko żeś spisała,
I się nam Bożą Apostołką stała.
Bądź pochwalona przemożna Szafarko,
Bożą miłością wypełniona Arko.

K. – Jam to jest wszelakim natchnieniem!
W. – I wewnętrznym duszy oświeceniem!
K. – Sprawiedliwość Boża jest kwiatem!
W. – A Miłosierdzie Pana najsłodszym owocem!
K. – Przyjmij Boże modlitwy nasze!
W. – I wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
K. – Módlmy się!
Boże, Ojcze nasz i Zbawco. Ty jesteś samą miłością, kto bowiem trwa w miłości, trwa w Tobie a Ty w nim. Usłysz naszą skruchę serca i radość dawaną nam z pośrednictwa Twych Sług siostry Faustyny i księdza Michała. Tobie, o Sprawiedliwy i Miłujący Panie chcemy się podobać i nieść Twoją wolę do naszych braci i sióstr. Dodaj nam Swej siły, i udziel błogosławieństwa, aby nasz apostolat był zgodny z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. – Amen.
K. – Uwielbiajmy Pana!
W. – I chwalmy Jego miłosierdzie na wieki!
K. – Boże, daj naszym wiernym zmarłym odpuszczenie win i przyjmij ich do radości miłosierdzia Twego, a nas obdarz Swymi łaskami!
W. – Amen!

Na Kompletę

Chwała niech będzie Bogu Miłosierdzia,
Niech się otworzy każda serca twierdza.
Tyś nam o Panie dał się na ofiarę,
W całym Kościele, szerz, umacniaj wiarę.

Tyś w swym cierpieniu nie folgował sobie,
Wielbimy Ciebie, ufamy Tobie.
Przybądź z pomocą miłosierny Panie,
Nie dopuść duszy w piekielne otchłanie.

Przez Krew i Wodę prosimy Ciebie,
Byśmy w wieczności przebywali w niebie.
Chwała niech będzie Trójcy Przenajświętszej
I niechaj słynie na wieki wiecznie!

Hymn ofiarowania
Przed Tobą padamy miłosierny Boże,
Twoja miłość większa niż największe morze.
Panie, nasz Królu, Potęgo zwycięstwa,
Przyjmij ofiarę tego nabożeństwa.
Zaniechaj kary Miłościwy Panie,
W dal niech odejdzie Twoje zagniewanie.
Udziel nam łaski Jezu Zbawicielu,
Któreś to obiecał swoim czcicielom.
Bądź nam miłościw, przebacz nam Panie,
Zmyj nasze winy, zapomnij karanie.
Powietrze moru oddal od nas Boże,
I broń od wojen, prosim Cię w pokorze.
Ogień, trzęsienia, oraz nawałnice,
Odsuń je od nas Miłosierny Chryste.
Broń nas o Boże z szatańskiej przemocy,
I uchroń dusze od piekielnych mocy.

K. – Jam to Wam dał Córkę mej Miłości!
W. – I przesłałem Orędzie Miłosierdzia Swego!
K. – Powołałem cnego sługę by mi był pomocą!
W. – By poniósł Orędzie do świata!
K. – Przyjmij Boże modlitwy nasze!
W. – I wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
Antyfona:
To jest Ten, Którego Miłosierdzie jest przez wieki,
A Jego Sprawiedliwość w rud daleki!
K. – Miłosierny jest Pan i łaskawy!
W. – Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy!
K. – Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu!
W. – Panu Miłosierdzia i Sędzi Sprawiedliwemu!
K. – Módlmy się!
Boże pełen Miłosierdzia, Ty dałeś nam w Jezusie zbawienie i oczyszczenie z win przez wylanie Krwi i Wody z otwartego boku. Napełnij nas Swoją mocą i łaską. Przyjmij, prosimy, nasze przebłagania i skruchę płynące z serca. Oddal od nas Swój gniew przez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. A nad to przez oddaną całkowicie Twej woli, Maryję Dziewicę. Dzięki Ci składamy za Twoją Apostołkę, siostrę Faustynę, która nas nauczyła czcić i sławić Twoje Miłosierdzie. Błogosławimy Cię za księdza Michała, za którego przyczyną możemy czcić Twój cudowny wizerunek. Boże, Życie i Prawdo, Mistrzu nasz, kieruj każdym krokiem życia naszego, abyśmy postępowali zgodnie z Twoją wolą. Usłysz nasze modlitwy i wysłuchaj, Ty, który jesteś samym Miłosierdziem w Ojcu, Synu I Duchu Świętym. Niech Tobie będzie chwała i cześć, i uwielbienie teraz i na wieki!
W. – Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Matce Bożej Bolesnej

Godzinki o Męce Pana Jezusa 2