w

Godzinki dla dostąpienia szczęśliwej śmierci

Na jutrznią
Zywot zupełny, koniec doskonały,
Byśmy do wiecznej dostali się chwały.
Niech nam dać raczy Pan Bóg Wszechmogący,
W Troycy Jedyny, na wieki żyjący.
Panie otworz niegodne proszę wargi moje,
A usta niech oddaią wieczną chwałę Twoję,
Boże pospiesz czymprędzej na me wspomożenie.
Panie pokwap z ratunkiem; zatamuy zginienie
Chwała Oycu, Synowi, Duchowi Swiętemu,
Na wieczne wieki wiekow nam królującemu.
Amen.

Hymn
Pomrzemy: to wiem pewnie: dekret ten iest Boży,
Gdzie, kiedy? tego niewiem; niech się każdy trwoży.
Czuycie, woła Chrystus Pan, na każdą godzinę,
Czuycie ciałem y duszą na pewną nowinę.
Dzień ostatni iak złodziej Synom Adamowym.
Nie spodzianie nadeydzie, biada niegotowym.
Mieć przewodnikow cnoty, miłość Boga trzebá,
Bliźniego: ten iest bity gościniec do Nieba.

Antyfona
Bądźcie podobni ludziom czekaiącym na Pana swego, kiedyż z Godów powroci, abyście gdy przyidzie y zakołace, natychmiast Mu otworzyli, (Luc: 12),

V. Błogosławieni oni słudzy:
R. Ktorych przyszedłszy Pan, znaydzie czuwaiących,

Panie czasu mey śmierci oświeć oczy moje,
Bym nie zasnęłą, na wołanie Twoje.
Wysłuchaj Panie modlitwy do Ciebie,
Moje, á przyjmij wołanie do Siebie.

Modlitwa
Wszechmogący wieczny Boże, racz nam dać tę, którą przykázujesz zbawienia náukę, abyśmy przez cię, cokolwiek nam pożyteczno, uprzeymie pilnuiąc, stali się do otrzymania szczęśliwego końca sposobnemi. Przez Chrystusa Pana naszego, ktory żyie i kroluje na wieki wieków, Amen.

Na prymę
Zywot zupełny, koniec doskonały etc. iak na Jutrznię.

Hymn
Pomrzemy: bo umiera każdy, kto się rodzi
Dobrze, źleli? niepewna, iako się nágodzi?
Smierć pochodzi szczęśliwa z życia cnotliwego,
Zbawienia się spodzieway z postępku dobrego
Abyś miał żywot dobry, trzeba pobożności,
Trzeba cierpliwie znosić wszelakie przykrości.
Potem pokornie prosić zawsze Matki Boski,
Aby w śmierci przybyła, uśmierzyła troski.

Antyfona
Pamiętay, że śmierć nie omieszka: przed śmiercią tedy twoią czyń dobrze: bo w piekle nie naydziesz pokármu. (Eccles: 14)

V. Zaplata Boża,
R. Trwa na wieki,

Wysłuchaj Panie modlitwy do Ciebie
Moie, á przyimiy wołanie do siebie.

Modlitwa
Panie! od ktorego wszystko dobre pochodzi; day pokornie wołaiącym, ábyśmy pod Twoim rządem, tak ten żywota naszego bieg przepędzili; żebyśmy błogosławionego końca niechybili. Przez Chrystusa Pána nászego, Amen.

Na Tercyą
Żywot pobożny, koniec doskonały etc. iák na Jutrznię.

Hymn
Pomrzemy: á czy nie dziś? czy nie tey godziny?
O: iak nadzy stawiem się do Boskiey dziedziny!
Czemu się nie poczuwasz? czemuś tak niedbáły?
Czemu ták marnie trawisz wiek swoy práwie cały?
W tym punkcie masz twych długow niezmiernych pozbywáć:
W tym punkcie mász szczęśliwey wieczności nabywać!
Ach coż czynić? nie wiele w skarbie depozytu,
Niebieskim; Swięci Pańscy dodaycie kredytu.

Antyfona
Rzekłem ięzykiem moim: uczyń mi Panie, wiadomy koniec, y liczbę dni moich, którá iest? abym widział, czego mi niedostaie. (Psal: 38)

V. Człowiek marności stał się podobny:
R. Dni jego jako cień przemiiaiący. (Psal: 143)

Panie wysłuchay modlitwy do Ciebie
Moie, á przyimiy wołánie do siebie.

Modlitwa
Day, prosiemy, Wszechmogący Boże, ábyśmy umieli czás od Ciebie pozwolony, przystoynie szafować: żebyśmy za iego dobrym używaniem, zasłużyli w dobre uczynki obfitować, Przez Pana nászego Jezusa Chrystusa, Amen.

Na Sextę
Żywot pobożny, koniec doskonały

Hymn
Pomrzemy: tam przestaiąc, kędy Bog przeznáczy,
Długoli, czyli mierno? ná to śmierć niebaczy,
Máło ná tym, gdzie? kiedy? lata twoie skończysz;
Wiele ná tym należy, gdy dobrze zakończysz,
Gdy teraz twe cwiczenie w dobrym nieustanie;
Spodzieway się, żeć da Bog ostatnie wytrwanie.
Ręcz się za mnie, Aniele święty, moy Patronie,
Ze dotrwam, y gniew Boski ukoię przy zgonie.

Antyfona
Krotkość dni moich obiaw mi Panie: nie bierz mię w połowicy dni moich: bo lata Twoie od wieku do wieku. (Psal: 101)

V. Dni moie iako cień uszły,
R. A iam usechł iako siano. (Psal: 101)

Wysłuchaj Panie modlitwy do Ciebie
Moie, a przyimiy wołánie do siebie.

Modlitwa
Uzycz, prosimy Panie Boze Wszechmogący, miłosierdzia Twego pomocy; ábyśmy, ktorzy z ułomności naszey ustaiemy, Twoją łaską posileni, obierájąc się w Twej Swiętej służbie, dotrwali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Na nonę
Zywot zupełny, koniec doskonały etc. iák na Jutrznię.

Hymn
Pomrzemy: y poniesiem boleści, niespanie,
Oschłość, kłocie, tęsknicę, ostatnie skonanie.
Cnoty wielkiey tam trzeba, wielkiey cierpliwości,
Wielkiego nabożeństwa, wielkiey stateczności.
Teraz obmyślay, czego w ten czas życzysz sobie,
Czego nie masz? nie czekay w ostatniey chorobie.
Swięte Patronki moje, y Swięci Patroni,
Brońcie mię od pokusy w ostateczney toni.

Antyfona
Pomni ná Stworzyciela twego zá dni młodośći twoiey: poki nie przyidzie czas utrapieniá: y nie nadeydą lata, o ktorych mowić będziesz, nie podobają mi się: y poki nie wroci się proch, do ziemi swoiey: z ktorey był, á duch do Boga, który go dał. (Eccles: 12)

V. Gdy ustanie siła moia, nie opuszczay mię Panie:
R. Nie opuszczay mię czasu starości moiey. (Psal: 70)

Wysłuchay Panie modlitwy do Ciebie,
Moie, a przyimiy wołánie do siebie,

Modlitwa
Czeladkę Twoję, prosimy Panie niechay wáruie y posila ustáwiczne zmiłowanie; ábyśmy wszystkie dolegliwości, na ktore grzechy nasze zasługuią, za Twoim wspomożeniem zwyciężyć mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Na Nieszpór.
Żywot zupełny, koniec doskonały etc. iák na Jutrznię.

Hymn
Pomrzemy: i poydziemy w drogę nie znaiąmą,
Przez kupy rozboynicze w ziemię niewiadomą.
Któżby w ten czas nie źądał mieć wodza chętnego?
Kto źnáleść przyiaciela sobie życzliwego?
Teraz sobie Anioły, y Swięte Patrony,
Jako możesz, ziednay, byś doznał obrony.
Ach przybądźćie na ten czás Swięći Patronowie,
Męczennicy, Wyznawcy, y Apostołowie.

W ową godzinę śmierci, gdy największa trwoga,
Abyś duszy nie stracił, proś gorąco Boga.

Antyfona
Iżali trochę dni moich nieskończy się wkrotce? puść mię tedy, że trochę opłaczę boleści moie pierwej niż poydę y niewrocę się, do ziemie ciemney, y okrytey mgłą śmierći. (Job: 10)

V. Pomierzone uczyniłeś dni,
R. A bytność moia iák nic przed tobą. (Psal: 23)

Wysłuchay Panie modlitwy do Ciebie,
Moie, a przyimiy wołánie do siebie,

Modlitwa
Prosiemy cię Panie, niechay nas przyczyna Nayświętszey Bogárodzice Maryi Panny, y Błogosławionych Aniołow, Apostołow, Męczennikow, Swiętych Panien, y Wszystkich wybranych twoich, teraz, y w godźinę śmierći naszey, przed twoim Majestatem poratiue, zaleca y od wszystkich naiazdow broni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Na Kompletę.
Żywot zupełny, koniec doskonały etc. iák na Jutrznię.

Zemrzemy: coż nástąpi? sąd ostry straszliwy,
Dekret wiecznie trwaiący, ogień przerazliwy.
A ieźli dobry ledwie uydxie, coż złośliwy
Czego czeka złoczyńca, gdy drży sprawiedliwy?
Teraz się do pokuty prawdziwey nawracáy
Zycia swego poprawuy, á winy wypłacay.
Wszystkie dusze, ktoreście w pokoiu skonáły,
Tęż łaskę nam uproście grzesznym,do swey chwały.

Antyfona
Ktoby mi to dał, abyś mię zakryłw piekle y zataił mię, ażby przeminęła zapalczywość twoia byś mi náznczył czás,w ktorymbyś ná mnie wspomniał: Tyś w prawdzie policzył kroki moie: ále przepuść grzechom moim. (Job: 14)

V. Co czynić będę, gdy Bog ná sąd powstanie?
R. A gdy spyta, co mu odpowiem? (Job: 31)

Wysłucháy Panie modlitwy do Ciebie,
Moie, á przyimiy wołanie do siebie.

Modlitwa.
Przyimiy miłośćiwie, prosiemy cię pokornie, proźby nasze, Panie, y zbawienną boiaźnią serca przeraź: abyśmy, zá grzechy godnie pokutuiąc, y obrazy wszelkiey pilnie się waruiąc, w godzinę zeyśćia naszego, bez zmazy przed tobą stanąć mogli. Przez Pana nászego Jezusa Chrystusa. Amen.

Ofiarowanie.
Tobie już proźby moie,
Swiata Odkupićielu.
Polecam: uczyń ważne,
Moy Odkupićielu.
Twoią męką niewinną,
Zastąp grzechy moie;
Ná czym schodzi; wysługi
Niech oddaią Twoie.
Krzyżowi mnie winnemu,
Niech Twoy Krzyż pomoże
Niech śmierć Twoia koniec moy
Zywota wspomoże.
Swięci też Pátronowie,
Ktorych ia pomocy.
Doznaię w moim życiu,
Niechay waszey mocy,
Piekielne ustępuią
Na ten czas straszydła.
Niech współ z wámi Anieli,
Wezmą pod swe skrzydła
Duszę moię; Jezusa
Męką odkupioną,
W Tym nádzieię mam pewną.
Ze będę zbawioną.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Idzim

Godzinki o Naysłodszym Imieniu Pana Jezusowym