godzinki

Godzinki o Przemienieniu Pańskim

przez Posted on 0 Comments 4 min read 409 wyświetlenia

Witaj, Panie przemieniony

Na Jutrznię
V. Panie, otwórz wargi moje.
R. A usta moje będą opowiadać chwałę Twoją.
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi św. itd.
HYMN
1. Witaj, Panie przemieniony,
W ciele ludzkiem Bóg zjawiony,
Któryś na Taborskiej górze,
Był rozjaśniał w jasne zorze.

2. Cudowne Twe wszystkie sprawy,
Jezu nasz Panie łaskawy,
Lecz Twe dziwne przemienienie,
Jest nad ludzkie zrozumienie.

3. Tyś będąc Bogiem przed wiekiem,
Stałeś się dla nas człowiekiem,
Za Twojej Matki przyczyną,
Przemieniłeś wodę w wino.

V. Uwielbiony ukazał się przed obliczem Pańskim.
R. Dla tego cię ozdobą przyozdobił Pan.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy itd.

Módlmy się
Najłaskawszy Zbawicielu nasz, Chryste Jezu, Panie! Prosimy Cię pokornie przez cudowne Przemienienie Twoje, zmiłuj się nad nami, przemień gniew Twój i karanie w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo Twoje, przemień wszystkie smutki, utrapienia, choroby, głód, mór, ognie, wojny i wszystko złe w dobre zamień, a racz nam dać wiek spokojny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków, Amen.

V. Panie, wysłuchaj itd.
V. Błogosławmy itd.

Na Laudes
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj itd.

HYMN
1. Witaj, słońcem jaśniejący,
W szaty jak śnieg bielejący,
Wziąwszy z nieba te jasności,
A z tej ziemi niewinności.

2. W Tabor przed swymi uczniami,
Chwałę Bóstwa z jasnościami,
Pokazałeś przemieniem,
I Proroków objawieniem.

3. Chcąc zawsze zostawać z nami,
Kiedyś wieczerzał z uczniami,
Ciałem, Krwią swą ich karmiłeś,
W co chleb, wino przemieniłeś.

Wiersz i modlitwa jako na jutrzni.

Na Tercyą
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj itd.

HYMN
1. Witaj, Ojcze ukochany,
We wszem dobrze spodobany,
Z którego głos byśmy Ciebie,
Tu słuchali, chcąc być w niebie.

2. Pamiątkę tę codzień wznawiasz,
Gdy się na ołtarzu stawiasz,
Mieniąc chleb, wino w swe ciało,
By się nam pokarmem stało.

3. Z synów ludzkich najśliczniejszy
Stałeś się w najboleśniejszej
Męce dla nas zeszpecony,
Zeplwany, zbity, skrwawiony.

Wiersz i modlitwa jako na jutrzni.

Na Sextę
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj itd.

HYMN
1. Witaj, Panie, co z Proroki,
Głosisz Twych mąk złe wyroki,
Gdy z Mojżeszem, Eliaszem,
Masz rozmowy tym swym czasem.

2. Wiecznie będąc nieśmiertelnym,
Stałeś się dla nas śmiertelnym,
Kiedyś wszelkiej chwały godzien,
Umarł na krzyżu jak zbrodzień.

3. Przez zmartwychwstanie chwalebne,
Żałoby ciała pogrzebne,
Przemieniłeś w wesołości,
Ranyś ozdobił w jasności.

Wiersz i modlitwa jako na jutrzni.

Na Nonę
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj itd.

HYMN
1. Witaj, Mistrzu apostołów,
Których Tyś wziął z ryb obłowów,
lud Twój zasmucony,
Przemień smutki, uutrapienia
W radosne nam pocieszenia.

3. Racz się zmiłować nad nami,
Nędznymi Twymi sługami,
Ratuj nas, pociesz strapionych,
Zewsząd biedą uciśnionych.

Wiersz i modlitwa jako na jutrzni.

Na Nieszpór
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj itd.

HYMN
1. Witaj, Panie, coć uczniowie,
Na twarz padli trwożąc w głowie,
Tyś dotknąwszy, rzekł by wstali,
A nic złego się nie bali.

2. Przemień gniew Twój i karanie,
W Twe nad nami zlitowanie,
Daj zbawienia bezpieczeństwo,
Daj wszelkie błogosławieństwo.

3. Przemień choroby, boleści,
Niech się w łasce Twojej mieści,
Kto się do Ciebie udaje,
Niech miłosierdzia doznaje.

Wiersz i modlitwa jako na jutrzni.

Na Kompletę
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj itd.

HYMN
1. Witaj, Panie zstępujący,
Z góry Tabor, a mówiący,
Niech widzenie skryte stanie,
Aż Syn Boży zmarwtychwstanie.

2. Przemień i nieprzyjacioły,
Byśmy się kochali w społy,
Odmień nienawiść zazdrości
W szczerość zgodliwej miłości.

3. Oddal głód, mór, ognie, wojny,
A racz nam dać wiek spokojny,
I wszystko złe w dobre zamień,
Po śmierci daj niebo, Amen.

Wiersz i modlitwa jako na jutrzni.

Ofiarowanie
Z pokłonem Jezu proszę,
Przyjmij te godziny
Dla czci Twego Przemienienia,
A odpuść nam winy,
Oddajemy się Tobie za życia naszego,
A racz nas doprowadzić do królestwa Twego.
V. Ten jest mój Syn ukochany, w którym mi się upodobało.
R. Tegoż wy słuchajcie.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy itd.

Módlmy się
Boże, któryś tajemnice wiary przy chwalebnem Przemienieniu jednorodzonego Syna Twego świadectwem ojców św. potwierdził, i doskonałe przysposobienie nas za synów jasnym głosem spuszczonym z nieba przedziwnie wyraził, racz to sprawić miłościwie, abyśmy dziedzicami z Królem chwały zostali w niebie, Amen.

Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu

przez Posted on 0 Comments 8 min read 200 wyświetlenia

NA JUTRZNIĘ

V. Boże, przybądź nam na pomoc.
R. Panie, śpiesz nam na ratunek.
V. Miłosierdzie Pana + chroni świat nasz cały.
R. Ufamy Panu, Ufamy Panu.

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera wzniosła nieustanna.

Boże Wieczny, Trójjedyny,
Z miłosiernej Twej miłości
Bez żadnej innej przyczyny
Wydobyłeś świat z nicości.
A człowieka przeobficie
Chciałeś darzyć swoim życiem.
Nowe miłosierdzia dziwy:
Gdy człek pychą uwiedziony,
Sądem Twoim sprawiedliwym,
Z raju został wypędzony.
Ty opuścić go nie chciałeś,
Zbawiciela obiecałeś.
Boże jeden i Troisty,
W miłosierdziu nieprzebrany,
Ku Twej chwale hymn wieczysty,
W niebie nucą Ci wybrani.
Wraz z niebieskim Jeruzalem,
My głosimy Twoją chwałę.
HYMN

V. Miłosierdzie Boże + ogarnia świat nasz cały.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Dziękujemy Panu, bo jest dobry.
R. Bo Jego łaska trwa na wieki.

Módlmy się:

Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś, spraw abyśmy siłą ducha opierali się powabom grzechu i zasłużyli na osiągnięcie wiecznej radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NA PRYMĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.

HYMN

Pośród nocy, zła i grzechu,
Miłosierdzia lśni Jutrzenka,
Bogu, ludziom na pociechę.
Maryja czysta Panienka.
W niej się spełnił cud miłości,
Bóg pojednał się z ludzkością.
Oto Jezus, Bóg, Zbawiciel,
Miłosierdzie w Nim wcielone,
Za nas oddał swoje życie,
Na haniebnym drzewie skonał.
Taką ceną odkupieni,
Znów jesteśmy dziećmi Twymi.
W Sercu Twoim Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego chwałę,
Chcemy głosić życiem całym.

V. Miłosierdzie Boże +usprawiedliwia nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. O Boże nasz, składamy Ci dzięki,
R. Hymnami chwały Cię wywyższamy.

Módlmy się:

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NA TERCJĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.

HYMN

By obdarzyć świat pokojem
Z Serca włócznią otwartego,
Wytrysnęły te dwa zdroje,
Miłosierdzia niezmiernego.
Woda na grzechów obmycie,
Krew, by karmić nasze życie.
I jak w arce Twej zbawienia,
Skarb ten złożony jest w Kościele,
Aby wszystkie pokolenia
Zeszły się w Mistycznym Ciele;
By wysławiać całym życiem,
Miłosierdzia tajemnicę.
W Sercu Twoim, Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył;
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego chwałę,
Chcemy głosić całym życiem.

V. Miłosierdzie Boże + koi serca udręczone.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Skosztujecie i zobaczcie jak nasz Pan jest dobry.
R. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Módlmy się:

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

NA SEKSTĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.

HYMN

Z wodą chrztu na świat spływają,
Miłosierdzia hojne zdroje,
Dzieci gniewu przemieniając,
W ukochane dzieci Twoje.
Co przez wieczność będą całą,
Miłosierdzia głosić chwałę.
Lecz Zbawiciel miłosierny,
Znając słabość naszą wielką,
Wie jak łatwośmy niewierni,
Jak cofamy się przed walką.
Więc moc daje do działania,
W sakramencie Bierzmowania.
W Sercu Twoim Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego chwałę,
Chcemy głosić życiem całym.

V. Miłosierdzie Boże + w wierze nas utwierdza.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Błogosław duszo moja Pana.
R. I nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością, niż w dziele stworzenia, prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski w tych, których odrodziłeś przez sakrament Chrztu świętego. Przez Chrystusa Pana naszego.

NA NONĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.

HYMN

Oto źródło łaski wszelkiej,
Zbawcza Męka na ołtarzach,
Uobecnia się przez wieki,
Miłosierdziem wszystkich darząc.
Msza – w niej uczta zgotowana,
Ciało, Krew Chrystusa Pana.
Przez sakrament Twój Kapłaństwa Miłosierdzia narzędziami,
Czynisz, Panie, swych wybrańców,
Sam w nich jesteś między nami.
Za te cuda, o zaiste!
Któż Ci dzięki odda Chryste,
W Sercu Twoim Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego Chwałę,
Chcemy głosić życiem całym.

V. Miłosierdzie Boże + dźwiga nas z wszelkiej nędzy.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Błogosław duszo moja Pana.
R. Który okazuje Swoje miłosierdzie w sakramencie Kapłaństwa.

Módlmy się:

Boże, Ty ustanowiłeś Swego Syna najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy Twoich sakramentów, wiernie wykonywali powierzoną im służbę. Przez Chrystusa Pana naszego.

NA NIESZPORY

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.

HYMN

A kto duszę grzechem zmaże,
Niech się rzuci do stóp Pana,
Jeśli z żalem się oskarży,
Wina będzie darowana.
W miłosierdzia sakramencie
Łaskę zyska w tym momencie.
Tak Zbawiciel miłosierny,
Łask udziela przeobficie
I w chorobie krzepi wiernych,
I rodzinne święci życie.
W miłosierdzia więc promieniach,
Całe życie nam się zmienia.
W Sercu Twoim Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzi Twego Chwalę,
Chcemy głosić życiem całym.

V. Miłosierdzie Boże + winy nam przebacza.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Dziękujemy Panu za Jego miłosierdzie.
R. Za Jego cuda dla synów ludzkich.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo. Przez Chrystusa Pana naszego.

NA KOMPLETĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.

HYMN

Nie wypowie ludzka mowa
I nie pojmie ludzkie serce,
Jaki bezmiar łask się chowa
W miłosiernym Sercu Zbawcy.
Więc niech nam Niepokalana,
Dopomoże wielbić Pana.
Z Matką Bożą się radujmy,
Że doznaliśmy zbawienia.
Pieśń wdzięczności wyśpiewujmy,
Z pokolenia w pokolenie.
Aż przez wieczność będziem całą,
Miłosierdzia śpiewać chwałę.
W Sercu Twoim Jezu Chryste
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego chwałę,
Chcemy głosić życiem całym.

V. Miłosierdzie Boże + towarzyszy nam przez całe życie.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Udziel nam pomocy przeciw nieprzyjacielowi.
R. Bo daremna jest pomoc ludzka.

Módlmy się:

Boże niezmierzony w swoim miłosierdziu, Ty umacniasz wiarę swojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, aby wszyscy wierni głębiej pojęli, jak nieskończona jest Miłość, przez którą zostali stworzeni, jak cenna jest krew, przez którą zostali odkupieni, jak potężny jest Duch, który ich odrodził do życia i nimi kieruje. Przez Chrystusa Pana naszego.

V. Szczęśliwy człowiek,
R. Który pokłada nadzieję w Panu.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu niech będą dzięki.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Godzinki za dusze zmarłych

przez Posted on 0 Comments 7 min read 950 wyświetlenia

GODZINKI.

ZA DUSZE ZMARŁYCH.

Na jutrznią.

Boże najdobrotliwszy, otwórz wargi moje,
By za dusze błagały miłosierdzie Twoje.
Przyjdź nam Boże na pomoc i duszyczkom wiernym;
Którym chciéj się pokazać Ojcem miłosiernym,
Daj wszystkim odpocznienia w niebie, o moj Panie!
I onę wieczną światłość, która nie ustanie.

HYMN.

Pokaż w Trójcy jedyny, Boże zmiłowanie,
Słysząc w boleściach ciężkich dusz wiernych stękanie.
W Tobie bowiem nadzieję swoję pokładały,
Przez wszystko życie swoje jak tu żeglowały.
Stworzyłeś je na własne podobieństwo swoje,
I odkupił zbyt drogo, aby Twe pokoje
Niebieskie otrzymały, i w nich wiecznie trwały
Wyzwól je z mąk czyscowych, by Cię wysławiały.

Antyfona.
Grzéchów młodości ich, i niewiadomości, nie racz
pamiętać Panie.

V. Nie daj Boże złym duchom dusz chwalących Ciebie:
R. Racz przebaczyć sierotom a przyjmij do siebie.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze i.t.d.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże! któremu własne jest
miłosierdzie zawsze okazywać i odpuszczać; prosimy
miłosierdzia Twego, racz dusze w czyscu będące, za za-
sługami i przyczyną Najświętszéj Panny, ze wszystkiemi
Świętemi, na miejscu odpocznienia i wesela wiecznego
postawić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna
Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego Bóg na wieki wieków. R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu:
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju. R. Amen

Na Laudes.

Przyjdź nam Boże na pomoc…. jak na jutrzni.

HYMN.

Najsłodszy Panie Jezu dla Imienia Twego,
Raczże wybawić dusze z ognia czyscowego.
A iżeś za nie cierpiał niewymowne męki,
Wyswobodź je, a z Tobą niech żyją na wieki.
Ona krew którąś przelał za grzészne mój Panie,
Niech się teraz skuteczną z dobroci Twéj stanie.
Aby przez nie ochłodę znaczną otrzymały,
I do chwały Twéj świętéj wszystkie się dostały.

Antyfona.

Jeźli będziesz uważał nieprawości Panie:
a któż się ostoi?

V. Przyjmij Jezu duszyczki z mąk srogich do siebie:
R. Poniechaj gniéw a daj być wszystkim wiecznie w niebie.
V. Panie wysłuchaj i t.d.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże…. jak na jutrzni.

Na Prymę.

Przyjdź nam Boże na pomoc i t. d.

HYMN.

Wejźrzyj Panno Najświętsza okiem Miłosierném,
W srogie męki czyscowe ku duszyczkom wiernym.
Ratuj ich Matko Boża z miłosierdzia swego,
Gdy osobliwie pragną ratunku Twojego.
Wspomnij, że za żywota wiernie Ci służyły,
Lecz się jeszcze Synowi Twemu zadłużyły.
Dokaż tego, ażeby długi im odpuścił,
Z gorąca do niebieskiéj ochłody przypuścił.

Antyfona.

Ratuj Panno duszyczki ufające w Ciebie, przyczyń się,
a co prędzéj niech zasiędą w niebie.

V. Odpoczynek wieczny racz dać duszom Panie .
R. Za przyczyną Twéj Matki niech ogień ustanie.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

Najmiłosierniejsza Maryjo łaskawości i miłosierdzia,
uproś przez boleści Serca swego, któreś w ten czas mia-
ła, gdy Ci Symeon prorokował, że miecz boleści miał
przebić duszę Twoję uproś miłosierném i zbolałem Ser-
cem Twojém, żeby sprawiedliwość Boska ulżyła męki du-
szom w czyscu zostającym, aby Syna Twego i Ciebie jak
najprędzéj chwaliły w niebie. R. Amen.

V. Panie wysłuchaj i t. d. R. A wołanie jak wyżéj

Na Tercyą.

Przyjdź nam Boże na pomoc.: i t. d.

HYMN.

Z płaczem do was Anieli duszyczki wołają,
Z wielką swoją ufnością ręce wyciągają.
Żebyście im na pomoc spiesznie przybywali,
A one jak najprędzéj z czysca wyrywali.
Nie nowina wam w ogniu w cale zachowywać,
Nie nowina z pośrodka lwów srogich wyrywać.
Bo to wam przynależy; przetóż się zmiłujcie,
Nad duszami, o które pilnie usiłujcie.

Antyfona.

Wszyscy Święci, przyczyniajcie się do Pana Boga za
nami, i dusz wiernych zmarłych zbawienie.

V. Zmiłujcie się nad niemi Aniołowie Boży:
R. Gdyż Jego ręka Pańska nad niemi się sroży.
V. Panie wysłuchaj i t. d. R. A wołanie nasze i t. d.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże…. jak na jutrzni.

Na Sextę.

Przyjdź nam Boże na pomoc: i t. d.

HYMN.

Do was starzy Ojcowie i Prorocy Święci,
Potomkowie wzywają byście ich w pamięci
Mając, za nie się zawsze pilnie zastawiali,
Swojemi modlitwami Jezusa błagali.
On was wyrwał z straszliwych podziemnych ciemności,
Przyczyńcie się, aby przebaczył krewkości.
Niech zasiędą na łonie Abrahama cnego;
I zażyją pokoju nieustającego.

Antyfona.

Panie! Nie piekło będzie Cię wyznawać: ani śmierć
będzie Cię chwalić, ale my którzy żyjemy chwalić Cię
powinniśmy.

V. Od bram piekielnych, wybaw dusze Panie:
R. Miłosierdzia żebrzące odpuść im karanie.
V. Panie wysłuchaj i t.d. A wołanie i t.d.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże: jak na jutrzni.

Na Nonę.

Przyjdź nam Boże na pomoc i t.d.

HYMN.

Apostołowie Pańscy do was o przyczynę;
Żebrzą dusze, byście im przejednali winę.
Zasiądźcie na sąd zgodnie w wielkiéj łaskawości;
Kędy Boga przywiedźcie do zwykłéj litości.
Powstań kościelna głowo, niebieski odźwierny,
Piotrze Święty, wszak ty wiesz jak Bóg miłosierny.
Otwórz niebo széroko, wyprowadź z więzienia,
Wszystkie dusze, a nabaw wiecznego zbawienia.

V. Przyczyńcie się za niemi Przyjaciele Boży:
R. Gdzie jego ręka Pańska nad niemi się sroży.
V. Pannie wysłuchaj i t.d.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże: jak na jutrzni.

Na Nieszpór.

Przyjdź nam Boże na pomoc i t. d.

Hymn.

Wojsko nieprzebrane Świętych Męczenników,
Biskupów i Kapłanów, różnych Zakonników.
Do was się uciekają dusze prawowierne,
By od Boga odniosły łaski, ach niezmierne!
Gdyż im męki czyscowe nazbyt dokuczają,
Przetoż w waszych przyczynach pewną ufność mają.
Te wszystkie które macie przed Bogiem zasługi,
Niech zastępują z waszemi modłami ich długi.

Antyfona:

Wzywamy miłosierdzia Waszego, Święci Pańscy Pa-
tronowie, za duszami wiernych zmarłych, przyczyńcie się
prosimy, do Boga naszego

V. Błagajcież za duszami, Zbawiciela swego,
R. By ich raczył uwolnić z ognia czyscowego.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze…. i t.d.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże…. jak na jutrzni.

Na Kompletę.

Nawróć Boże ze Swojéj dobroci do Siebie,
Poniechaj gniéw, daj być wszystkim wiernym w niebie.
Przyjdź nam Boże na pomoc i t.d.

HYMN.

Wy téż Panie, i Wdowy, i Panienki zwłaszcza,
Które sobie Pan Jezus za swoje przywłaszcza,
Obstąpcie Oblubieńca swego kochanego,
Niech nabawi duszyczki zbawienia wiecznego.
Śpiéwajcie Barankowi melodyją wdzięczną,
By w niebie otrzymały nagrodę bezpieczną,
Gdzie na twarz Jego świętą niechaj poglądają,
I wszechmocny Majestat z wami wysławiają.

Antyfona.

Pomnijmy na Stworzyciela naszego za dni młodości
naszéj, póki nie przyjdzie czas utrapienia i nie nadéjdą
lata o których mówić będziemy: „niepodobają nam się”
i póki nie wróci proch do ziemi swojéj, z któréj był,
duch do Boga, który go dał.

V. Przyczyniajcie się za niemi Patronki Święte:
R. Aby dusze z czysca były w niebo przyjęte.
V. Panie wysłuchaj i t. d. R. A wołanie i t. d.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże…. jak na jutrzni.

Polecenie Godzinek.

Te Godzinki za dusze zmarłych ofiaruję
Ojcze, a Syna Twego mękę wystawuję;
Matki téż Jego miłéj, wszech Świętych zasługi,
Niechaj Ci wypłacają ostatnie ich długi.
Wejźrzyj na ich przyczynę, dusz zaś utrapienie,
Racz wszystkim dać w chwale Twéj wieczne odpocznienie.
Niech zażyją rozkoszy w wiekuistéj chwale:
A ona światłość wieczna niechaj im świéci wcale.

V. Jezu przez Twe do otchłań piekielnych zstąpienie:
R. Daj wszystkim duszom zmarłych wiecznie odpocznienie.

Módlmy się:

Racz się zmiłować Panie Jezu Chryste! przez gorzką
mękę Twoję, nad duszami wszystkich wiernych zmar-
łych Twoich, które szczególnie przyczyniających się do
Ciebie nie mają, ani żadnéj pomocy w mękach, oprócz
téj, że na obraz i podobieństwo Twoje stworzone są;
i które z dawności czasu, albo z niedbalstwa albo z ubó-
stwa od potomków swoich są zapomnione, za które ża-
dna pamiątka, ani rocznica nie bywa odprawiona, odpuść
im Panie jako stworzeniu swemu, a uwolniwszy z mąk
upalenia, spuść im prawicę swoją Królu chwały: który
żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha
Świętego na wieki wieków. – R. Amen

Godzinki ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy

przez Posted on 0 Comments 6 min read 938 wyświetlenia

JUTRZNIA
Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy
Jutrznią światu zajaśniałaś
Nieustannej Twej Pomocy
Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, Wielka Matko Boża,
W królewskiej szaty przyodziana blask
Przed wchodem słońca, Ty ludzkości zorza,
Hojna Skarbniczko wszelkich Bożych łask.

Czyniąc Cię Matką Słowa Wcielonego
Największą wszechmoc tym okazał Bóg.
Syn, ciało biorąc cudem z łona Twego,
Przywiódł nas grzesznych do Ojcowskich nóg .

Boga Rodzico, korne słowo Twoje
Łączy Cię z Synem w tak przedziwną moc,
Żeś skarbów Bożych nam otwarła zdroje,
W blaski południa zmieniłaś noc.

Jak na obrazie tulisz swego Syna,
Gdy Mu Anieli ukazują krzyż,
Tak i nas, Matko, choć obciąża wina,
Przytul do Serca i do Boga zbliż.
Antyfona

Święta i Niepokalana Matko, Bogarodzico, Dziewico Maryjo, nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

Wezwanie: Tyś naszą ucieczką o Pani.
Odpowiedź: Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Odpowiedź: Amen

A dusze wiernych zmarłych, przez Nieustającą Pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Odpowiedź: Amen.
LAUDES

Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj, Maryjo, z ludzi Tyś Najświętsza,
Bez zmazy grzechu, wszelkiej cnót wzór.
W miłości Boga Tyś najgorętsza,
Laską Przewyższasz cały niebian chór.

Namiestnik Boga na swym rzymskim tonie
Ogłosił światu Twej świętości cud,
Żeś Wniebowzięta w złotej gwiazd koronie,
W niebie królujesz, jak wciąż wierzył lud.

Z Twego obrazu słodkie zwróć wejrzenie
Na skazy grzechu naszych ziemskich dróg.
Niechaj je zmaże i da przebaczenie
Jezus, Twe Dziecię, Zbawca nasz i Bóg.

Niewyczerpana łask i cnót skarbnico,
Nieustającą racz nam pomoc nieść.
Bądź niewinności tarczą i strażnicą,
Pomóż nam zawsze święte życie wieść
Antyfona, Wezwania i Modlitwa

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj Maryjo, Matko wszystkich ludzi,
Z ogromem naszych współczująca win.
Niech nasza nędza litość Twoją budzi,
Wszak nas na krzyżu zlecił Tobie Syn.

Iżeś jest Matką dzieci Adamowych,
Świadczy Twa nazwa i obrazu treść,
Zaznałaś na lądach starych oraz nowych,
Wszystkim wierzącym pomoc pragniesz nieść.
W licznych obrazach Tyś koronowana,

W setkach ołtarzy czci Cię Boży lud.
Przez rzesze wiernych Tyś umiłowana,
Dobroć Twa dla nas to prawdziwy cud.
Do serca, Matko, mieczem, przeszytego,

Przygarnij dziatki, zbaw i ratuj nas:
Wszak Matką jesteś, z polecenia Tego,
Z którym dzieliłaś gorzką mękę wraz.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
TERCJA
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj Maryjo, wszech łask Pośredniczko,
Które Bóg złożył do Twych Świętych rąk.
Całej ludzkości Tyś Orędowniczką,
Darów Twych tęczą ziemię wieńczysz w krąg.

Wszak każda łaska z nieba nam zesłana,
Jak promień słońca z wiekuistych wzgórz,
Przez Twe dłonie, Matko ukochana,
Spływa balsamem w głębie naszych dusz.

Przed Twym obrazem ścielem się w pokorze,
W objęciach Twoich skarb największy masz.
Ach, przychyl ku nam to Dzieciątko Boże,
W ręku swym władze od Jezusa masz.

Dlatego, Matko, w nędzy i niemocy
Racz duszy zawsze Pośredniczką być,
Nieustającej udziel nam pomocy,
Byśmy Twym wzorem święcie mogli żyć.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
SEKSTA
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj, Maryjo, Wspomożycielko,
Coś ceną wielką mąk i Syna krwi
Stała się naszą drugą Rodzicielką
Przez miecz boleści, co w Twym sercu tkwi.

Tam u stóp krzyża, na Golgoty szczycie,
Gdzie w oczach Twoich konał Boży Syn,
W smutku bezmiernym dałaś łaski życie
Całej ludzkości, pełnej ciężkich win.

To życie łaski wlewać w życie ludzi
Jest najgorętszym wciąż pragnieniem Twym.
Gdy nas nieszczęsnych świat swym blaskiem łudzi,
Utwierdź nas dobrym pośrednictwem swym.

Współodkupienie oraz Twój ogłasza,
Narzędzia męki wieszczą przyszłość Twą.
W każdej niedoli Tyś nadzieja nasza,
Darz nas Pomocą Nieustanną swą.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
NONA
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj Maryjo, Tyś jest Tą Wszechmocną,
Co prosząc Syna, zmieniasz świata los.
Kto Ciebie kocha, gardzi świata mocą,
Bo ją zwycięża Twej modlitwy głos.

Tyś łaski zorzą w duszy świtającą,
Nim życie Boże znów rozkwitnie w niej ;
Ty nam swą Pomoc ślij Nieustającą,
Serce Jezusa nam przebłagać chciej.

Tę Wszechmoc Twoją obraz nam odtwarza,
Jezus w Twym ręku to Wszechmocny Bóg ;
Krew Jego święta życie nowe stwarza,
Które nam wydarł duszy naszej wróg.

Więc uproś, Matko, grzesznym nawrócenie,
Daj żal za grzechy, broń od wiecznych kar,
Chwiejnych utwierdzaj, dobrym daj wzmocnienie,
Sługom ołtarza gorliwości żar.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
NIESZPORY
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj, Maryjo, Miłosierna Pani,
Łza każda ludzka w oku Twoim lśni.
Ból każdy, Matko, Serce Twoje rani,
Losy nas wszystkich Pan powierzył Ci.

Sąd sprawiedliwy Syn zatrzymał sobie,
Kiedy nadejdzie ostateczny czas,
Lecz miłosierdzie, Matko, zwierzył Tobie,
Byś nim jak płaszczem osłaniała nas.

W obrazie litość z Oczu Twych Jaśnieje,
Smutek głęboki Twą okala Twarz,
Wzrok Twój współczuciem słodko promienieje.
Z woli Jezusa zbawić ludzi masz.

Zwłaszcza gdy śmierci zbliża się godzina,
Ziemskiej wędrówki już nadejdzie kres,
Wstaw się za nami u swego Syna,
Otrzyj nam z oczu ślad ostatnich łez.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj, Maryjo, naszą Tyś nadzieją,
Z obrazu Twego spływ dziwny czar,
Bo w nim zbawienia blaski nam jaśnieją
I najcenniejszy Odkupienia dar.

A twe źrenice, zasępione trwogą,
Jakby się bały spojrzeć nieco wzwyż,
Gdzie dwa Cheruby przyszłość wieszczą srogą,
W dłoniach swych dzierżąc symbol męki – Krzyż.

Twoje wejrzenie duszę nam porywa ;
Tyś Matką Boga, wspierać dzieci chciej.
Jezus przykładem do ufności wzywa,
On nie odrzuci prośby Matki Swej.

Przez owe widmo Kalwaryjskiej nocy
I przez chwalebny zmartwychwstania brzask
Nieustającej, Matko Twej Pomocy
Ufnie czekamy, Pośredniczko łask.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
ZAKOŃCZENIE

Na melodię Inwokacji

Przyjmij, o Najświętsza Panno,
Hołd ten oraz serc ofiarę.
Swą Pomocą Nieustanną,
Budź w nas miłość, wzmacniaj wiarę,
Wspieraj w życiu, broń przy zgonie,
Aż przy Twoim spoczniem tronie

Święta Maryjo, spiesz na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.
MODLITWA RZYMSKA

(zwykle odmawia się ją wspólnie)

O Matko Nieustającej Pomocy * Z największą ufnością przychodzimy dzisiaj * przed Twój święty obraz * aby błagać o pomoc Twoją * Nie liczymy na własne zasługi, * ani ma moje dobre uczynki, * ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa * i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela * i na Krew Jego wylaną na Krzyżu dla naszego zbawienia. * Tenże Syn Twój umierając * dał nam Ciebie za Matkę, * Czyż więc nie będziesz dla nas,* jak głosi Twój słodki tytuł : * Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, * przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, * Przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Wspomożycielko, * prosimy najgoręcej, abyś uprosiła mi u Twego Syna tę łaskę, * której każdy z nas tak bardzo pragnie * i tak bardzo potrzebuje….

(Chwila indywidualnej modlitwy w ciszy)
Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, * jak bardzo Jezus – Odkupiciel nasz, * pragnie udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia. * Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, * abyś je nam rozdzielała. * Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, * u Serca Jezusowego tę łaskę, * o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi,* a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność.

Amen.

Godzinki Adwentowe

przez Posted on 0 Comments 6 min read 955 wyświetlenia

Godzinki Adwentowe

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
2. Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

W Nazarecie zamieszkała Matka Zbawiciela
Czyta psałterz Dawida, pełna jest wesela.
2. Wtem Anioł z wesołym poselstwem się zjawia:
„Będziesz Matką Zbawiciela”- tak Pannie ogłasza.
3. Panna zadziwiona milczy, nie dowierza,
Że w łonie dziewiczym będzie nosić Stworzyciela.
4. Aniołowi odpowiada: „Jam Pana służebnica!
Niechaj się mi stanie Jego obietnica!”

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

W góry pieszo podąża Maryja pełna wesela,
Do krewnej Elżbiety, matki Jana Chrzciciela.
2. Elżbieta Maryję wita, Matka Zbawiciela
Cieszy się, że Elżbieta urodzi Chrzciciela.
3. „Wielbi dusza moja Pana, mego Stworzyciela,
Bo swoją służebnicę uczynił Matką Zbawiciela!”
4. „Wejrzał na jej uniżenie i wielką pokorę,
Wszystkie ludy poznały, Joachima corę”

K.: Oto ja służebnica Pańska.
W.: Niech mi się stanie według Twego Słowa.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały
zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

Maryja u Elżbiety kwartał pozostaje
Gdy syna powiła, z krewną się rozstaje.
2. Z powrotem do Nazaretu, spieszno się udaje
I tam świętego Józefa za męża dostaje.
3. Józef święty się opiera, nie wie jak postąpić
Anioł we śnie się pojawia, mówi co ma zrobić.
4. Maryja z Józefem razem zamieszkują
I z wielką nadzieją na narodziny się gotują.

K.: Panno będziesz Matką Zbawiciela.
W.: Którego poczęłaś w swoim panieństwie.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

Herod w Palestynie panuje, spis ludzi zarządza
Maryja z Józefem do drogi się oporządza.
2. Józef z rodu Dawida musi się zapisać,
Dlatego do Betlejem w drogę się wybiera.
3. Gdy do Betlejem doszli, boleje Maryja:
„Toć czas przyszedł na to, by urodzić Syna”.

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy
przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały
zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

Józef poszukuje miejsca, by Maryja
W spokoju mogła powić Bożego Syna.
2. W końcu nędzną stajenkę w Betlejem znajdują
Tam Józef, Maryja Syna swego piastują.
3. Słowo stało się Ciałem i w nas zamieszkało
By Ojca wola wypełnić się mogła.

K.: A Słowo stało się Ciałem.
W.: I zamieszkało między nami.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.
2. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.
3. Za nas wyprosiła Syna narodzonego,
Aby Jego przyjście, szybko nastąpiło.

Antyfona:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą to rzecz pewna!

K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
K.. Módlmy się! Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim
odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej
Maryi Panny, spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy,
w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki
wieków.
W.: Amen

Przyjdź, Panie przyjdź do serca mego, Panie
Nie w żłobie na sianie jest Twoje mieszkanie,
Lecz w duszy mej, w duszy mej! (3x)

Godzinki Bożonarodzeniowe

przez Posted on 0 Comments 5 min read 701 wyświetlenia

Zacznijcie wszyscy chwalić Boże Dziecię,
Zacznijcie je witać na tym Bożym świecie.
2. Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
3. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
W Betlejem się rodzisz, w stajence ubogiej
By dokonać proroctwa w pełni czasu dobie.
2. Maryja z Józefem Ciebie opiekują
Na przybycie gości, Pana dziś szykują.
3. Uboga stajenka z bydlętami stoi
Wiatr wieje na Dziecię, mrozu się Ono boi.
4. Ale Matka i Piastun dbają, aby ciepło
To Dzieciąteczko w żłóbku swoim miało.

K.: Narodził się nam Zbawiciel
W.: Wszego świata Odkupiciel
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Na polu pasterze swoje owce pasą
Aniołowie się zjawiają, gwiazgy w niebie gasną.
2. Przerażeni pasterze nie wiedzą dlaczego
Wysłannicy Pana chwalą Najwyższego.
3. „Idźcie do Betlejem”- tak im powiadają
„Tam Dziecię złożone rodzice ogrzewają”
4. Pastuszkowie wszyscy do stajenki spieszą
Że Zbawiciela ujrzą, pasterze się cieszą.

K.: Chwała na wysokości Bogu
W.: A na ziemi pokój ludziom
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Pastuszkowie wszyscy do żłóbka się garną
I co z sobą wzięli Panu swemu dają.
2. Maryja z Józefem temu nie dowierzają,
Że zbawienie Boga ubodzy poznają.
3. Pasterze złożywszy pokłon najniższy
Do swych trzód biegną wśród nocnej ciszy.

K.: Widzieliśmy Bożego Syna
W.: Którego nam powiła Maryja Dziewica
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Po pasterzach królowie ze Wschodu przybyli
I trzykrotne Panu dary swe złożyli
2. Złoto Pana a kapłana kadzidło oznacza
Mirra jest znakiem, że Pan śmierć zwalcza.
3. Dary królów święte znakiem dla chrześcijan,
Że w Wigilię narodzony, wiedzie nas na Synaj.
4. Bądź pochwalon na wieki nieskończony Panie
Twoja łaska i miłość nigdy nie ustaje.

K.: Ujrzały wszystkie krańce ziemi
W.: Zbawienie Boga naszego
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła sławią
Chrystusa dorosłego chrzest chrzest przyjmującego.
2. Bo zanurzony przez Jana w świętych wodach Jordanu
Świat uświęca znakiem, błgoosławi Janu.
3. Przyjął dziś na siebie człowieczą niedolę
I chrztem pokuty świętej ukazał nam drogę.
4. Lecz nie w Jordanie szukamy obmycia
Ale w świętej krynicy paschalnego zmycia.

K.: Chryste, Synu Boga Żywego
W.: Zmiłuj się na nami
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Z pokłonem Jezu Mały ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej świętej Rodziny ozdobie.
2. Abyś nam błogosławił, swej łaski zdroje
Zsyłał na nas grzesznych, gładząc grzechów roje.

Antyfona:

Witaj Jezu ukochany na zbawienie dany,
Witaj małe Dzieciąteczko, śliczne Paniąteczko.

K.: Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
W.: Synu Boga Żywego, zlituj się nad nami!
K.: Módlmy się! Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojej
woli wszelkie dążenie człowieka do Ciebie ma swój
początek i swoje dopełnienie w tajemnicy Narodzenia
Twojego Syna, spraw, abyśmy należeli do Chrystusa,
który jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki
wieków.
W.: Amen

Dzieciątko się narodziło,
Wszystek świat uweseliło.
Wesoła nowina,
Powiła nam Syna
Maryja! (3x)