Η Παρθένος σήμερον

Permalink 0

Grecki Tekst Kolędy: Η Παρθένος σήμερον
 

Η Παρθένος σήμερον τον προαιώνιον λόγον
εν σπηλαίω έρχεται αποτεκείν απορρήτως
Χόρευε η οικουμένη ακουτισθείσα
Δόζασον μετά αγγέλων και των ποιμένων
βουληθέντα εποφθήναι
Παιδίον νέον τον προ αιώνων Θεόν.

Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει
Και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει
Άγγελοι μετά ποιμένων δοζολογούσι,
Μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσιν.
Δι΄ ημάς γαρ εγεννήθη
Παιδίον νέον ο προ αιώνων Θεός.

 

Wykonanie Kolędy: Η Παρθένος σήμερον

 

Tłumaczenie Kolędy: Η Παρθένος σήμερον na Język Angielski

(przejdź do angielskich kolęd: Angielskie Kolędy i Piosenki Świąteczne)
 

Today the Virgin comes to the cave
To give birth to He who is beyond all things
Dance, O universe, upon hearing the news
Angels and shepherds glorify
He who is willingly a newborn babe,
He is God before time.

Today the Virgin bears Him, the transcendental incarnation
And the earth offers the cave to Him
Angels sing with the shepherds in glory,
Wise men follow the Star to find Him
For us a child is born,
He is God before time.

 
Powróć do: Greckie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Greckie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Greckie Kolędy i Piosenki Świąteczne

No Comments Yet.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *