w

Godzinki o Trójcy Przenajświętszej

Na Jutrznią.
Zacznijcie wargi nasze z serca skruszonego, Chwalić Boga w osobie troistej jedynego, Wspomóż Trójco najświętsza nas Twoją dzielnością; By nam świat, ciało i czart nie szkodził swą złością. Chwała bądź Bogu w Trójcy świętej jedynemu, Ojcu, Synowi spoinie Duchowi świętemu; Jak była na początku od wieków przedwiecznie, Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

Hymn.
Witaj Ojcze przetł wieki sam siebie będący, Witaj Synu z Ojca się przedwiecznie rodzący, Witaj Duchu od obu równie pochodzący, Witaj Boże osoby trzy jeden mający. Tyś jest Trójca najświętsza, Bóg jeden nad Ciebie, Nie jest inny pod ziemią, na ziemi, ni w niebie. W Tobie, co jest do Bóstwa, nie masz nic pierwszego, Nie jest większy, nie mniejszy, nie masz pośledniego. Równie wieczne jest bycie każdej Twej osoby, Jedno Bóstwo, Majestat jednakiej ozdoby! Tyś początkiem i końcem stworzenia wszelkiego, Sam jak końca, tak nie masz początku żadnego. Do Ciebie my stworzenia, Twoje się. garniemy, Tobie sercem i czołem pokornem bijemy;
Bądź pochwalon nasz Panie w osobach trojaki,
W Majestacie Twej chwały i w Bóstwie jednaki.
V. Niech będzie pochwalony Bóg w Trójcy świętej jedyny,
R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się:
Boże, który w wyznaniu prawdziwej wiary, dałeś nam poznać Ciebie Ojca przed wieki od siebie będącego,’ Ciebie Syna jednorodzonego, i Ciebie Duchu świętego od obu równie pochodzący, trzy osoby, Bóstwo jedno, chwałę jednaką mającego; daj nam prosimy Cię, abyśmy tej wiary mocą, od dusznych i cielesnych przygód, i od śmierci wiekuistej wybawieni byli. Za Twoją łaską Bożą w Trójcy świętej jedyny, który jesteś przed wieki, i królujesz na wieki wieków, Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwę moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. V. Błogosławmy Panu, R. Bogu chwała. V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże,
niech odpoczywają w pokoju wiecznym. R. Amen.

Na Prymę.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzni.)
Hymn.
Witaj Panie, któryś był przed wszystkim stworzeniem, Z takiem jak teraz, Bóstwa Twojego uczczeniem; Nim jeszcze niebo, ziemia i człowiek stworzony, Ty sam w sobie przed wieki byłeś uwielbiony. Tyś był, jesteś i będziesz, zawsze w Trójcy świętej, Bóg jeden, Bóstwa chwały nigdy niepojętej; Stworzyłeś świat i” niebo, nie żebyć dodały Ozdoby, lecz żeby ją z Twojej łaski miały; Nie z potrzeby i człeka chciał mieć, lecz z Boskiego Byś mu pokazał władzę mocarstwa Twojego. Tak, gdy tylko z Twej łaski, nie z zasług wzięliśmy Bycie nasze, o jak Ci dziękować winniśmy? Prosimy Panie, chowaj tych w Twej Opatrzności, Którycheś z woli Twojej stworzył łaskawości,
Bądź pochwalon nasz Panie na wieki żyjący, We trzech osobach jeden przed wieki będący. V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d. R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się:
Boże, który w wyznaniu prawdziwej wiary (jak wyżej.)

Na Tercyą.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzni.)
Hymn.
Witaj Panie z którego, w którym, przez którego, Jest wszystko, co jest tylko rzeczą nazwanego, Aniołów liczne pułki, niebios firmamenta, Dzieło Twych rąk, czworakie także elementa: Niebo słońcem, księżycem, opatrzył gwiazdami, Obdarzyłeś różnemi ziemię żywiołami, Wszystko w wadze i mierze swej ustanowiłeś, A potem na Twój obraz człowieka stworzyłeś, Dałeś mu dary różne: dla straży Anioły, Dla wygody świat cały z wszystkiemi żywioły.
Daj Panie, byśmy zawsze za to dziękowali,
Stworzenia nad Cię Twórcę, więcej nie kochali. Niech nic nam na tym świecie nie będzie milszego, Jak Ciebie chwalić Boga w Trójcy jedynego. Bądź od wszego stworzenia Boże niestworzony,
W jednem Bóstwie, w osobach trzech zawsze chwalony V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d. R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się:
Boże, który w wyznaniu prawdziwej wiary (jak wyżej.)

Na Sextę.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzani.)
Hymn.
Witaj Panie którego jest pełne istności:
Niebo, ziemia i morza głębokie wnętrzności, Ty, co jest stworzonego, Twą mocą wstrzymujesz, Twą dobrocią stworzenia wszystkie zachowujesz.
W każdem z nich jesteś cały, w żadnem nie zamieniony.
Zewnątrz i wewnątrz rzeczy nieograniczony,
Ty wiesz wszystko, u Ciebie czasy nie mijają,
Tak przeszłe jako i przyszłe obecneć zostają.
Tobie lepiej, a niż nam, serc naszych kryjome,
I najmniejsze skłonności zawsze są wiadome.
Przytomnyś wszędzie wszystkim dobrym łaskawością,
Grzesznym i piekłu świętą Twą sprawiedliwością.
Dajże nam Panie bojaźń dla Cię przytomnego,
Byśmy szczerze stronili od grzechu każdego.
A tak Ci damy sławę: bądź wszędzie będący,
Boże chwalon, osoby trzy jeden mający.
V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d.
R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się: Boże, który w wyznaniu prawdziwej wiary (jak wyżej.)

Na Nieszpór.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzni.)
Hymn.
Witaj Panie, którego jednem są stworzone Słowem rzeczy, i jednem mogą być zniszczone. Żadne się woli Twojej nie oprze stworzenie, Jedno w drugie przemienić może Twe skinienie. Świat z Twej woli był za złość potopem zalany, Sodomę pożarł ogień z obłoków zesłany; Żony Lota w słup soli postać obrócona; Nabucbodonozora w woła przemieniona. Wszystko możesz o Panie! oprócz co jest złego, Bo to przymiot i dzieło niedoskonałego. Nic się bez Twej nie dzieje woli, z dopuszczenia Źli czynią, a zaś dobrzy z Twego wspomożenia. Daj Panie, byśmy wiedząc tak Cię. potężnego, Strzegli się być obrazą Majestatu Twego. Bądź chwalona na wieki w Twojej wszechmocności, Jedyna święta Trójco troista w jedności. V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d. R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się: Boże, któryś w wyznaniu prawdziwej wiary (jak wyżej.)

Na Kompletę.
Nawróć do Ciebie Boże w złościach zanurzone Serca ludzkie, ku zgubie wiecznej nakłonione. Wspomóż Trójco najświętsza i t. d.
Hymn.
Witaj Panie, któryś jest Świętym nad Świętymi, Pan nad pany, najwyższy król nad rządzącymi. Niebo, ziemia, podnóżkiem niskiem tronu Twego, Aniołowie posłani rozkazu wszelkiego; Serafinów w światłości orszak niepojęty, Śpiewają: Święty, Święty, Pan zastępów święty. Apostołów, wyznawców grona liczne społem, I męczenników półki Tobie biją czołem.
Koścjół święty na ziemi, tenżeć daje wszędzie, I da pokłon, póki świat na swej osi będzie. Żeś Twórca wszystkich rzeczy, w sądach Twych straszliwy, Sędzia żywych i zmarłych, w wyrokach prawdziwy. Więc i z ust naszych Panie, racz przyjąć te głosy, Na Twą chwałę pokornych serc szczere odgłosy; Święty Bóg, święty mocny, Święty nieśmiertelny; . Bądź chwalon w trzech Bóstwem nierozdzielony. V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d. R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się: Boże który w wyznaniu prawdziwej wiary (jah wyżej.)
Ofiarowanie.
Z pokłonem Trójco święta Tobie te godziny Oddajemy, odpuść nam grzehów naszych winy; Prosimy; niech w prawdziwej zawsze wierze trwamy, Niech bez grzechu żyjemy, dobrze umieramy. Broń głodu, moru, wojny; a co potrzebnego Widzisz, daj nam to Panie z miłosierdzia swego.
Modlitwa.
Wierzę o Boże mój! oraz publicznie i uroczyście wyznaję; wierzę, żeś jest Bóg w trzech osobach. Oddaję cześć najwyższą Ojcu Synowi, i Duchowi świętemu. Tak czcząc trzy osoby, jednego tylko i tegoż samego czczę Boga. Wierzę i wyznaję że Syn jest przed wieki zrodzony od Ojca, wierzę i wyznaję, że Duch święty przed wieki pochodzi od Ojca i Syna; wierzę że trzy osoby jedne tylko mają naturę, jednę i tęż samą najwyższą, doskonałość, bez wszelkiej zawisłości, i bez wszelkiego nierówności cienia. Nie pojmuję wprawdzie tej głębokiej tajemnicy, ale wiem o Boże! żeś Ty ją objawił, dosyć mi na tem, nieskończony Twój rozum przekładam nad słabe pojęcie moje, nie mogę, lepiej użyć ograniczonego mego światła, jak gdy je pod Twoją powagę poddaję: nie widzę w prawdzie tego, co wierzę, ale widzę jaśnie, żem wierzyć powinien, i że skoro Ty mówisz do mnie tylko wyroków Twoich słuchać i poddawać im się, należy.

Na Nonę.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzni).
Hymn.
Witaj Panie którego zrozumieć imienia Troistego w jedności nie mogą stworzenia. Aniołowie nie całe Twe widzą istności, A jakoż człowiek pojmie Boskie Twe własności, Ty jesteś tym: czym jesteś, jakoś Mojżeszowi Rzekł: dość na tem wszelkiemu przestać dowcipowi. Wszystek jesteś dobrocią, wszystek wszechmocnością, Mądrością, miłosierdziem i sprawiedliwością. A kto i to opowie; na czem się zasadza, Jak się tam sprawiedliwość z miłosierdziem zgadza? Lubo się kochasz w ludziach, lub też zagniewany Jesteś, żadnej sam w sobie nie cierpisz odmiany. Daj Panie, byśmy więcej nie chcieli mądrości, Jako Cię troistego wychwalać w jedności. Bądź od wszystkich o Boże! na wieki chwalony, W jednem Bóstwie, w osobach trzech niewysławiony, V. Niech będzie pochwalony i t. d. R.Teraz i na wieki wieków, Amen,
Wiem, że rozum mój niezmiernie ograniczony, i że Ty nieomylny jesteś. Zdumiewałbym się nawet, gdybym to pojmował, co mi objawić raczysz o nieskończonych doskonało-ściach Twoich, bo jużbyś nie był czem jesteś, gdybyś przestał być niepojętym, a cuda wielkości Twojej nie byłyby więcej cudami, gdyby ich nasz rozum dosięgnąć zdołał. Zamiast płonnego kuszenia się o przeniknienia tak wysokiej tajemnicy, poruczam się całkowicie uczuciu wdzięczności za tę dobroć Twoje, i żeś nam raczył objawić czem jesteś. I czemże to jest człowiek, mój Boże! żeś mu się raczył dać poznać? Zostaję w słodkiej nadziei, że to co teraz niepojmując wierzę, będę za czasem widział i oglądał w niebiesiech. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje po wszystkie wieki wieków, Amen.

Z modlitewnika: Droga do szczęścia prawdziwego. 1853r.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Duchu Świętym

Godzinki o Boskiej Opatrzności