w

Godzinki o Najświętszym Sakramencie

Rozpoczęcie każdej godziny:

Jezu,bądź ze mną,-Jezu,żyj we mnie.

Jezu,Twój jestem-W życiu i przy śmierci.

Jestem przy Tobie-Matko Pokoju.

2| Oddaj mnie Bogu,-W sercu ukryj Twoim.

Chwała bądź Ojcu,-Chwała Synowi,

I Najświętszemu-Boskiemu Duchowi.

(Można zastąpić zwrotką pieśni:”Bądźże pozdro-wiona”lub „Niech będzie chwała i cześć”)

I

Hymn na Godzinę czytań

(Na melodię pieśni:”Przybądź Stwórco”,”Pobłogos

ław Jezu,drogi”lub „Nie zna zna śmierci”)

Jezu Chryste Zbawco świata,

Widzisz głód każdego brata-

Obiecujesz:Dam Swe Ciało-

Choć niewielu wierzyć chciało!

Panie,do kogóż pójdziemy?- |3

Razem z Piotrem już wierzy!

Daj nam Panie,tego Chleba,

Który jest z pokarmem z nieba!

Nakarmiłeś rzeszę ludu,

Więc świadkowie tego cudu

Chcą obwołać Ciebie królem,-

Wtedy mówisz do nich z bólem:

Jak ten chleb,dam Moje Ciało!

Jedzcie!-by mieć ze Mną chwałę!-

Jedz-gdy niebo chcesz otrzymać!

Innej drogi do mnie-nie ma.

Jezu!Kochać Ciebie chcemy!

4| Jezu!Ciało Twe przyjmiemy-

Ile tylko dasz nam razy

Przenajświętszy Dar Ołtarzy!

K*Dałeś nam Chleb z nieba!

W/Wszelką rozkosz mający w sobie!

K*Panie,wysłuchaj modlitwę moją!

W/A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

K*Módlmy się:Boże,niech przyjmowanie Komunii

Świętej oczyści nas z grzechów i zapewni nam u-dział w radościach nieba./Przez Chrystusa,Pana naszego.

W/Amen.

K*Panie,wysłuchaj modlitwę moją!

W/A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie! |5

K*A dusze wiernych zmarłych niech odpoczy-

wają w pokoju.

II

Jezu,bądź ze mną,-Jezu,żyj we mnie.

Jezu,Twój jestem-W życiu i przy śmierci.

Jestem przy Tobie-Matko Pokoju,

Oddaj mnie Bogu,-W Sercu ukryj Twoim.

Chwała bądź Ojcu,-Chwała Synowi,

I Najświętszemu-Boskiemu Duchowi.

Hymn na Jutrznię

W Wielki Piątek będę cierpiał

I na krzyżu skonam w Męce,

6| Byś dostąpił Miłosierdzia,

Dla Mnie żył-nie grzeszył więcej.

Już na krzyżu Duszę,Ciało

Sam wydałem na Męczeństwo!

I oddaję ci Swą Matkę,

Abyś dał mi swoje serce.

W Wielki Czwartek Apostołów

Zgromadziłem w Wieczerniku-

Serce Me w ołtarzach woła:

Ojcze!Przebacz dziś grzesznikom!

Tym,co wojny wywołują-

Tym,co krzyż Mój wyrzucają,

Tym,co wiary nie przyjmują,

Tym,co dzieci zabijają… |7

Niech już jedno serce,dusza

Będzie w tych,co Mnie przyjmują-

Kiedy ze Mną jedno czują!

K*Kłaniamy Ci się,Panie Jezu Chryste,i błogosła-

wimy Ciebie.

W/Żeś przez Krzyż Swój Święty świat odkupić ra-czył.

K*Panie,wysłuchaj modlitwę moją!

W/A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

Módlmy się:Boże,Który w Najśw.Sakramencie zos

tawiłeś nam pamiątkę Swej Męki,/dozwól,prosimy,

taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej,/a

8| byśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W/Amen.

K*Panie,wysłuchaj modlitwę moją!

W/A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

K*A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają

w pokoju.

III

Jezu,bądź ze mną,-Jezu,żyj we mnie.

Jezu,Twój jestem-W życiu i przy śmierci.

Jestem przy Tobie-Matko Pokoju,

Oddaj mnie Bogu,-W sercu ukryj Twoim.

Chwała bądź Ojcu,-Chwała Synowi, |9

I Najświętszemu-Boskiemu Duchowi.

Hymn na Godzinę w ciągu dnia

Ojcze,spraw,by świat uwierzył

W Syna Twego Jedynego,

Który życie na krzyż oddał

Dla zbawienia ludu swego!

Ojcze,spraw,by Kościół Święty

Stał się jedną Mą Owczarnią

i nie dzielił się już więcej,

A zjednoczył się widzialnie!

Apostołów poślę nowych…

Gdy dojrzewa żniwo w świecie-

10| Wszyscy iść bądźcie gotowi-

A z Komunii Moc Mą weźcie!

Kto nie może głosić słowem,

Niech cierpieniem i ofiarą

Czujnie w modłach trwa przed Bogiem,

W sercu nosi Moje sprawy!

Nauczajcie wszystkie ludy!

Ewangelię głoście wszędzie!

Dam wam niebo za te trudy-

Tron Mój waszym tronem będzie!

K*Panie,poślij robotników na żniwo Twoje!

W/Albowiem żniwo twoje jest dojrzałe!

K*Panie,wysłuchaj modlitwę moją!

W/A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie! |11

Módlmy się:Wejrzyj,prosimy Cię,Panie,na lud

Twój/za który Pan nasz Jezus Chrystus nie wzbra-niał się oddać w ręce grzeszników/i śmierć podjąć krzyżową./Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

W/Amen.

K*Panie,wysłuchaj modlitwę moją!

W/A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

K*A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają

w pokoju.

IV

Jezu,bądź ze mną,-Jezu,żyj we mnie.

12| Jezu,Twój jestem-W życiu i przy śmierci.

Jestem przy Tobie-Matko Pokoju,

Oddaj mnie Bogu,-W sercu ukryj Twoim.

Chwała bądź Ojcu,-Chwała Synowi,

I Najświętszemu-Boskiemu Duchowi.

Hymn na Nieszpory

Boże,wielbię Twe wyroki!-

Msza do końca czasów będzie!

A gdy świat swe dni dokończy,

Przyjdzie Jezus-jako Sędzia!

Daj mi,Jezu,Ciało Twoje,

Abym wszystko czynił święcie.

Obdarz Jezu,mnie pokojem

Twoim nieskończonym szczęściem! |13

Przyjdź do serca mego,Panie!

Kocham Cię,Jezu-Miłości!

Uczyń we mnie Swe mieszkanie-

Tu na ziemi i w wieczności!

Bądźmy razem zjednoczeni!-

Żyję ja-lecz Chrystus we mnie!

Racz me serce z Twoim zmienić,

Abym kochał Cię goręcej!

O Maryjo!-sercem Twoim

Pozwól mi kochać Jezusa!

Obdarz mnie Twoim Pokojem

i ozdabiaj w cnoty duszę!

14| K*Jezu cichy i Serca pokornego!

W/Uczyń serce moje według Serca Twego!

K*Panie,wysłuchaj modlitwę moją!

W/A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

K*A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają

w pokoju.

V

Jezu,bądź ze mną,-Jezu,żyj we mnie.

Jezu,Twój jestem-W życiu i przy śmierci.

Jestem przy Tobie-Matko Pokoju,

Oddaj mnie Bogu,-W sercu ukryj Twoim.

Chwała bądź Ojcu,-Chwała Synowi,

I Najświętszemu-Boskiemu Duchowi.

Hymn na zakończenie dnia |15

Dusza ma na wieki spocznie

Z Tobą,Jezu,zjednoczona…

O Maryjo!Ciebie proszę:

Utul Kościół w Swych ramionach!

Kocham Ciebie,Matko Boża!

Kocham świętych i grzeszników!

Duszom w czyśćcu niosę pomoc,

Bo na pomoc moją liczą.

Przeto śpieszę przed ołtarze-

Tu się Jezus ofiaruje…

Jemu siebie składam w darze-

dojrzeć w wierze-obiecuję.

16| W heroicznym akcie daję

Swe modlitwy i zasługi

Tym,co w Czyśćcu pozostają,-

Niech im Bóg odpuści długi!

Bądźże,Jezu,uwielbiony,

W każdym sercu i kościele!-

Udziel Polsce Twej Obrony,

Daj nam wytrwać w ojców wierze.

K*Miłosierny Jezu,obdarz nas pokojem!

W/Przez przyczynę Serca Matki Pokoju!

K*Panie,wysłuchaj modlitwę moją!

W/A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

K*Módlmy się:Boże,który przez Jednorodzonego

Syna Twojego zechciałeś ludzi obdarzyć poko- |17

jem/za wstawiennictwem Najśw.Maryi zawsze Dzie-

wicy/udziel upragnionego spokoju naszym czasom/

abyśmy tworzyli jedną rodzinę w pokoju i byli zaw-sze zjednoczeni braterską miłością!/Przez Chrystu-sa,Pana naszego.

W/Amen.

K*Panie,wysłuchaj modlitwę moją!

W/A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

K*A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.

VI

Ofiarowanie godzinek

18| Ofiarowuję Tobie,Panie,

Dni,godzinki mego życia,

Wieczność w niebie ku Twej chwale,

I pieśń chwały mego szczęścia!

Twoja miłość mnie skłoniła,

Abym hołd mój Tobie złożył.-

Spraw to,Matko ma Najmilsza,

Abym wiernie Bogu służył!

K*Przez Maryję do Chrystusa!

W/Wszystko mogę w Tym,Który mnie umacnia!

K*Módlmy się:Boże,przez udział w Najświętszej

Ofierze i Komunii Świętej/składamy Ci dziękczy-

nienie za to,że nam pielgrzymującym na ziemi już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym/ |19

Przez Chrystusa,Pana naszego.

W/Amen.

(z:”Matka Pokoju”,kwartalnik maryjny poświęcony

wychowaniu do pokoju,Rok VII,pażdziernik-gru-dzień,nr 4(26),str.26-33)

(opracował ks.Kazimierz Chrostowski MIC)

(Wotum wdzięczności Autora za uzdrowienie w Stoczku w 1964r.,za powrót do seminarium i za łas-kę kapłaństwa8-VI-1968r.Godzinki zostały napisa-ne 7-I-1984r.jako ekspiacja za zniewagi Eucharystii

i 2-krotne sprofanowanie krzyża klasztornego e Stoczku w latach 1945 i 1954 przez wojska sowieckie i komunistów)

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Matce Boskiej Częstochowskiej

Godzinki o Męce Pana Jezusa