Różaniec

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziem

przez Posted on 0 Comments 2 min read 275 wyświetlenia

Rozważanie Tajemnicy Chwalebnej: Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziem

Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

J 19,25-30

Cała pełna chwały wchodzi Córa Królewska, złotogłów Jej odzieniem.W szacie wzorzystej wiodą Ją do króla… po wiek wieków sławić Cię będą narody.

Ps 45, 14-18

Rozważanie:

Oto jesteś naszą Królową, Królową nieba i ziemi. Maryjo, masz tylko jedno pragnienie, aby wzrastało królestwo Twego Syna – Chrystusowa wspólnota. Twoje panowanie Matko wypełnione jest troską o nasze zbawienie.Zwracasz nam uwagę,abyśmy z wytrwałą i mozolną pracą kierowali się na ścieżkę ku Bogu. Twoje Królowanie Maryjo spływa na całą ziemię. Jesteś Królową całej ludzkości i poszczególnych narodów. Jesteś Królową Polski, ale również Królową naszych serc. Pragniemy, abyś rządziła nami na chwałę i pożytek Królestwa Wiecznego.

Wielbię Cię Maryjo jako świątynię Boga żywego, jako przybytek, w którym mieszka Bóg. Zawsze byłaś łaski pełna, a równocześnie pełnia ta wciąż wzrastała i coraz pełniej mieszkał w Tobie Bóg, i coraz bardziej byłaś Przybytkiem Ducha Świętego. Maryjo, Niepokalana Matko Boga, cieszymy się razem z Tobą z Twojego niewysłowionego triumfu i szczęścia. Uwielbiamy Cię wraz z aniołami i całym Kościołem, wysławiając twoją chwałę. Z dziecięcą ufnością prosimy Cię o wszystkie łaski potrzebne dla całej ludzkości, dla Kościoła, dla naszych najbliższych żyjących i zmarłych i dla nas samych. Prosimy o łaski i owoce dla Rycerstwa Świętego Michała Archanioła. Prosimy za Franciszka naszego papieża,kardynałów, biskupów, księży, siostry zakonne i braci, o łaski Ducha Świętego.

Duchu Święty zsyłaj łaski potrzebne im do pasterzowania. I wyproś nam wszystkim miłość do Boga i naszych bliżnich. Niepokalana Matko Boga i nasza skrusz serca zatwardziałych grzeszników. Niepokalana Matko Ty znasz nasze serca. Ty najlepiej wiesz, co jest nam potrzebne – niech się stanie wola Twoja.

Wróć do informacji o Odmawianiu Różańca Świętego:

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Wniebowzięcie Maryi

przez Posted on 0 Comments 4 min read 358 wyświetlenia

Rozważanie Tajemnicy Chwalebnej: Wniebowzięcie Maryi

Ten co Mnie stworzył,wyznaczył Mi mieszkanie…. W swiętym przybytku,w Jego obecności,zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam.Podobnie w mieście umiłowanym dał Mi odpoczynek

Syr 24,8-11

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził…abyś była wywyższona na wieki

Jdt 13, 18-20

„Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

Łk 1, 46-56

Rozważanie:

Dzięki swemu Miłosierdziu, Pan daje nam łaski i prowadzi nas grzeszników do Nieba. Od tego, jakie było nasze życie i na ile byliśmy Bogu posłuszni, na ile było w nas pokory zależy czy pójdziemy tam wprost bez żadnych przystanków, czy też będziemy musieli poczekać na tak wielką nagrodę i odpokutować nasze grzechy w czyśćcu. Czasami widzimy jak ciała niektórych świętych nie ulegają rozkładowi wbrew wszelkim prawom natury.

Stanowi to dla nas tutaj pielgrzymujących na ziemi znak. Możemy się domyślać, że Pan chce przez to powiedzieć, że życie danej osoby podobało Mu się. Chce jak by przez to powiedzieć – Naśladujcie jej cnoty, bo miła mi była na ziemi. Skoro życie swoich świętych Pan stawia nam w ten sposób za wzór, to o ileż bardziej Ojciec nasz Niebieski chce Nam powiedzieć – Naśladujcie cnoty Matki Mego Syna – Maryi. Ciało Tej, która była wzorem posłuszeństwa i pokory na tej ziemi; Ciało Tej, która była świątynią

Jego Syna żywym tabernakulum, nie mogło ulec rozkładowi. Pan nie tylko nie dopuścił do rozkładu ciała, to wywyższył Maryję o tyleż bardziej jeszcze tu na ziemi, że wdział Ją całą z duszą i ciałem do Nieba. Maryja wraz z ciałem została wzięta do nieba, nikt inny, tylko Ona dostąpiła tej chwały. Dlaczego? Bo jak nikt inny pełniła wolę Boga, żyjąc na ziemi. A jak żyła? Tak mówią o Niej słowa pieśni: “Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas.” Bo jest jedną z nas. Jej życie na ziemi nie było pozbawione ludzkich problemów: zwykłych trosk, cierpienia, udręk, bólu, pomimo tego (a może właśnie, dlatego), że była Matką Boga, a więc tak blisko Niego. Musiała tak wiele wycierpieć. I cierpiała, lecz jak? W łączności z Bogiem, bo tylko takie cierpienie ma sens. My pragniemy szczęścia i Maryja, ta jedna z nas, mówi nam, czym ono ma być tu na ziemi. Szczęście to odkryć Boga i być blisko Niego, by od Niego czerpać siłę do pokonywania trudów życia, żeby nawet wtedy pełnić Jego wolę, bo życie bez Boga prowadzi donikąd. Ty najlepiej o tym wiesz, Maryjo. Nie chcemy zdążać donikąd. Matko kochana, prosimy Cię, przygarnij nas do siebie, byśmy za Tobą poszli drogą prowadzącą do Boga, naszego Ojca. Bądź naszą nadzieją na niebo, Wniebowzięta wraz z ciałem. Pokornie błagamy, pamiętaj o nas teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Moja ukochana Matko — Matko Różańca świętego — w Tobie pokładam nadzieję, Tyś zwyciężyła szatana. Ty zwyciężysz we mnie dzięki łasce Twego Boskiego Syna wszystko, co się we mnie sprzeciwia królestwu Jego Miłości

Wróć do informacji o Odmawianiu Różańca Świętego:

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Zesłanie Ducha Świętego

przez Posted on 1 Comment 3 min read 359 wyświetlenia

Rozważanie Tajemnicy Chwalebnej: Zesłanie Ducha Świętego

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?” – mówili pełni zdumienia ipodziwu. „Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?”

Dz 2,1-8

Rozważanie:

Apostołowie wraz z Tobą Maryjo trwali na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Świętego. Oczekiwali oni Pocieszyciela, obiecanego im przez Chrystusa.
Pocieszyciel, gdy przybył obdarzył ich wszystkich swoimi darami. Umocnił ich w ten sposób by mogli iść w świat i kontynuować budowę Kościoła Chrystusowego.Prosimy Ciebie o nasza ukochana

Matko, za Twoim wspomożeniem,abyś wyprosiła nam Dary Ducha Świętego wtedy, gdy Go o to szczerze prosimy.A więc Prośmy Go z całego serca o Dary: Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa,Umiejętności, Pobożności i Bojaźni Bożej. Prośmy Go o te dary jak najczęściej. Posiadając je będziemy mieli cnoty, które są miłe w oczach Pana. Cnotę Roztropności, która uzdalnia nasz rozum praktyczny do rozpoznawania w każdej okoliczności prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Cnotę Sprawiedliwości, dającą stałą i trwałą wolę oddawania Bogu i bliźniemu tego, co się im należy. Cnotę Męstwa, która zapewnia nam wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Oraz Cnotę

Umiarkowania, które pozwoli nam opanować nasze dążenie do przyjemności zmysłowych i zapewni równowagę w używaniu dóbr stworzonych. O jak wielkie są Dary Twoje Panie. Maryjo Matko nasza wstawiaj się za nami, byśmy byli zdolni przyjąć te wielkie Dary.

Panie Jezu, prosimy,abyś dawał nam gorące uczucia miłości, błagania i wzywania tego Ducha Przenajświętszego do naszych serc. Panie, obyś raczył żyć, panować, działać, królować w nas. Obyś coraz bardziej niszczył w nas życie naturalne i całkiem nas przemienił. Daj nam Twoje życie, Twego Ducha, Twoje uczucia, myśli i pragnienia. Oto miłować pragnę Ciebie Jezu, żyć dla Jezu, cierpieć z z Tobą Jezu, oddać się Tobie bezgranicznie Jezu, umrzeć z Tobą Jezu i zmartwychwstać…

Chryste nadal żyjesz i działasz w kościele za pomocą Ducha Świętego, którego zesłałeś na Maryję i apostołów w Wieczerniku. Maryjo przez to stałaś się nie tylko naszą matką, ale również matką i opiekunką całego kościoła. Nie możemy, więc czuć się opuszczeni albowiem im ściślej jesteśmy zjednoczeni z Tobą i kościołem tym głębiej wzrastamy w Chrystusie dzięki mocy Ducha Świętego, który w nim działa. Maryjo ,jak na początku tak i dziś umacniaj nas w miłości do Kościoła, coraz głębiej wprowadzaj nas w jego życie a przez to prowadz nas do swego Syna, do Ducha Świętego i do Boga Ojca. Swą matczyną troską otaczaj tą największą Chrystusową spuściznę. Maryjo upraszaj nam dary Ducha Świętego abyśmy byli przykładem żywej wiary, dobrymi dziećmi Kościoła i w poznawaniu Boga.

Wróć do informacji o Odmawianiu Różańca Świętego:

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

przez Posted on 0 Comments 3 min read 450 wyświetlenia

Rozważanie Tajemnicy Chwalebnej: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

„Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”

Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Dz 1,3-11

Rozważanie:

Jezu ukazałeś się jedenastu Apostołom podczas ich posiłku i mówiłeś do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą; W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby, co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie” Po rozmowie z nimi Panie Jezu błogosławiłeś im i własną mocą wstąpiłeś do nieba,aby zasiąść po prawicy Boga Ojca. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Ty Jezu współdziałałeś z nimi i potwierdzałeś ich naukę znakami.

Matko Najświętsza, chociaż pogrążona w tęsknocie, byłaś spokojna i zdana na Boga, a w Twoim sercu panował spokój i miłość. Dziękujemy Ci za to Matuchno, że umacniasz nas w radosnej nadziei na wieczne zbawienie, na szczęście w niebieskiej ojczyźnie. Dziękujemy ci za to Chryste, chcemy Twoje plany realizować, abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył.

O Jezu, my Nie jesteśmy stworzeni do życia ziemskiego, lecz dla nieba. Niebo to nasza ojczyzna. Tam mamy naszego Ojca, którym jest Bógi który czeka na nas niecierpliwie. Tam mamy naszą Matkę, którą jest Najświętsza Maryja, i tam są nasi bracia, przyjaciele I towarzysze, którymi są aniołowie i święci.

Jesteśmy na tej ziemi pielgrzymami. Na ziemi nie doświadczymy pełni nieba. Wszystko zajmuje nas przez jakiś czas, a potem nuży. Kochajmy Boga prawdziwie, pragnijmy gorliwie pójść do nieba, przysposabiajmy się, gromadząc dobre uczynki, I bądźmy zawsze gotowi,kiedy wezwie nas do Siebie nasz Pan. Maryjo adorująca Jezusa odchodzącego do Ojca,czuwaj razem z nami i wspomóż w nas modlitwie.Wniebowstąpienie Pana Jezusa każe nam, idącym za Nim, wstępować do nieba.

Zanim dostąpimy Chrystusowego nieba, mamy obowiązek czynić niebo w sobie i wokół siebie. Kiedy w imię Chrystusa przebaczamy sobie wzajemnie winy i urazy, stwarzamy w sobie i wokół siebie prawdziwe niebo, które jest przedsionkiem nieba w wieczności.

Tego nieba nie można już utracić. Módlmy się o silę do przebaczania naszym winowajcom, do niewypominania bliźnim ich przewinień

Wróć do informacji o Odmawianiu Różańca Świętego:

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

przez Posted on 0 Comments 3 min read 448 wyświetlenia

Rozważanie Tajemnicy Chwalebnej: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

J 20,1-18
A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.

Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?” Odpowiedziała im: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: „Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę”. Jezus rzekł do niej:

„Mario!” A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: Nauczycielu!

Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”. Poszła Maria Magdalena oznajmiającuczniom: „Widziałam Pana i to mi powiedział”

Rozważanie:

Obietnica jest pewna: jeśli umieramy z Chrystusem, to również będziemy żyć razem z Nim; jeśli cierpliwie z Nim cierpimy, to także będziemy królować razem z Nim . Po zwycięstwie nad nieprzyjaciółmi ziemscy królowie dzielą zdobyte dobra z tymi, którzy walczyli razem z nimi. Tak właśnie postąpi Jezus w dzień sądu:tych wszystkich, którzy trudzili się i cierpieli dla Jego chwały, uczyni uczestnikami dóbr niebieskich. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Oto cel wszystkich naszych pragnień, tęsknot, myśli i nadziei osiągnąć niebo, aby
rozkoszować się Bogiem, kochając Go ze wszystkich sił i ciesząc się Jego radością. Takie jest znaczenie słów Pana skierowanych do osoby, której daje w posiadanie swoją chwałę: Wejdź do radości swego Pana? (…). W ten sposób dobro Boga będzie dobrem błogosławionego, bogactwo Boga jego bogactwem, a szczęście Boga stanie się jego szczęściem.O Jezu raczyłeś sprawić, że odczuwam w swej duszy szczęście Twego tryumfu zmartwychwstania. Jakaż to pociecha móc po rozważeniu męki, śmierci i pogrzebu Twojego kontemplować Ciebie tryumfującego nad grzechem, śmiercią i piekłem.Matko Zmartwychwstałego, zachęcasz nas , byśmy nie bali się zostać świętymi. Są nimi i pastuszkowie z Fatimy.Matko, spraw, aby żaden chrześcijanin nie bał się być „człowiekiem pełnym”, dążącym do „pełnej miary świętości

Wróć do informacji o Odmawianiu Różańca Świętego:

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Ustanowienie Eucharystii

przez Posted on 0 Comments 2 min read 217 wyświetlenia

Rozważanie Tajemnicy Światła: Ustanowienie Eucharystii

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.”

Zaprawdę, powiadam wam: „Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym”.

MK 14,22-25

Rozważanie:

„Gorąco” pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał (…). To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 15. 19). Jezu, wiekuisty Kapłanie, Ty w Wieczerniku, spełniłeś Boskie pragnienie: ustanowiłeś Eucharystię jako Paschę Nowego Przymierza, którą jesteś Ty sam (por. 1 Kor 5, 7). Ale Twoje Boskie pragnienie ciągle się przedłuża. I tak będzie do końca świata. Uwielbiam Cię, Trójco Święta, w tajemnicy ustanowienia Eucharystii.

Panie Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie proszę, abyś był moją miłością, moją ucieczką, moim wzorem, moim życiem. Z Twojego Serca pragnę czerpać wszystko: siłę, łaskę, miłość. Z Tobą złączyć się chcę jak najściślej. Chcę żyć Twoim życiem, bo Ty sam powiedziałeś: „Kto spożywa Ciało moje i pije moją Krew, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56).
Zamieszkaj Panie we mnie na zawsze.

Wróć do informacji o Odmawianiu Różańca Świętego:

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca