Modlitwy Zagraniczne

Modlitwy po włosku

przez Posted on 2 komentarze 3 min read 6176 wyświetlenia

We Włoszech żyje obecnie około 100 tysięcy Polaków, są to dane oficjalne – moim zdaniem ta liczba jest zdecydowanie zaniżona. Bardzo wielu Polaków pracuje we Włoszech „na czarno”, bez umowy o pracę, we Włoszech studiuje bardzo wielu studentów z Polski, przez rok byłem jednym z nich – studiując na Sycylii. W ciągu tego roku zauważyłem, że Włochy są krajem zbudowanym na tradycjach chrześcijańskich ale nieuchronnie zmierzają ku laicyzacji bądź islamizacji. Z jednej strony Włosi obchodzą swoje tradycyjne święta, wywodzące się bezpośrednio z kultury chrześcijańskiej, z drugiej strony kościoły w niedziele są puste… Studiowałem rok na Sycylii, czyli na najbardziej katolickiej wyspie Włoch, gdzie prawica w cuglach wygrywa wszelkie wybory – ale mimo tego rzadko kiedy można było uświadczyć Włochów w kościołach (których jest znacznie więcej niż w Polsce, przy ulicy, na której mieszkałem były aż 4 kościoły!).

Modlitwy po włosku
Modlitwy po włosku

Dla tych Polaków, którzy nie znają jeszcze języka włoskiego a uczestniczą we włoskich mszach świętych przeznaczam ten dział: MODLITWY PO WŁOSKU:

Przy okazji zapraszam na stronę Związku Polaków we Włoszech: http://polonia-wloska.org/

Znak krzyża po włosku


Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ojcze Nasz po włosku


Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

Zdrowaś Maryjo po Włosku

Ave Maria, piena di grazia, il Signore e con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto e il frutto del tuo seno, Gesu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell?ora della nostra morte. Amen.

Chwała Ojcu po włosku


Gloria al Padre
e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio,
ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
Amen.

Credo – Wyznanie wiary po włosku

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

I dieci comandamenti – Dziesięć przykazań

Io sono il Signore Dio tuo:
Ja jestem Pan Bóg twój:

1. Non avrai altro Dio fuori di me.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Non nominare il nome di Dio invano.
2. Nie wymawiaj imienia Pana Boga swego nadaremno.

3. Ricordati di santificare le feste.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Onora il padre e la madre.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Non uccidere.
5. Nie zabijaj.

6. Non commettere atti impuri.
6. Nie cudzołóż.

7. Non rubare.
7. Nie kradnij.

8. Non dire falsa testimonianza.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Non desiderare la donna d’altri.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Non desiderare la roba d’altri.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Modlitwy po niemiecku

przez Posted on 1 Comment 3 min read 5973 wyświetlenia

Ponad 2,5% mieszkańców współczesnych Niemiec to Polacy, to ponad 2,5 miliona ludzi. Pomimo tego, że bardzo wielu z nich chce zachować swoje tradycje kulturowe i religijne oraz pomimo tego, że wśród niemieckiej Polonii działa wielu polskich księży, często zdarza się naszym rodaków uczestnictwo w nabożeństwach w języku niemieckim – przedstawię tutaj najważniejsze modlitwy w tym języku wraz z tekstem.

Modlitwy po niemiecku
Modlitwy po niemiecku

Ojcze Nasz: Vaterunser


Ojcze Nasz po niemiecku

Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Zdrowaś Maryjo: Ave Maria


Zdrowaś Maryjo po niemiecku

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.

Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.

Amen.

Anioł Pański: Der Engel des Herrn

Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom Heiligen Geist.
Gegrüßet seist du, Maria …
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem Wort.
Gegrüßet seist du, Maria …
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
Gegrüßet seist du, Maria …
Bitte für uns, heilige Gottesmutter (heilige Gottesgebärerin), (auf) dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.

Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen

Apostolski symbol wiary: Apostolisches Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische (christliche/allgemeine) Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.


Znak krzyża:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Wyznanie wiary:

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil, ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten; und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten, und das Leben der kommenden Welt. Amen.

Modlitwy po Szwedzku

przez Posted on 1 Comment 3 min read 876 wyświetlenia

Modlitwy w języku szwedzkim przeznaczone dla Polaków, którzy nie znając jeszcze języka szwedzkiego chcieliby rozumieć podstawowe modlitwy w tym języku. W Szwecji żyje około 100 000 Polaków, ponad 30% z nich mieszka w regionie Sztokholmu – bardzo często są wyznania Katolikami ale przestali praktykować ze względu na brak dostępnej mszy świętej w języku polskim. Do nich kieruje te kilka tłumaczeń najbardziej znanych modlitw katolickich, od nich można rozpocząć naukę tego języka 🙂

Portal Polonii w Szwecji: http://www.poloniainfo.se/

Modlitwy po Szwedzku
Modlitwy po Szwedzku

Niestety nie mam nagrań recytacji tych modlitw, jeśli znasz szwedzki i chciałbyś się przysłużyć rozwojowi tej strony i rodakom na obczyźnie – daj znać, wystarczy, że podeślesz mi nagranie głosu – a ja wrzucę je na YouTube i tutaj: śmiało pisz: sirdarties[at]gmail.com

Znak Krzyża po Szwedzku

„I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.”

Ojcze Nasz po Szwedzku

„Herrens bön”

Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn.
Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden
liksom den sker i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen.
Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss.
Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde.
[Ty riket är ditt och makten och äran i evighet, amen.]

Zdrowaś Maryjo po Szwedzku

Var hälsad, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt
Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund.
Amen.

Chwała Ojcu po Szwedzku

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,
från evighet till evighet. Amen.

Wyznanie wiary po Szwedzku

„Apostoliska trosbekännelsen”

Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige,
himmelens och jordens skapare
och på Jesus Kristus,
Guds ende son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
och föddes av jungfru Maria.
Led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida,
och skall komma därifrån för att döma levande och döda
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

Dziesięć przykazań po Szwedzku

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
Du skall inte dräpa.
Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Du skall inte stjäla.
Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
Du skall inte ha begär till din nästas hus.
Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.

Modlitwy po Portugalsku

przez Posted on 0 Comments 3 min read 1037 wyświetlenia

Językiem portugalskim posługuje się około dwóch milionów Polaków bądź potomków Polaków. Bardzo często zapominają już polską mowę – główna fala emigracji Polaków do Brazylii przypadła na początek XX wieku – wówczas prawie 100 tysięcy Polaków wyjechało za pracą i chlebem do gorącej Brazylii… Chociaż w samej Portugalii oficjalnie zamieszkuje tylko 3000 osób deklarujących narodowość polską, to w Brazylii pochodzenie polskie oficjalnie deklaruje około 1,8 miliona ludzi. Nowa fala emigracji, to osoby, które wyjechały do Portugalii do pracy po dołączeniu przez Polskę do Unii Europejskiej – dla nich kieruje ten dział z podstawowymi modlitwami w języku portugalskim.

Modlitwy po Portugalsku
Modlitwy po Portugalsku

Niestety nie mam nagrań recytacji tych modlitw, jeśli znasz portugalski i chciałbyś się przysłużyć rozwojowi tej strony i rodakom na obczyźnie – daj znać, wystarczy, że podeślesz mi nagranie głosu – a ja wrzucę je na YouTube i tutaj: śmiało pisz: sirdarties[at]gmail.com

Ojcze Nasz po Portugalsku

„Pai Nosso”

Pai (Padre) Nosso que estais nos Céus,
santificado seja o Vosso Nome.
venha a nós o Vosso reino.
seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis, cair em tentação.
mas livrai-nos do Mal.
Amém.

Zdrowaś Maryjo po Portugalsku

Ave, Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres,
e Bendito é o Fruto do vosso ventre, Jesus!
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte.
Amém!

Chwała Ojcu po Portugalsku

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
assim como era no princípio, agora e sempre (e pelos séculos dos séculos),
Amém”.

Wyznanie wiary po Portugalsku

1. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra;
2. e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
3. que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da virgem Maria;
4. padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado;
5. desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia;
6. subiu aos Céus; está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
7. de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
8. Creio no Espírito Santo,
9. na Santa Igreja católica, na comunhão dos Santos,
10. na remissão dos pecados,
11. na ressurreição da carne,
12. na vida eterna.
Amém.

Dziesięć przykazań po Portugalsku

1º – Amar a Deus sobre todas as coisas.
2º – Não usar o Santo Nome de Deus em vão.
3º – Santificar domingo e festas de guarda.
4º – Honrar pai e mãe (e os outros legítimos superiores).
5º – Não matar (nem causar outro dano, no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo)
6º – Não pecar contra a castidade
7º – Não furtar
8º – Não levantar falsos testemunhos (nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo).
9º – Não desejar a mulher do próximo
10º- Não cobiçar as coisas alheias

Modlitwy po Duńsku

przez Posted on 1 Comment 3 min read 386 wyświetlenia

Stale zamieszkująca Polonia w Danii liczy obecnie ok. 30 tysięcy osób, Polaków i osób polskiego pochodzenia. Głównymi ośrodkami Polonii duńskiej są Kopenhaga i Nykøbing Falster. Bardzo wielu Polaków pracuje w Danii „na czarno” i przez to oficjalne dane są zdecydowanie zaniżone. Tysiące naszych rodaków pracujących w Danii nie ma możliwości uczestnictwa w katolickich nabożeństwach bądź nie chce w nich uczestniczyć ze względu słabą znajomość języka duńskiego, dla nich zamieszczam tutaj głównie modlitwy w języku duńskim.

Strona internetowa duńskiej Polonii: http://polonia.dk/

Modlitwy po Duńsku
Modlitwy po Duńsku

Niestety nie mam nagrań recytacji tych modlitw, jeśli znasz duński i chciałbyś się przysłużyć rozwojowi tej strony i rodakom na obczyźnie – daj znać, wystarczy, że podeślesz mi nagranie głosu – a ja wrzucę je na YouTube i tutaj: śmiało pisz: sirdarties[at]gmail.com

Ojcze Nasz po duńsku

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

Zdrowaś Maryjo po duńsku

Hil dig Maria, fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Moder!
Bed for os syndere,
nu og i vor dødstime.
Amen.

Chwała Ojcu po duńsku

Æred være Faderen og Sønnen og Helligånden, så som det var i begyndelsen, nu er, og skal være, fra Evighed til Evighed, Amen

Wyznanie wiary po duńsku

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.(Forsagelsen, red.)

Vi tror på Gud Fader, den almægtige,
himmelens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.

Dziesięć przykazań po duńsku

Jeg er din Gud. Du må ikke have andre guder.
Du må ikke misbruge Guds navn.
Du skal holde hviledagen hellig.
Du skal ære din far og din mor.
Du må ikke slå ihjel.
Du må ikke bryde ægteskabet.
Du må ikke stjæle.
Du må ikke vidne falsk mod din næste.
Du må ikke begære din næstes hustru.
Du må ikke begære de ting, der hører din næste til.