godzinki

Godzinki o Boskiej Opatrzności

przez Posted on 0 Comments 6 min read 252 wyświetlenia

Na Jutrznią.
Kłaniamy się najwyższego Boga Opatrzności, my lud i owce pastwiska Jego.
V. Panie otwórz wargi moje,
R. A usta moje będą wielbić chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się.
R. Panie na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu.
R. Jak była na początku, i teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen.
Hymn.
Wieczny Rządco Niebieskiego | Koła, któryś jak z niczego, | Wszystko stworzył Twą możnością, | Tak też rządzisz Opatrznością!
Ciebie głodna rzesza sławi, | Gdy przy Tobie trzy dni bawi, | Pięciu chlebów używając, | Na cuda się zdumiewając.
Schodzi na chlebie, na strawie, | Opatrujesz Ty łaskawie, | Wierny pasterzu przez cuda, | Nakarmiwszy wiele luda.
Antyfona.
Nie trwóżcie się mówiąc: co będziemy jeść, albo co będziemy pić? albowiem Ojciec wasz niebieski wie czego potrzebujecie. Math. 6.
V. Złóż na Pana staranie Twoje, a on Cię wychowa. R. Niedopuści na wieki zachwiać się sprawiedliwemu. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje. R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się:
Boże którego Opatrzność nie myli się w swoim rozrządzeniu, pokornie Cię prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił, a wszystkich nam pożytecznych pozwolił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą. żyje i króluje na na wieki wieków, Amen.

Na Prymę.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jako wyżej.) V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się. R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu. R. Jak była na początku i t. d.
Hymn.
Tyś jest Pasterzem łaknących ( Tyś i wodzem jest błądzących, | Lekarzem tym co chorują, | 1 gwiazdą, którzy żeglują.
Tyś nadzieją jest stroskanym, | Odkupieniem zaprzedanym, | Ty nas i w szczęściu ratujesz. | I w złym razie opatrujesz.
Z dary ku ubogim spieszysz, | Zbierasz przychodnie i cieszysz | Sieroty, wdowy ratujesz, | Wszystkiemy się opiekujesz.
Antyfona.
Pan strzeże przychodniów, a sierotę i wdowę wspomoże. Psalm 145.
V. Ten ubogi wołał a Pan go wysłuchał. R. I ze wszystkich ucisków wybawił. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Tercyą. Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej,)
V.Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się. R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świgtemu. ,
R. Jak była na początku i t. d.
Hymn.
W puszczy Izmael pragnący, | Daniel między lwy żyjący, Młody Tobiasz w chodzeniu, Józef Ci służy w więzieni Lecz prędzej łaski doznają, Niż Twej pomocy wzywają, Wodę dajesz, lwy łagodzisz, I Dróg nauczasz, z pęt wy wodzisz. Ci, którzy Cię z serca proszą, Wszyscy posiłek odnoszą, |
Więźniem pragniesz być z więźniami. | I zawsze zostawać z nami.
Antyfona.
Wołać będzie do mnie, a ja go wysłucham, z nimjesten w ucisku, wyrwę i uwielbię go. Psalm 90. V. Blisko jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. R. Wszystkim którzy Go wzywają w prawdzie. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Sextę.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej.) V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się,-R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świgtemu, R. Jak była na początku i t. d.
H y m n.
Opatrzna zawsze mądrości, | Niemniej mądra Opatrzności, Ty mądrze wszystko sporządzasz, | I wszystko dobrze rozrządasz.
Widzim obrotne gwiazd biegi, | Widzim pełne morza brzegi, | Dziwuję się świętej sprawie, | Rzeczy stworzonych postawie.
Cóż ta ziemia, co i zorze, ) Co i w pełnych brzegach
morze. | Co wszystkie rzeczy wołają? | Twą Opatrzność . wychwalają.
Antyfona.
Nie dawaj ustom twoim, abyś o grzech nie przyprawił ciało twoje; ani mów przed aniołem: nie masz Opatrzności. Eccl. 5.
V. Niebiosa opowiadają chwałę Bożą.
R. A dzieła Jego oznajmuje firmament.
V. Panie wysłuchaj modlitwy moje,
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Nonę.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej.) V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się. R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu. R. Jak była na początku i t. d.
Hymn.
Wszystkie po ziemi zwierzęta, j Wszystkie w powietrzu ptaszęta, | I te co się w morzach kryją; j Przez Ciebie dla Ciebie żyją.
Temu ziarno swe posiałeś. | Temu pokarm w puszczy dałeś. W powietrzu, w wodach, czy w ziemi, Twa Opatrzność nad wszystkiemi.
Każdy znasz, każdy miłujesz, | Każdy twór Ty opatrujesz: [ Nad każdym Twa pamięć taka, j Jak Ojca dla jedynaka.
Antyfona.
Wejrzyjcie na ptaki powietrzne, iż nie sieją, ani zbierają do gumien: a Ojciec wasz niebieski żywi je. Math. 6. V. Oczy wszystkich nadzieję w Tobie mają Panie. R. A Ty dajesz pokarm im czasu potrzebnego. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie,
Módlmy się: Boże którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Nieszpór.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej.) V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się, R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu. R. Jak była na początku i t. d.
Hymn.
Nim się jutrzenka dobywa, | Już rosa ziemię przykrywa: Iżby z zasiewu Twojego, | Dać nam chleba powszedniego.
Słońce puszczasz przez niebiosy, By dojrzały nasze kłosy; | A w nocy Twe gwiazdy strzegą, | By nam nic nie zaszło złego.
Twa opatrzność wielki Boże, | Nie ustaje w żadnej porze, | Cześć Ci wieczny niepojęty, | Ojcze, Synu, Duchu święty!
Antyfona.
Chwalcie Pana, który daje bydłu żywność jego, i kruczętom wzywającym jego. Ps. 46. V. Otwierasz Ty Panie rękę Twoje, R. A napełniasz wszelkie zwierze błogosławieństwem. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Kompletę.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej.) V. Nawróć nas Boże Zbawicielu nasz. R. A odwróć gniew Twój od nas. V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się. R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, R. Jak była na początku i t. d. ¦
Hymn.
Myśmy zawdy godni kary, | Ty nam wszakże zsyłasz dary: | Bo większa niż nasze winy, j Twa dobroć w Trójcy jedyny.
Brońże nas od własnej woli,./Rządź nas w szczęściu i w niedoli; j A przez Syna wiedź nas swego, | Do króewstwa niebieskiego.
Chwała Ojcu, co nas stworzył, I co krew za nas położył, Chwała Duchowi świętemu, | Bogu w Trójcy przedwiecznemu.
Antyfona.
Wszystko staranie wasze zdajcie na Boga: bo On ma staranie o was. 1 Petri 5.
V. Racz nas Panie strzedz jako źrenice, oka, R. Pod cieniem skrzydeł Twoich racz zachować nas. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej)
Zalecanie Godzinek.
Życie księga, nie tych imię, Między święte w niebie przyjmie, Którzy opatrzność wsławiają | Twą, i jej się polecają.

Z modlitewnika: Droga do szczęścia prawdziwego. 1853r.

Godzinki o Trójcy Przenajświętszej

przez Posted on 0 Comments 8 min read 194 wyświetlenia

Na Jutrznią.
Zacznijcie wargi nasze z serca skruszonego, Chwalić Boga w osobie troistej jedynego, Wspomóż Trójco najświętsza nas Twoją dzielnością; By nam świat, ciało i czart nie szkodził swą złością. Chwała bądź Bogu w Trójcy świętej jedynemu, Ojcu, Synowi spoinie Duchowi świętemu; Jak była na początku od wieków przedwiecznie, Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

Hymn.
Witaj Ojcze przetł wieki sam siebie będący, Witaj Synu z Ojca się przedwiecznie rodzący, Witaj Duchu od obu równie pochodzący, Witaj Boże osoby trzy jeden mający. Tyś jest Trójca najświętsza, Bóg jeden nad Ciebie, Nie jest inny pod ziemią, na ziemi, ni w niebie. W Tobie, co jest do Bóstwa, nie masz nic pierwszego, Nie jest większy, nie mniejszy, nie masz pośledniego. Równie wieczne jest bycie każdej Twej osoby, Jedno Bóstwo, Majestat jednakiej ozdoby! Tyś początkiem i końcem stworzenia wszelkiego, Sam jak końca, tak nie masz początku żadnego. Do Ciebie my stworzenia, Twoje się. garniemy, Tobie sercem i czołem pokornem bijemy;
Bądź pochwalon nasz Panie w osobach trojaki,
W Majestacie Twej chwały i w Bóstwie jednaki.
V. Niech będzie pochwalony Bóg w Trójcy świętej jedyny,
R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się:
Boże, który w wyznaniu prawdziwej wiary, dałeś nam poznać Ciebie Ojca przed wieki od siebie będącego,’ Ciebie Syna jednorodzonego, i Ciebie Duchu świętego od obu równie pochodzący, trzy osoby, Bóstwo jedno, chwałę jednaką mającego; daj nam prosimy Cię, abyśmy tej wiary mocą, od dusznych i cielesnych przygód, i od śmierci wiekuistej wybawieni byli. Za Twoją łaską Bożą w Trójcy świętej jedyny, który jesteś przed wieki, i królujesz na wieki wieków, Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwę moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. V. Błogosławmy Panu, R. Bogu chwała. V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże,
niech odpoczywają w pokoju wiecznym. R. Amen.

Na Prymę.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzni.)
Hymn.
Witaj Panie, któryś był przed wszystkim stworzeniem, Z takiem jak teraz, Bóstwa Twojego uczczeniem; Nim jeszcze niebo, ziemia i człowiek stworzony, Ty sam w sobie przed wieki byłeś uwielbiony. Tyś był, jesteś i będziesz, zawsze w Trójcy świętej, Bóg jeden, Bóstwa chwały nigdy niepojętej; Stworzyłeś świat i” niebo, nie żebyć dodały Ozdoby, lecz żeby ją z Twojej łaski miały; Nie z potrzeby i człeka chciał mieć, lecz z Boskiego Byś mu pokazał władzę mocarstwa Twojego. Tak, gdy tylko z Twej łaski, nie z zasług wzięliśmy Bycie nasze, o jak Ci dziękować winniśmy? Prosimy Panie, chowaj tych w Twej Opatrzności, Którycheś z woli Twojej stworzył łaskawości,
Bądź pochwalon nasz Panie na wieki żyjący, We trzech osobach jeden przed wieki będący. V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d. R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się:
Boże, który w wyznaniu prawdziwej wiary (jak wyżej.)

Na Tercyą.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzni.)
Hymn.
Witaj Panie z którego, w którym, przez którego, Jest wszystko, co jest tylko rzeczą nazwanego, Aniołów liczne pułki, niebios firmamenta, Dzieło Twych rąk, czworakie także elementa: Niebo słońcem, księżycem, opatrzył gwiazdami, Obdarzyłeś różnemi ziemię żywiołami, Wszystko w wadze i mierze swej ustanowiłeś, A potem na Twój obraz człowieka stworzyłeś, Dałeś mu dary różne: dla straży Anioły, Dla wygody świat cały z wszystkiemi żywioły.
Daj Panie, byśmy zawsze za to dziękowali,
Stworzenia nad Cię Twórcę, więcej nie kochali. Niech nic nam na tym świecie nie będzie milszego, Jak Ciebie chwalić Boga w Trójcy jedynego. Bądź od wszego stworzenia Boże niestworzony,
W jednem Bóstwie, w osobach trzech zawsze chwalony V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d. R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się:
Boże, który w wyznaniu prawdziwej wiary (jak wyżej.)

Na Sextę.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzani.)
Hymn.
Witaj Panie którego jest pełne istności:
Niebo, ziemia i morza głębokie wnętrzności, Ty, co jest stworzonego, Twą mocą wstrzymujesz, Twą dobrocią stworzenia wszystkie zachowujesz.
W każdem z nich jesteś cały, w żadnem nie zamieniony.
Zewnątrz i wewnątrz rzeczy nieograniczony,
Ty wiesz wszystko, u Ciebie czasy nie mijają,
Tak przeszłe jako i przyszłe obecneć zostają.
Tobie lepiej, a niż nam, serc naszych kryjome,
I najmniejsze skłonności zawsze są wiadome.
Przytomnyś wszędzie wszystkim dobrym łaskawością,
Grzesznym i piekłu świętą Twą sprawiedliwością.
Dajże nam Panie bojaźń dla Cię przytomnego,
Byśmy szczerze stronili od grzechu każdego.
A tak Ci damy sławę: bądź wszędzie będący,
Boże chwalon, osoby trzy jeden mający.
V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d.
R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się: Boże, który w wyznaniu prawdziwej wiary (jak wyżej.)

Na Nieszpór.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzni.)
Hymn.
Witaj Panie, którego jednem są stworzone Słowem rzeczy, i jednem mogą być zniszczone. Żadne się woli Twojej nie oprze stworzenie, Jedno w drugie przemienić może Twe skinienie. Świat z Twej woli był za złość potopem zalany, Sodomę pożarł ogień z obłoków zesłany; Żony Lota w słup soli postać obrócona; Nabucbodonozora w woła przemieniona. Wszystko możesz o Panie! oprócz co jest złego, Bo to przymiot i dzieło niedoskonałego. Nic się bez Twej nie dzieje woli, z dopuszczenia Źli czynią, a zaś dobrzy z Twego wspomożenia. Daj Panie, byśmy wiedząc tak Cię. potężnego, Strzegli się być obrazą Majestatu Twego. Bądź chwalona na wieki w Twojej wszechmocności, Jedyna święta Trójco troista w jedności. V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d. R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się: Boże, któryś w wyznaniu prawdziwej wiary (jak wyżej.)

Na Kompletę.
Nawróć do Ciebie Boże w złościach zanurzone Serca ludzkie, ku zgubie wiecznej nakłonione. Wspomóż Trójco najświętsza i t. d.
Hymn.
Witaj Panie, któryś jest Świętym nad Świętymi, Pan nad pany, najwyższy król nad rządzącymi. Niebo, ziemia, podnóżkiem niskiem tronu Twego, Aniołowie posłani rozkazu wszelkiego; Serafinów w światłości orszak niepojęty, Śpiewają: Święty, Święty, Pan zastępów święty. Apostołów, wyznawców grona liczne społem, I męczenników półki Tobie biją czołem.
Koścjół święty na ziemi, tenżeć daje wszędzie, I da pokłon, póki świat na swej osi będzie. Żeś Twórca wszystkich rzeczy, w sądach Twych straszliwy, Sędzia żywych i zmarłych, w wyrokach prawdziwy. Więc i z ust naszych Panie, racz przyjąć te głosy, Na Twą chwałę pokornych serc szczere odgłosy; Święty Bóg, święty mocny, Święty nieśmiertelny; . Bądź chwalon w trzech Bóstwem nierozdzielony. V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d. R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się: Boże który w wyznaniu prawdziwej wiary (jah wyżej.)
Ofiarowanie.
Z pokłonem Trójco święta Tobie te godziny Oddajemy, odpuść nam grzehów naszych winy; Prosimy; niech w prawdziwej zawsze wierze trwamy, Niech bez grzechu żyjemy, dobrze umieramy. Broń głodu, moru, wojny; a co potrzebnego Widzisz, daj nam to Panie z miłosierdzia swego.
Modlitwa.
Wierzę o Boże mój! oraz publicznie i uroczyście wyznaję; wierzę, żeś jest Bóg w trzech osobach. Oddaję cześć najwyższą Ojcu Synowi, i Duchowi świętemu. Tak czcząc trzy osoby, jednego tylko i tegoż samego czczę Boga. Wierzę i wyznaję że Syn jest przed wieki zrodzony od Ojca, wierzę i wyznaję, że Duch święty przed wieki pochodzi od Ojca i Syna; wierzę że trzy osoby jedne tylko mają naturę, jednę i tęż samą najwyższą, doskonałość, bez wszelkiej zawisłości, i bez wszelkiego nierówności cienia. Nie pojmuję wprawdzie tej głębokiej tajemnicy, ale wiem o Boże! żeś Ty ją objawił, dosyć mi na tem, nieskończony Twój rozum przekładam nad słabe pojęcie moje, nie mogę, lepiej użyć ograniczonego mego światła, jak gdy je pod Twoją powagę poddaję: nie widzę w prawdzie tego, co wierzę, ale widzę jaśnie, żem wierzyć powinien, i że skoro Ty mówisz do mnie tylko wyroków Twoich słuchać i poddawać im się, należy.

Na Nonę.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzni).
Hymn.
Witaj Panie którego zrozumieć imienia Troistego w jedności nie mogą stworzenia. Aniołowie nie całe Twe widzą istności, A jakoż człowiek pojmie Boskie Twe własności, Ty jesteś tym: czym jesteś, jakoś Mojżeszowi Rzekł: dość na tem wszelkiemu przestać dowcipowi. Wszystek jesteś dobrocią, wszystek wszechmocnością, Mądrością, miłosierdziem i sprawiedliwością. A kto i to opowie; na czem się zasadza, Jak się tam sprawiedliwość z miłosierdziem zgadza? Lubo się kochasz w ludziach, lub też zagniewany Jesteś, żadnej sam w sobie nie cierpisz odmiany. Daj Panie, byśmy więcej nie chcieli mądrości, Jako Cię troistego wychwalać w jedności. Bądź od wszystkich o Boże! na wieki chwalony, W jednem Bóstwie, w osobach trzech niewysławiony, V. Niech będzie pochwalony i t. d. R.Teraz i na wieki wieków, Amen,
Wiem, że rozum mój niezmiernie ograniczony, i że Ty nieomylny jesteś. Zdumiewałbym się nawet, gdybym to pojmował, co mi objawić raczysz o nieskończonych doskonało-ściach Twoich, bo jużbyś nie był czem jesteś, gdybyś przestał być niepojętym, a cuda wielkości Twojej nie byłyby więcej cudami, gdyby ich nasz rozum dosięgnąć zdołał. Zamiast płonnego kuszenia się o przeniknienia tak wysokiej tajemnicy, poruczam się całkowicie uczuciu wdzięczności za tę dobroć Twoje, i żeś nam raczył objawić czem jesteś. I czemże to jest człowiek, mój Boże! żeś mu się raczył dać poznać? Zostaję w słodkiej nadziei, że to co teraz niepojmując wierzę, będę za czasem widział i oglądał w niebiesiech. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje po wszystkie wieki wieków, Amen.

Z modlitewnika: Droga do szczęścia prawdziwego. 1853r.

Godzinki o Duchu Świętym

przez Posted on 0 Comments 3 min read 389 wyświetlenia

Laudesy

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu …

Hymn

Duchu, co stworzenia dzieło
W swym odwiecznym miałeś planie,
Przez Cię w czasie się zaczęło
Twórczej myśli wykonanie.

Twoje słowo stwórczą mocą
Świat z niebytu powołało,
Chwałę Twą niebiosa głoszą
Dzisiaj i przez wieczność całą.

By objawić Twoją miłość
Co oblicze świata zmienia
Sam człowieka utworzyłeś
Z prochu ziemi, z Twego tchnienia.

Bądź dziś z nami, Duchu Mocy,
W każdej chwili, w każdym tchnieniu.
Łaską Twoją pomóż tworzyć
Nowe niebo, nową ziemię.

Ant. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą (Rdz 2,7).

P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczynić z nas świątynię swojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Godzina dnia

Hymn

Sławiąc, Duchu, Twoje dzieła,
Czcimy wieczny plan miłości,
Iż ludzkości, co zgrzeszyła,
Odkupienia wieścisz wiosnę.

Powiew wichru Wieczernika
W świat nadzieję wnosi nową
I rozdarcie grzechu znika
Gdy się Boskie wciela Słowo.

Twa przedziwna, Duchu, władza
Niesie nowych łask strumienie.
W nową światłość nas wprowadza,
Nowym czyni nas stworzeniem.

Duchu Mocy, duszy Gościu,
W Twej miłości oblubieńczej.
Spraw, ażeby mógł być Kościół
W dary Twe bogaty, święty.

Ant. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało. Wszyscyśmy także zostali napojeni jednym Duchem (1 Kor 12,13).

P. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych.
W. Przez Ducha Świętego, który jest nam dany.

Módlmy się: Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nieszpory

Hymn

Duchu Prawdy, Duchu męstwa,
Daj nas światło swe i radę,
Gdy po krętych czasu ścieżkach
Do wieczności nas prowadzisz.

Spraw, by na pielgrzymim szlaku
Twoja mądrość z nami była.
Utrudzonych życiem ratuj,
Przymnóż wiary im i siły.

Niech przez wieki nieprzerwanie
Wieczernika cud odżywa.
Dzięki nowym powołaniom
Żeńców ślij na swoje żniwo.

Ty nasz ból rozumiesz zawsze
I tęsknoty serca koisz.
Daj nam wytrwać w Twojej łasce,
Twoim obdarz nas pokojem.

Ant. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest (1 J 3,2)

P. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
W. Jeżeli zaś dziećmi, to i dziedzicami Boga oraz współdziedzicami Chrystusa.

Módlmy się: Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta, ześlij nam Ducha Świętego i oczyść nasze myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Ciebie chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa nocna

Hymn

Kiedy mrok okrywa ziemię
I gdy życia dni nam gasną,
W kręgu złud, w półmroku cieni
Jest wciąż z nami Twoje światło.

Gdy czas pod osłoną nocy
Dawną grę kolorów zmienia,
Ty niezmiennie Duchu Mocy,
Jesteś z nami w porze cienia.

Ty miłości swej nie zmieniasz,
Prawdą swoją wciąż oświecasz,
Dając łaskę odrodzenia,
A z nią wzrok i serce dziecka.

Daj nam, Duchu, serca nowe,
Prowadź do lepszego świata.
Czując Twój ożywczy powiew
Chcemy śpiewać Maran atha.

Ant. A Duch i Oblubienica mówią” „Przyjdź!” A kto słyszy, niech powie: „Przyjdź!” A kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie (Ap 22, 17)

P. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle.
W. Przemieniając się w Jego wyobrażenie z jasności w jasność.

Módlmy się: Boże, Twój Duch nami rządzi i otacza nas opieką, okaż nam swoje miłosierdzie i wysłuchaj nasze błagania, niech Twoje dobrodziejstwa nieustannie umacniają naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Godzinki do św. Jadwigi Śląskiej

przez Posted on 0 Comments 7 min read 234 wyświetlenia

Godzinki ku czci św. Jadwigi, Patronki Ziemi Polskiej.
NA JUTRZNIĘ.
Panie, otwórz wargi moje, — a usta moje będą opowiadać chwałę Twoją!
Boże, przybądź ku ratunkowi memu! — Panie, pospiesz ku wspomożeniu memu!
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! — Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków! Amen.

PIEŚŃ
(na nutę Serdeczna Matko!)
Święta Jadwigo! nad polskiemi niwy
Świecisz jak gwiazda — tak jasna i błoga
Ciebie o pomoc blaga nieszczęśliwy Naród.
O! daj mu powrócić do Boga!

Bośmy przebrali grzechów naszych miarę,
I winy nasze dziś nad nami ciężą…
O wróć nam, wróć nam, utraconą wiarę,
Niechaj Izy nasze gniew Boski zwyciężą!

— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie
0 bądź Ty naszą opiekunką w niebie!

ANTYFONA
Niewiastę mężną któż znajdzie? Daleko i od ostatecznych granic cena jej! Ufa w niej serce męża jej.
V. Obrał ją Bóg i wybrał ją sobie!
R. I wziął ją na mieszkanie do przybytku Swego!

Módlmy się! Święta Jadwigo, która w takiej pokorze i gorliwości pracowałaś nad zbawieniem swojem i przy pomocy Boga zwyciężyłaś świat i siebie, uproś nam łaskę, abyśmy poprzestali wszystkich złych nałogów naszych i szczerze i serdecznie nawrócili się do Boga i Jego przez przykładne życie naśladując nagrodę świętych otrzymać mogli! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją,
a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie !
Błogosławmy Panu— Bogu chwała!
A dusze wiernych zmarłych — przez miłosierdzie Boże — niech odpoczywają w pokoju wiecznym! Amen.

NA LAUDES
Panie, otwórz wargi moje! (jak wyżej: na Jutrznię).
PIEŚŃ
Z Tobą krzyżową pragnę odbyć drogę,
Z Tobą pod krzyżem zbawienia usiędę,
Bo własną silą tylko upaść mogę…
Z Tobą pod krzyżem płakać, kochać będę

— Naucz mnie w życiu być dobrą, pobożną,
Cieszyć strapionych, smutnych łzy ocierać,
Naucz mnie w mowie być zawsze ostrożną,
Naucz mnie w Bogu i żyć i umierać!

— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie
Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!

ANTYFONA
Szuka wełny i lnu i robi ochotnie rękoma swemi. I w nocy wstaje i daje żywność domownikom swym.
V. Rozlała się wdzięczność po wargach Twoich!
R. Przeto Cię ubłogosławił na wieki!
Módlmy się! Święta Jadwigo, uboga wśród bogactw, pokorna wśród chwały, ale bogata miłością Boga i bliźniego, chwałą Twoją było błogosławieństwo Nieba! Uproś nam u Boga tę łaskę, abyśmy przez pobożne uczynki chrześcijańskie, osobliwie przez miłosierdzie nad bliźnimi, obietnic Chrystusowych godnymi się stać mogli! Amen.
Panie, wysłuchaj i t. d. — jak: na Jutrznię.

NA PRIMĘ.
Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.

PIEŚŃ
Święta Jadwigo, której imię noszę.
Któraś przyjęła opiekę nade mną,
Nie daj — ze łzami o to Ciebie proszę
By ta opieka stała się daremną!

Idąc przez ostre życia tego ciernie
Daj, bym miłości świętem życiem żyła,
Ciebie na ziemi naśladując wiernie
Z Tobą na wieki w Niebie się złączyła!

— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie —
Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!

ANTTFONA
Rękę swą otworzyła ubogiemu, a dłonie swe wyciągnęła ku nędznemu!
V. Wybrał ją Bóg i obrał ją sobie!
R. I wziął ją na mieszkanie do przybytku swego!
Módlmy się! Święta Jadwigo, któraś tak serdeczną miłością Boga umiłowała i tę miłość we wszystkich sprawach życia swego okazywała, uproś mi tę łaskę, aby serce moje Boga nad wszystko miłowało, mając w nienawiści to wszystko, co nie jest godne miłości, i aby wszystkie nieporządne uczucia w sercu mojem były wyniszczone, a prawdziwa miłość boska w niem zapaloną była! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.

NA TERCJĘ.
Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.

PIEŚŃ
Święta Jadwigo! życia mego wzorze.
Do Ciebie serce zbolałe się spieszy.
Do Ciebie woła w miłości, pokorze:
Niechaj Twa pamięć w smutkach mnie pocieszy!

Do Ciebie wołam — jak do swojej matki.
Jak dziecko Tobie duszę mą otworzę.
Miłości własnej i świata dostatki
U stóp Twych świętych w ofierze położę!

— Święta Jadwigo! W smutku i potrzebie.
Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!

ANTYFONA
Moc i ochędóstwo odzieniem jej i nie frasuje się w czasy przyszłe.
V. Wspierać ją będzie Bóg obliczem swojem!
R. Bóg w pośrodku Niej! Wzruszoną nie będzie!
Módlmy się! Święta Jadwigo, któraś ani ułomnością natury ludzkiej, ani podszeptem miłości własnej, ani złością świata, od dobrych — raz powziętych — postanowień odwieść się nie dała, aleś je — przy pomocy boskiej — szczęśliwie do skutku przywiodła, — uproś mi te. łaskę wytrwałości i wierności, abym w moich dobrych przedsięwzięciach i postanowieniach, którem tak wiele razy czyniła, trwała tak statecznie, żeby ani śmierć, ani życie, od tego odwieść mnie nie mogło! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.

NA SEKSTĘ.
Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.

PIEŚŃ
Święta Jadwigo! Widzisz me cierpienia,
I Tyś podobne w Twej duszy nosiła.
Święta Jadwigo! Słyszysz me westchnienia
I Tyś podobne w sercu Twem tłumiła!

I Tyś nad grobem Twych dzieci płakała,
Ale Bóg Twoje Izy pobłogosławił,
O daj. bym łzami tak Boga kochała,
By Bóg — dla łez tych —moją duszę zbawił!

— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie
— Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!
ANTYFONA
Usta swe otwiera mądrze, a zakon miłosierdzia na języku jej. Dogląda rządu w domu swym, a chleba próżnując nie je. V. Rozpłynęła się łaska w ustach
Twoich!
R. Dlatego pobłogosławił Cię Bóg na wieki!
Módlmy się! O święta Jadwigo, któraś w takiej cierpliwości i pogodzie serca znosiła wszystkie krzyże i boleści życia, a tym, którzy cierpień Twych byli przyczyną, z całegoś serca przebaczała, uproś mi u Boga tę łaskę, żebym nigdy nikogo nie miała w nienawiści, wszelkie zaś krzyże i prześladowania, abym nieulęknionem sercem
i mężnie i ochotnie dla Boga znosiła! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.

NA NONĘ.
Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.

PIEŚŃ
Święta Jadwigo! pod krzyżem upadam,
Podaj mi rękę, abym nie zginęła!
Wszystkie me żale u stóp Twoich składam.
Ale nie proszę, byś krzyż ze mnie zdjęła!

Boś Ty na krzyżu serce moje miała.
Wesprzyj mnie łaską, bym taką została!
Za Twym przykładem — daj, bym krzyż nosiła,
Za Twym przykładem, bym Boga kochała!

— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie —
Bądź zawsze naszą pośredniczką w Niebie!

ANTYFONA
Omylna jest piękność i marna jest wdzięczność! niewiasta bojąca się Boga — ta chwaloną będzie.
V. Wybawiłeś mnie, Panie, z rąk szukających duszy mojej!
R. I z ucisków, które mnie otoczyły!
Módlmy się! Święta Jadwigo, któraś tak ostrożną była w każdej mowie swojej, żeś nigdy nikogo żadnem nie obraziła słówkiem, uproś mi tę łaskę, abym była wolna od szkalujących mnie języków i — sama będąc ostrożną w mowie, żebym nikomu mową swoją nie szkodziła! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.

NA NIESZPORY.
Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.
PIEŚŃ
Święta Jadwigo! Wśród bogactw uboga,
Tyś była wszystkich cierpiących pociechą.
Wszystkich miłując — dla miłości Boga
— Tyś nie wzgardziła najuboższą strzechą!

Uczyń mnie także dobrą, miłosierną
I w każdej sprawie i mowie łagodną —
I obowiązkom życia mego wierną.
W duszy spokojną i w myśli swobodną! —

Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie —
Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!

ANTYFONA
Nie odwracaj oczu twoich od ubogiego ! Sądź miłosiernie! Bądź sierotom jako ojciec, a matce ich zamiast męża!
V. Wedle wielkości miłosierdzia Twego —
R. Wybawiłeś mnie od lwów ryczących i gotowych na pożarcie mnie!
Módlmy się! Święta Jadwigo, całą nadzieję Twoją w Bogu pokładająca, którego woli zawsze i we wszystkiem tak powolną byłaś, uproś mi u Boga tę łaskę, żeby w każdem utrapieniu mojem Bóg i Anioł stróż byli mi ratunkiem i pociechą, żebym — służąc Bogu — życiem i zdrowiem bliźnieniu dla duszy i ciała zawsze i wszędzie pożyteczną była! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.

NA KOMPLETĘ.
Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.
PIEŚŃ
Święta Jadwigo, w ostatniej godzinie.
Gdy śmierć już będzie zamykać powieki,
Niech dziecko Twoje nędznie nie zaginie,
0! okaż nad niem moc Twojej opieki!

Daj ufność w Bogu, szczery żal za grzechy.
Daj mi się z Bogiem pojednać, połączyć,
A gdy na ziemi żyłam bez pociechy,
Daj mi w pocieszę to życie zakończyć! —

Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie —
Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!

ANTYFONA
Kto się Boga boi, będzie czynił dobrze, a kto się trzyma sprawiedliwości, dostanie jej.
V. Ślicznością Twoją i pięknością Twoją, —
R. Spiesz się szczęśliwie, postępuj i króluj!
Módlmy się! Święta Jadwigo, która żyjąc u Boga, w Bogu życie szczęśliwie zakończyłaś, uproś mi łaskę świętego życia i błogosławionej śmierci, aby łaskawy sąd boski po śmierci mojej nastąpił i abym z Tobą Boga mojego na wieki miłować mogła, o co Cię serdecznie proszę! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwy mojej! — jak wyżej.

Godzinki o św. Janie z Dukli

przez Posted on 0 Comments 5 min read 187 wyświetlenia

GODZINA CZYTAŃ

Zacznijcie wargi nasze chwalić niebios Pana
Za świętość, łaski, cuda Dukielskiego Jana.
Przybądź nam miłościwie, Janie ku pomocy
I wybaw nas od potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, i zawsze, i ninie
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Zawitaj Janie z Dukli, chlubo polskiej ziemi,
W młodości przymiotami już słyniesz rzadkimi.
Progi chaty rodzinnej i szkoły dukielskiej
Świadkami były twojej skromności anielskiej.
Pobożność twą widziała krakowska uczelnia,
Umartwienia i ostrość Zaśpitu pustelnia.
O Janie naucz szukać Boga w samotności,
I zapal w młodych sercach żar Jego miłości.

K. Młodzieniec zaś postępował.
W. Wzrastał i podobał się Panu i ludziom.
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty świętego Jana, wyznawcę Swego, na ziemi hojnie obsypałeś łaskami, a w niebie uczyniłeś go możnym orędownikiem i patronem we wszystkich potrzebach duszy i ciała; daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy wstępując w jego ślady i ciesząc się jego opieką, uniknęli wszelkich zasadzek wroga i dostali się szczęśliwie do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

JUTRZNIA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Z pustelni, pełen ognia i Ducha Bożego,
Wstąpiłeś do zakonu Franciszka Świętego.
Klasztor Konwentualnych nie wystarczał tobie,
Wybrałeś ostrość życia Obserwantów sobie.
Do nich więc skierowałeś z kolei swe kroki,
I tam doskonałością wzbiłeś się w obłoki.
Daj, byśmy żyć umieli według powołania
I Boskiego się stali godni zmiłowania.

K. Tyś dziedzictwem moim , o Panie.
W. Jam postanowił strzec nakazów Twoich.

PRYMA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Jakby anioł, co patrzy na oblicze Boże,
Żyłeś pełen pokoju i szczęścia w klasztorze.
Wyprzedziłeś współbraci wszystkich cierpliwością,
Posłuszeństwem, pokorą, ubóstwem, czystością.
Dla tych cnót każdy ciebie szanował i cenił,
Świętym cię już za życia powszechnie Lwów mienił.
Rozbudź i w nas o Janie, do dobra ochotę,
Daj grzechu się wystrzegać, a ukochać cnotę.

K. Lepsze jest dla mnie prawo Twoje Panie.
W. Niż tysiące sztuk złota i srebra.

TERCJA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Na pracy dla dusz bliźnich i dla chwały Pańskiej
Upływało powoli ci życie kapłańskie.
Konfesjonał, ambona, to miejsca twych trudów,
Tam mnóstwo dokonałeś niewidocznych cudów.
Choć wzroku pozbawiony i wiekiem sterany,
W gorliwości kapłańskiej byłeś niezrównany.
Naucz i nas dla Boga i bliźnich zbawienia,
Pracować, cierpieć, walczyć co dzień bez wytchnienia.

K. Włożę moje słowa w jego usta.
W. l będzie mówił wszystko, co mu rozkażę.

SEKSTA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Byłeś Janie pochodnią, co świeci w ciemności
I wypiera z umysłów i serc nieprawości.
Do Boga się grzesznicy przez cię nawracali,
Niewierni zaś herezję i schizmę rzucali.
Słowa twoje i przykład wzruszały każdego
I wiodły dziwną mocą do Serca Bożego.
Zawiedź i nas, o Janie, do dobrego Boga,
Osłoń duszę i ciało przed sidłami wroga.

K. Jako słońce jasne.
W. Tak Jan świecił w Kościele Bożym.

NONA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Twe od płaczu ciągłego zagasłe źrenice
Miały szczęście oglądać Najświętszą Dziewicę.
Która ci Syna swego pieścić pozwalała
I szczególnym Patronem Rusi mianowała.
Doznał Lwów twej obrony, kiedyś od bram jego
Odpędzał liczne hordy najeźdźcy srogiego.
Weź w opiekę swą, Janie i dziś Polskę całą,
Chroń przed ateizacją, nienawiścią, zdradą.

K. O Panie jam Twój sługa.
W. I syn Służebnicy Twojej.

NIESZPORY

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Ostatni już dla ciebie zawitał dzień życia,
A z nim czas wyzwolenia z ziemskiego powicia.
Bogaty w skarby zasług i blask cnót niemały,
Uleciałeś z radością do niebieskiej chwały.
Tam ci Chrystus w koronę przyozdobił skronie,
I w rzędzie dusz wybranych posadził na tronie.
Przez tę świętą śmierć twoją, błagamy Duklanie,
Wyproś nam zbożne życie i słodkie skonanie.
K. Otwórzcie mi bramy święte.
W. Wejdę przez nie, aby wielbić Pana.

KOMPLETA

Boże daj się przebłagać przez Jana przyczynę,
Wstrzymaj swe zagniewanie i podaruj winę.

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Rozliczne pokolenia, choć mijają wieki
Doznają co dzień Janie twej możnej opieki.
Ty zmarłym życie dajesz, chorym zdrowie wracasz,
Ty ratujesz w kłopotach, ty niewolę skracasz.
Przez, cię matki pociechę, młodzież szczęście bierze,
Wszystkich dłoń twa łaskawa od złych przygód strzeże.
O niechaj się nad nami twe serce zlituje,
l cudownie w potrzebach naszych poratuje.

K. Wesprzyj nas w potrzebie.
W. Bo próżna jest pomoc ludzka.

OFIAROWANIE GODZINEK

Dzięki Ci, dobry Boże, żeś w Swej łaskawości
Pokazał w Janie z Dukli cuda swej wielkości.
A ty, drogi i święty nasz ziomku, Duklanie,
Przyjmij dziś miłościwie to nasze śpiewanie.

Zostań odtąd nam ojcem, stróżem i patronem,
Orędować za nami racz przed Boga tronem.
Daj, byśmy ustawicznie w ślady twe dążyli,
I kiedyś z tobą Boga na wieki chwalili.

K. Zna Pan życie nieskalanych.
W. A dziedzictwo ich trwa na wieki.

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się : Wszechmogący, wieczny Boże, Ty świętego Jana, wyznawcę Swego, na ziemi hojnie obsypałeś łaskami, a w niebie uczyniłeś go możnym orędownikiem i patronem we wszystkich potrzebach duszy i ciała; daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy wstępując w jego ślady i ciesząc się jego opieką, uniknęli wszelkich zasadzek wroga i dostali się szczęśliwie do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Godzinki o Sercu N. P. Maryi z góry Karmelu

przez Posted on 0 Comments 7 min read 243 wyświetlenia

Na Jutrznią.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki serce pozdrawiamy.
V. Zacznijcie wargi moje chwalić Pannę świętą,
R. Opowiedzcie Jej Serca laskę niepojętą.
V. Boże, pospiesz ku wspomożeniu memu,
R. Pani, pokwap się ku ratunkowi memu.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu,
R. Jak była na początku, teraz, i zawsze i na wieki wieków. ,
Amen.

Hymn.

Witaj Serce Maryi z Karmelu świętego,
Witaj klejnocie drogi z skarbu niebieskiego,

Perło z błogosławieństwa rosy urodzona,
Najdroższej niewinności kandorem zdobiona

Wszystkie skarby stworzone, wszystkie co są, w niebie
Bóg przy Wcieleniu Swoim wyłożył dla Ciebie,

Serce, które Syn Boski drogo oszacował,
Kiedy Sam się jak w skarbcu koronę lokował.

Siedm swych darów Duch święty jak drogie klejnoty
W tej świętej arce złożył, wlał anielskie cnoty,

Nad Boga i zbawienie nic szacowniejszego Bóg,
zbawienie w tym sercu nad nie nic droższego,

Zjednaj nam Matko łaskę, niech wieczny skarb mamy,
Niech w Sercu Twym jak w niebie Boga oglądamy.

Antyfona.
Pobożnem sercem niebieskiego szukajmy skarbu w sercu najświętszej Panny Maryi z góry Karmelu, abyśmy światowemi wzgardziwszy marnościami wieczną zapłatę, i skarb znaleźli Jezusa Chrystusa.
V. Pani, wysłuchaj modlitwę moją,
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Serca Twojego.
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo, Królowo niebieska, Matko i ozdobo Karmelu, której Serce Syn Boski przy wcieleniu Swoim przedziwną napełnił radością, prosimy Cię, abyśmy, którzy teraz Serce Twoje najświętsze, nabożwem sercem. pozdrawiamy, za Twoją poważną przyczyną wiecznego w niebie mogli być uczestnikami wesela. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Na Laudes.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się ku wspomożeniu memu,
R. Pani, pokwap się ku ratunkowi memu.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i t. d.

Hymn.

Chwalcie Serce Maryi głośne niebios chóry,
Chwalcie Ojca wiecznego Serce świętej córy.

Święci, coście kochali na Karmelu górze,
Serce Maryi, głoście po niebieskim dworze;

Serce to Matki waszej ozdoby Karmelu,
Pospieszajcie z pochwałą do miłości celu.

I my wszyscy Twe Serce Matko wychwalamy,
Boć z Niego niewymowne łaski odbieramy.

Szkaplerz najświętszy w ręce podany Szymona,
Łaska to Serca Twego od piekła zasłona.

I’rzywilej dałaś wielki swemu Karmelowi,
Przywilej miłosierdzia podaj grzesznikowi.

Morze wszelkich dobrodziejstw Panno Serce Twoje,
Zjednąjże niech wypłynie ztąd zbawienie moje.

Antyfona.
Przenajświętsze Serce Maryi chwałą niebieską napełnione objaśni serca nasze; aby do wiecznej zmierzały światłości.
V. Pani, wysłuchaj i t. d.
Módlmy się: Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Prymę.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
V. Chwała Ojcu i. i d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi przybytku wielkiego Bogu,
witaj ucieczko zbawienia naszego.

Wszelkich łask w Tobie Chrystus stolicę;
sfundował, Tron miłosierdzia Swego dla grzesznych zgotował.

Do Ciebie jak do portu dusze utrapione
Zmierzają, słusznym Boga gniewem zastraszone.

Pięć fortec do ucieczki Bóg niegdyś naznaczył,
Lecz bezpieczniejszą w Sercu Maryi dać raczył.

Bije na nas świat, ciało, bije szatan srogi,
Straszne sądu Boskiego przerażają trwogi.

Wzywają nas światowe marności do boju,
Gdzież? w tem Sercu najświętszem szukamy pokoju.

Dajże nam Matko święta w Twym Sercu obronę,
Uproś wieczną po wojnie światowej koronę.

Antyfona.
Jezu miłości Serca najświętszej Matki Twojej, zapal serca nasze do osiągnienia wiekuistej chwały.
V. Pani, wysłuchaj i t. d.
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Tercyą.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
R. Chwała Ojcu i t. d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi porcie żeglujących,
Witaj dobrej nadziei kotwico tonących.

Wzbudza na nas światowe nawałności morze,
Żeglującym najświętsze zasępiałe zorze.

Zatłumieni grzechowym zostajemy cieniem,
Lecz za Twoim do portu tratiemy promieniem.

Do Ciebie jak do arki spieszymy Noego,
A szczęśliwie wypłyniem z morza burzliwego.

Nawa nasza grzechową falą, skołatana,
Brzegu w Twym Sercu szuka Matko niebios Pana.

Dopomóż nam wypłynąć z świata nawałności,
A od portu nie zbłądzić szczęśliwej wieczności.

Potop piekielny Matko niechaj od nas stroni,
Przez Serce Twoje ratuj, w ostatecznej toni.

Antyfona.
Błogosławione Serce Maryi, którego żadna pierworodnego grzechu nie dotknęła zmaza,
V. Pani, wysłuchaj i t. d,
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Sextę.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
V. Chwała Ojcu i t d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi, różo purpurowa,
Z której jak z rajskich kwieci idzie wonność nowa.

Piękniejszaś nad wirydarz ozdobą Pestański,
Gdy jest z ogrodu, w którym kwiat rósł Nazarański.

W niebie, na ziemi Twoja ślicznie kwitnie styma,
Gdyż Cię żadnego grzechu nie zwarzyła zima.

Piekielneć nie szkodziły mrozom akwilony,
Bóg słońcem Cię ogrzewał miłością wcielony,

O różo jerychońska, kwiecie świętej flory!
Król niebieski Twe zabrał w purpurę kolory.

Serce święte Maryi, Karmelu piękności,
Ozdobo empirejska, kwiecie niewinności.

Niech z Tobą w świętej cnoty miłość zakwitniemy,
W królestwie rajskim z Bogiem niechaj wiekujemy.

Antyfona.
Jak róża między cierniem ozdobna, tak Serce Maryi między seTcami ludzkiemi najpiękniejsze, zbawienną wydaje wonność anielskiej niewinności kwitnie purpurą.
V. Pani, wysłuchaj modlitwy moje,
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Serca Twojego.

Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Nonę.

V. Jezu w Sercu Mnryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
V. Chwała Ojcu i Synowi i t. d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi niebo wyjaśnione,
Witaj żadnym obłokiem grzechu nie przyćmione

Słońce jasae splendorem Baranka na tronie
Pogodny luminarzu w niebieskim Syonie,

W Tobie światło zbawienne, w Tobie dzień bez cienia,
Bóg Ci miłości Swojej udzielił promienia.

Eliasz niegdyś widział obłoczek z Karmelu,
Z ognia kolos na niebie widać w Izraelu.

Serce Maryi Niebo, Bóg jest w tym obłoku
Dzień bez zachodu, jasna jutrzenka bez mroku,

Obłok ten deszczem skropił serca osuszone,
Ognisty kolos wiedzie w kraje nieskończone.

Przez Serce Twoje obroń nas wiecznej ciemności, .
Spraw Matko niech niebieskiej dojdziemy światłości.

Antyfona.
Najświętsza Panno 'Maryo, której Serce w niebieską, opływa słodycz, zjednaj nam świętą ziemię miodem i mlekiem płynącą, w królestwie wiekuistem.
V. Pani, wysłuchaj modlitwę moją.
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Serca Twojego.
Módlmy się: Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Nieszpór.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i t. d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi tarczo nieskruszona,
Witaj meto zbawienia sercom naznaczona.

Ogromna czartu jesteś puklerz Jozuego,
Straszną gromisz potęgę wodza piekielnego.

Nieustraszone Serce niebieskiej Debory,
W Tobie mieszkał Duch święty dla Twojej pokory,

Pod znakiem Twoim wojska świętych tryumfują
Zwycięzkieć męczennicy laury dedykują,

Strzała miłości Boskiej Ciebie przeraziła,
Męka Jezusa mieczem boleści przebiła;

Broń potężną w Twem Sercu, Matko widzim miecze.
Toć piekielny wojownik już z placu uciecze.

Niech Twe Serce w ostatniej tarczą będzie wojnie
Niech z Bogiem wiecznie żyjem na ziemi spokojnie.

Antyfona.
Jezu najpotężniejszy, hetmanie przez Serce Matki Tv jej, prosimy Cię, dodaj nam serca przeciwko piekieln; potęgom.
V. Pani, wysłuchaj modlitwę moją,
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Serca Twojego.
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Kompletę.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki serce pozdrawiamy.
V. Nawróć ku Tobie serca Boże nieskończony,
R. Oddal miecz gniewu Twego na nas zaostrzony.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
V. Chwata Ojcu, i Synowi i t. d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi Bogu ulubione,
Duchowi najświętszemu witaj zaślubione,

Ogniem miłości pałasz Jezusa kochanie,
Wesele rajskie, świętych ukontentowanie.

Przed wieki Cię Bóg obrał Sobie za stolicę.
Wszelkiej łaski grzesznikom w Tobie dał krynicę.

Miodem płynąca ziemio, źródło wód żyjącyeh,
Fontanno niewinności, laurze wojujących.

Jedyna w utrapieniu grzeszników pociecho,
Do Ciebie płaczu pełne posyłamy echo.

Serce królowy nieba, Boskie pomieszkanie,
Z Tobą niech wieczne mamy w niebie królowanie.

V. Jezu Serca Maryi przedziwna miłości,
R. Przez Serce Matki Swojej dał wieczne radości,

Antyfona.
Przenajświętsze Serce Maryi przez zasługi Twoje, daj nam skruszonem sercem za grzechy nasze pokutować, a pokornie i szczerze Bogu służyć, a potem wieczną osiągnąć miłość Jezusa Chrystusa.
V. Pani, wysłuchaj i t. d.
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo, Królowo niebieska, Matko i ozdobo Karmelu, której Serce Syn Boski przy wcieleniu Swoim przedziwną napełnił radością, prosimy Cię, abyśmy którzy teraz najświętsze Serce Twoje nabożnem sercem pozdrawiamy, za Twoja poważną, przyczyną wiecznego w iiiebie mogli być uczestnikami wesela. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

z modlitewnika 1853r.