godzinki

Godzinki do świętej Barbary

przez Posted on 0 Comments 5 min read 351 wyświetlenia

NA JUTRZNIĘ.

V. Panie ! otwórz wargi moje,
R. A usta moje będą sławić chwałę Twoją.
V. Boże ! pośpiesz ku wspomożeniu memu,
R. Panie! ku ratunkowi memu pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.
HYMN.
W ciemnościach niedowiarstwa Barbara zrodzona,
Światłością Bożej łaski z nieba obdarzona.
Bogu się prawdziwemu z młodu poświęciła,
Zupełny kwiat panieństwa wiecznie poślubiła.
V, Jak lilia między cierniem,
R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowemi.

MODLITWA.
Boże w Trójcy świętej jedyny, prosimy Cię, pokaż nam swej łaski miłosierdzie, któreś nad świętą Dziewicą i Męczenniczką Twoją Barbarą miłościwie pokazać raczył, abyśmy jej zasługami chwalebnemi od nagłej i niespodzianej śmierci byli wyzwoleni a najświętszego Ciała i Krwi Chrystusowei Sakrament, przez przyczynę jej przed śmiercią naszą zbawiennie przyjąć mogli, a potem do Królestwa Twego z nabożnem weselem wprowadzeni byli, Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze nech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V, A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
R. Amen.

NA LAUDES.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Przewyborną urodą Panna ozdobiona,
Od ojca Dyoskora na wieży zamkniona,
Tam do dwóch trzecie okno wystawić, kazała,
By w Trójcy jedynego Boga wychwalała.
V. Jako wieża Dawidowa szyja twoja, zbudowana z obronami.
R. Tysiąc tarcz wisi na niej, wszystka broń mocarzów.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA PRYMĘ.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R, Panie! na ratunek mój pokwap się
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

HYMN.
Gdy przed ojcowskim gniewem uciekać musiała,
Twarda jej skała środkiem wolne przejście dała,
Znaleziona od ojca, srodze potłuczona,
I za włosy zelżywie do domu wleczona.
V. Znaleźli mię stróżowie, co chodzą po mieście,
R. Zbili i zranili mię, wzięli płaszcz ze mnie stróżowie murów.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA TERCYĘ.

V. Boże ! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Do ciemnego więzienia sromotnie wtrącona.
przez niemały czas głodem okrutnie morzona.
Wszystko Panna cierpliwie skromnie, wytrzymała,
Jezusowi stateczną miłość pokazała
V. Wprowadził mnie Król do pokojów swoich,
R. Rozraduję się i rozweselenę w tobie.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA. SEXTĘ.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Na sąd przed Marcjanein, tyranem stawiona,
Niewinnie od własnego ojca obwiniona,
Nic, na łagodne mowy, na groźby niedbała,
Gruntowną utwierdzona wiarą mocno siała.
V. Pięknaś jest Przyjaciółko moja, wdzięczna i ozdobiona jako Jeruzalem,
R. Ogromna jako wojsko uszykowane.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA NONĘ.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała, Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Biczmi i wołowemi sieczona żyłami,
Bez litości ostremi tarta skorupami,
Skatowana w smrodliwa ciemnicę wrzucona,
Z ciężkich ran od Jezusa cudownie zleczona.
V. Przyłóż mnię jako pieczęć do serca twego,
jako pieczęć do ramienia twego,
R. Bo mocna jako śmierć miłość.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA NIESZPÓR.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Żelaznemi drapano ciało paznokciami,
boki rozpalonemi palono blachami,
Piersi mieczem obciąwszy Pannę obnażyli,
I po ulicach miejskich sromotnie włóczyli.
V. Ukazały się kwiatki po ziemi naszej,
R. Przyszedł czas winnic obrzynania.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA KOMPLETĘ.

V. Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz!
R. I oddal gniew Twój od nas.
V. Boże! ku wspomożeniu niemu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Za dekretem sędziego na plac śmierci wzięta,
Ręką jedyna córka ojca swego ścięta
Na wesele Jezusa Oblubieńca poszła,
I męczeńską z rąk Jego koronę odniosła.

V. Któraż to jest, która wstępuje z puszczy opływająca rozkoszami,
R. Podparłszy się na miłym swoim.

Modlitwa jak na Jutrzni.

Polecenie Godzinek.

Tobie święta Barbaro ! te moje godziny
Ofiaruję za moich zbrodni wszystkie winy,
Spraw, abym Jezusowem Ciałem posilony,
Przy śmierci, żył na wieki wraz z Nim zjednoczony.
Amen.

MODLITWA do świętej Barbary dla uproszenia szczęśliwej śmierci.

Bądź pozdrowiona, Panno i Męczenniczko chwalebna, święta Barbaro, przewielebna Różo rajska, czysta lilio, bądź pozdrowiona Panno miłości złotem przybrana, wszelakich cnót naczynie, bądź pozdrowiona! Bądź pozdrowiona, Panno wszelkiemi cnotamii napełniona, któraś się godna stała słyszeć one słowa od Oblubieńca: „Pójdź do mnie, będziesz odemnie koronowana” bądź pozdrowiona. Bądź pozdrowiona, Barbaro błogosławiona, któraś jest Oblubienicą wiecznego Pana, z którym wiecznie weselić się będziesz, bądź pozdrowiona. Bądź pozdrowiona perło śliczna i kosztowna, w niebie posadzona, która teraz i czasu śmierci przyczyń się za nami, prosimy cię, bądź pozdrowiona.

V. Ślicznością i pięknością twoją,
R. Szczęśliwie postąp króluj.
Módlmy się:
Boże Wszechmogący, udziel nam Twego miłosierdzia, które świętej dziewicy i męczennicy Barbarze okazałeś, abyśmy za przyczyną jej chwalebnych zasług, od nagłej śmierci byli wolnymi i w godzinę śmierci naszej dostąpić mogli łaski przyjęcia Sakramentów świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Godzinki na cześć św. Marii Magdaleny Pokutnicy

przez Posted on 0 Comments 5 min read 222 wyświetlenia

Na Jutrznią
Na nutę: Jak zwykłe Godzinki o Niepokalanem poczęciu N. P. M.

Jezu! Obrońco grzesznych, otwórz usta moje,
Abym Cię, czcił, błagając miłosierdzie Twoje.
Przybądź Jezu! Łaskawy, ratuj mnie nędznego,
Za prośbą Magdaleny z zlitowania swego.
Miej cześć z Ojcem i Duchem Świętym Chryste Panie!
Któryś o Magdalenie >Grzesznej< miał staranie; Miej też o nas, którzy się k’Tobie uciekamy, Niech Cię miłosiernego nad sobą doznamy. HYMN. Jezu! Nasz Zbawicielu, Ojca Przedwiecznego Synu! Wejrzyj łaskawie, na nas z Tronu swego. Magdalenąś nie gardził, choć >Grzesznicą< była, Aby z Tobą rozkoszy niebieskich zażyła: Nie gardź nami grzesznemi, bośmy twe stworzenia, Dlategóż racz odpuścić nasze przewinienia. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej, Ojcze niebieski! Iż jako błogosławiona Maryja Magdalena Syna Twego, a Pana naszego nadewszystko umiłowawszy, od Niego otrzymałą grzechów odpuszczenie: tak też nam u Twego miłosierdzia niech zjedna wieczne zbawienie. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen Na Laudates. Przybądź Jezu! Łaskawy, ratuj mnie nędznego, Za prośbą Magdaleny z zlitowania swego. Miej cześć z Ojcem i Duchem Świętym Chryste Panie! Któryś o Magdalenie >Grzesznej< miał staranie; Miej też o nas, którzy się k’Tobie uciekamy, Niech Cię miłosiernego nad sobą doznamy. HYMN. Dałeś ją dobry Jezu! Na wzór nam grzesznikom, Na większą chęć ku sobie twoim miłośnikom. By każdy za Lekarza uznał Cię dobrego, A iż nie pragniesz zguby, by najgrzeczniejszego. Zdarz, byśmy z >Grzeszną< przedtem, już pokutowali, Od Twych Boskich przykazań nie odstępowali. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Na Prymę. Przybądź Jezu! Łaskawy … HYMN. W ciężkich grzechach ta Pani, była pogrążona, Już, już w piekielnych wrotach prawie postawiona; Aż łąski Twojej promień, do serca jej zmierza, Młot zaś sądów straszliwych potężnie uderza. Aza Jezu nie widzisz blizkiej zguby mojej?! Ratuj mię, nie chcąc zguby, z zwykłej łaski Twojej. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Na Tercyą. Przybądź Jezu! Łaskawy … HYMN. Z Twej zbawiennej nauki, jako śnieg topnieje Nawrócona; w sercu jej, wszelki grzech niszczeje. Bo zobaczywszy dobrze, jak na duszę chora, Szła Cię szukać z maściami, od niebios Doktora. Niech się Jezu do Ciebie uciekam z ufnością; Gdyż ku Tobie przystaję z serca uprzejmością. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Na Sekstę. Przybądź Jezu! Łaskawy … HYMN. Gdy przybiegła do Ciebie zraniona miłością, Padła-ć do Nóg z pokorą i wielką ufnością: Które mile całuje, maściami naciera; Myjąc je strumieniem łez, włosami ociera. Nie dopuszczaj odwłaczać poprawy żywota, Ale odtąd kwitnie we mnie wszelka cnota. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Na Nonę. Przybądź Jezu! Łaskawy … HYMN. O szczęśliwe łzy! Które zakały zmywacie, I umarłym Łazarzom żywot upraszacie; A toć się w Magdalenie Świętej pokazuje, Która Cię odtąd Jezu! Serdecznie miłuje. Aza sobie u Ciebie, strumień łez uproszę?! Któremu Cię za moje złe życie przeproszę. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Na Nieszpór. Przybądź Jezu! Łaskawy … HYMN. Przywiodła Cię do tego, że miłość za miłość O, Jezu mój! Oświadczasz, odpuściwszy jej złość. Dla czego też pod krzyżem z Matką Twoją stała; Kędy z Twej śmierci srogiej spólnie omdlewała. Użycz mi podostatkiem, Jezu! Twej miłości, I niech Ci wiernie służę, w duchowej radości. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Na Kompletę. Nawróć nas Jezu grzesznych z Twej zwykłej litości, Za prośbą Magdaleny, przebacz nam krewkości. Przybądź Jezu! Łaskawy, ratuj mnie nędznego, Za prośbą Magdaleny z zlitowania swego. Miej cześć z Ojcem i Duchem Świętym Chryste Panie! Któryś o Magdalenie >Grzesznej< miał staranie; Miej też o nas, którzy się k’Tobie uciekamy, Niech Cię miłosiernego nad sobą doznamy. HYMN. Gdy pragnęła posługę oddać Ciału Twemu, Szuka Cię na oddanie czci Zmartwychwstałemu: Której widząc stateczność, wprzódeś się jej zjawił, A przez nię Uczniom swoim, i innym objawił. Pociesz mię swą bytnością w dzień skonania mego O Jezu! I zaprowadź do królestwa swego. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Ofiarowanie. Oddaję-ć się pod skrzydła miłosierdzia Twego, Dobry Jezu! Przyjmij mię, z >Grzesznicą< Grzesznego: Bym za grzechy, jak Ona, w żalu pokutował, Ścisłego jej żywota wiernie naśladował. Zdarz mi to, abym Cię z nią mógł szczerze miłować, Z Tobą, z tą Panią Świętą, na wieki królować. Amen. Magdalena Święta, Pieśni Religijne Polskie Kraków, Czcionkami Drukarni "Czasu" 1913.

Godzinki o Świętym Józefie

przez Posted on 0 Comments 5 min read 494 wyświetlenia

Godzinki o Świętym Józefie

Na jutrznią.
Zacznijcie usta nasze chwalić Boga swego,
I wielbić Go na wieki w Świętych sługach Jego,
Przybądź na pomoc Święty Józefie Piastunie,
Z Jezusem i Maryją, przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu, i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN.
Józefie! z pokolenia Dawida wydany,
Opiekunie Jezusa od Boga wybrany!
Poślubiony Panience stanu anielskiego,
Stróżu Arki przeczystéj Króla niebieskiego!
Tyś sam jeden z młodzianów innych bardzo wiele
Oblubieńcem Maryi obrany w kościele:
Gdy laska zakwitnęła w ręku twych cudownie,
Gołębica usiadła na głowie nadobnie.
V. Postanowił go Panem domu swego:
R. I książęciem wszystkiéj posiadłości Jego.
V. Módl się za nami Święty Józefie:
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych:
V. Panie wysłuchaj i t.d.

Godzinki ku czci św. Józefa
Godzinki ku czci św. Józefa

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca
Przenajświętszéj Rodzicielki Twojéj, wspomożeni byli, iż czego proźbami
naszemi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
R. Amen.
V. Panie wysłuchaj i t.d. R. A wołanie nasze i t.d.
R. Błogosławmy Panu.
V. Bogu chwała:
R. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju.
V. Amen.

Na prymę.
Przybądź na pomoc Święty Józefie Piastunie,
Z Jezusem i Maryją przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu, i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN.
Tyś strapiony, niewiedząc skrytéj tajemnice,
Myślisz zaraz opuścić swą Oblubienicę:
Jużto wszystko szwankuje! We śnie Anioł głosi:
Wesel się, mówi, nie bój, Panna Boga nosi.
Ocknąwszy tedy ze snu, uwierzyłeś słowom:
Jakoż też należało takim wierzyć mowom.
Zjednaj nam, byśmy wiary świętéj tajemnice
Poznawszy, obaczyli w niebie Boskie lice!
V. Sprawiedliwy rozrastać się będzie jako lilija:
R. I będzie kwitnął przed Panem.
V. Módl się za nami Święty Józefie:
R. Abyśmy się stali i t.d.

Módlmy się: Prosimy Cię i t.d.

Na tercyją.
Przybądź na pomoc i t.d. (jak na prymę)

HYMN.
Wszystek świat popisują idźże do Betlejem;
Oddaj swe posłuszeństwo, pospiesz z Zbawicielem,
Który się tam narodzi, obaczysz Go w ciele,
Czego czekał Symeon przez lat bardzo wiele.
Stało się, że Maryja Jezusa powiła;
W pieluszki uwinąwszy, w żłobie położyła,
Którego nawiedzając pasterze witali,
Toż czyniąc trzej Królowie dary Jemu dali.
V. Zaszczepiony w domu Pańskim;
R. W przysionkach domu Boga naszego.
V. Módl się za nami i t.d. (jak wyżéj)

Módlmy się: Prosimy Cię i t.d.

Na sextę.
Przybądź na pomoc i t.d. (jak wyżéj)

HYMN.
Nie śpi Heród okrutny, już dziatki morduje,
Krew niewinną rozlewa, Boga prześladuje,
Swym mieczem na Maryi Jedynaka godząc:
Kwap że się do Egiptu, z Jezusem uchodząc.
Natychmiast usłuchałeś głosu Anielskiego,
Byś od śmierci zachował Syna Panieńskiego.
Zostawałeś w Egipcie z Jezusem, i Jego
Matką miłą, Maryą, do czasu pewnego.
V. Wierny sługa i roztropny:
R. Którego Pan postanowił za stróża Matki swojéj
V. Módl się za nami i t.d. (jak wyżéj)

Módlmy się: Prosimy Cię i t.d.

Na nonę.
Przybądź na pomoc i t.d. (jak na prymę)

HYMN.
Ty po śmierci Heroda, z przestrogi Anielskiéj,
Powróciłeś do ziemi znowu Izraelskiéj,
Szedłszy do Galilei z Bogiem, Matką Jego,
Zażywałeś w Nazaret stanu pokornego.
I tam między krewnemi w radości mieszkałeś,
Zbawiciela z dzieciństwa światu wychowałeś.
Żywiłeś ciężką pracą, potem czoła swego,
Pod swą mając opieką Boga wcielonego.
V. Umiłował go Pan i przyozdobił:
R. W odzienie chwały przyoblekł go.
V. Módl się za nami i t.d. (jak wyżéj)

Módlmy się: Prosimy Cię i t.d.

Na nieszpór.
Przybądź na pomoc i t.d. (jak na prymę)

HYMN.
Tyś był stracił Jezusa dwunastego roku,
Jedyną twą pociechę, jak źrenicę w oku:
Szukasz wszędzie, znajdujesz w pośrodku doktorów,
Strzeżesz pilno wiecznego Króla Archaniołów.
Któryć się w posłuszeństwo jak Ojcu, podaje
Twoim, Pan nieba, ziemi, poddanym się staje
Ojcem ciebie mianuje, Matką zaś Maryą
Ten któremu Anieli wiecznie czołem biją.
V. Ten który strzeże Pana swego:
R. Na wieki uczczon będzie.
V. Módl się za nami i t.d. (jak wyżéj)

Módlmy się: Prosimy Cię i t.d.

Na kompletę.
Racz nas nawrócić grzésznych o Panie do siebie,
Byśmy z Tobą na wieki królowali w niebie.

Przybądź na pomoc i t.d. (jak na prymę)

HYMN.
Szczęśliwyś jest Józefie, gdy cię leżącego,
Trzyma Jezus z Maryą już konającego.
Za twe wierne usługi posługęć oddają,
Przy świętém zejściu twojém pociechy dodają.
Z jednéj strony Pan Jezus, z drugiéj Matka Jego,
Anieli téż trzymają Józefa Świętego.
Tak szczęśliwie dokonał, który służył wiernie,
Teraz bierze zapłatę w niebie nieśmiertelnie.
V. Ukoronowałeś go chwałą żywota Panie:
R. I postanowiłeś go nad dziełami rąk Twoich.
V. Módl się za nami Święty Józefie.
R. Abyśmy się stali i t.d.

Módlmy się: Prosimy Cię i t.d.

Ofiarowanie.
Te godzinki pokornie z serca uprzejmego,
Ofiarujęć Patronie, Ty przed Pana swego,
Zanieś na tron wysoki w modlitwie gorącéj,
Abyśmy byli w chwale końca nieznającéj.

Godzinki o św. Michale Archaniele

przez Posted on 0 Comments 8 min read 777 wyświetlenia

NA JUTRZNIĘ
Zacznijmy społem chwalić – Księcia Niebieskiego – Michała Archanioła, – Patrona naszego.
Przybądź nam, miłościwy – Boże, ku pomocy – i wyrwij nas z potężnych – nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi, – Jego przedwiecznemu – i równemu Im w bóstwie – Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, – tak zawsze i ninie, – niech Bóg w Trójcy jedyny – na wiek wieków słynie.

Hymn
Witaj Duchu potężny, – święty Archaniele, – któryś pogromił rokosz – złych aniołów śmiele:
„Któż jak Bóg” hasłem swoim – na nich uderzając, – o znieważony honor – Boga się stawiając.
Buntowników strąciłeś – aż na dno piekielne, – tym sobie zdobywając – imię nieśmiertelne:
„Michael”, Wódz i Książe – wojska niebieskiego, – Przyjaciela i Powiernik – Pana Najwyższego.
Blaskiem mądrości Bożej – cudnie ozdobiony, – Rzecznikiem, Opiekunem ludzi uczyniony.
O, dopomagaj swoim – czcicielom na ziemi – w walce z duchami złymi, – daj nam moc nad nimi.
Byśmy zawsze zwycięsko – z boju wychodzili, – miejsca stracone przez nich – dla siebie zdobyli.

Antyfona
Stało się milczenie na niebie, gdy walczył smok i Michał z nim i odniósł zwycięstwo.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Godzinki Michala
Godzinki Michala

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który w dobroci swojej i miłosierdziu Księciu Twego Kościoła najchwalebniejszemu Michałowi Archaniołowi powierzyłeś pieczę nad ludźmi, spraw prosimy, abyśmy za jego łaskawą opieką wolni od przemocy nieprzyjaciół naszych za życia, zwłaszcza w godzinę śmierci, – zostali wprowadzeni do chwały wiecznej przed Boskie oblicze Twoje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze, R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu. R. Bogu Chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.

NA PRYMĘ
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.

Hymn
Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy – przed Panem stojący, – któremu ważne sprawy – zleca Wszechmogący.
Osobliwszą masz władzę – na niebie i ziemi – i niezrównaną chwałę – pomiędzy Świętymi.
Tyś Górnego Syonu – blaskiem i ozdobą, – najpierwszą po Królowej – Niebieskiej osobą.
Wszystkie chóry Aniołów, – Święci Pańscy w niebie – i wierni Chrystusowi – modlą się do Ciebie.
I kochają serdecznie – za Twój bój o Boga, – za Miłość, za pokorę – i za pogrom wroga.
I my, co Ciebie z nimi – wielbimy, kochamy, – spraw niech Twe hasło w życiu – wiernie wypełniamy.
Niech nic nad Boga więcej – nie mamy droższego, – zapałem niech płoniemy – w walce o cześć Jego.

Antyfona
Kiedy walczył Michał Archanioł ze smokiem, dał się słyszeć głos mówiących: Zbawienie Bogu naszemu.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

NA TERCJĘ
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy itd.

Hymn
O wielbicielu wielki – Słowa Wcielonego, – Czcicielu niezrównany – Panny, Matki Jego.
Po Niej w modłach my Ciebie – pierwszego wzywamy, – Tobie się. chyląc głowy, – kornie spowiadamy, Jednasz z Bogiem grzeszników, – łaskę im przywracasz, – gdy Ci się polecają, – z błędnej drogi zwracasz. Starą Tyś Synagogę – niegdyś strzegł i bronił, – aby Izrael wiary – w Boga nie uronił.
Strzeżesz teraz Kościoła – jako Patron Jego, – lud swój w obronę bierzesz, ratujesz od złego.
Kraje, narody, wojska, – zakony przez wieki – Patronem Cię swym czynią – żądni Twej opieki.
Bo w Twą wierzą potęgę, – wierzą Twej miłości, – którą otaczasz ludzi – z hojnej łaskawości.

Antyfona
Ten jest Michał Archanioł, Książę wojsk anielskich, którego cześć świadczy dobrodziejstwa i którego modlitwa prowadzi do Królestwa niebieskiego.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię,

NA SEKSTĘ
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.

Hymn
Święty Michał Archanioł – tak ludzi miłuje, – że im się i widzialnie – nieraz ukazuje.
Wśród sławnych jego zjawień – jest góra Gargani, – o której w brewiarzu – czytają kapłani.
Zabłąkanemu chłopcu – w lesie się pokazał – i kościół na tym miejscu – wystawić nakazał.
Ażeby z Aniołami – mógł tam cześć odbierać – i wpływ dobroci boskiej – i swojej wywierać
Zjawił się z wojskiem Niebian, – jak podanie głosi, – zwycięstwo ponad wrogiem – dla Polski wyprosił. Zjawia się niewidzialnie, – kiedy jest wzywany, – odpiera wrogów duszy – Patron nasz kochany.
A za tę wielką miłość – wzajem Go miłujmy:- cześć, ufność w jego dobroć – szerzyć usiłujmy.

Antyfona
Michał Archanioł przybył na pomoc ludowi Bożemu, stanął na ratunek duszom sprawiedliwym.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

NA NONĘ
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.

Hymn
Walka, która na niebie – kiedyś się odbyła. – dotąd się jeszcze w świecie – Bożym nie skończyła.
Ciemność walczy z światłością, – zło się ciągle sroży – i chce świat opanować, – znieść porządek Boży
Bo tu chodzi o dusze, – by się nie dostały – na trony, które w niebie – duchy postradały.
Książę niebios Michale, – Tobie jest moc dana – przeciw zasadzkom wszelkim – i złości szatana.
Tyś odwiecznym zwycięzcą – i pogromcą złego. – skróć władzę, zetrzyj pychę – smoka przeklętego.
„Niechaj mu Bóg rozkaże” – pokornie prosimy, – strąć mocą Bożą czarta – w piekielne głębiny.
O zwyciężaj tak dalej, – jak zacząłeś w niebie, – walczącym dopomagaj, – gdy wzywają Ciebie.

Antyfona
Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstępował z nieba,
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

NA NIESZPORY
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.

Hymn
Święty Michał wyznacza – z Aniołów jednego – na stróża dla człowieka – na świat zrodzonego.
I sam z wielkiej dobroci – strzeże go i wspiera – za życia, lecz szczególniej, – gdy człowiek umiera.
Nie opuści go wtenczas, – lecz na pomoc spieszy, – ze swymi Aniołami – obecnością cieszy.
I odpędzą szatanów, – wzbudzą ufność w Boga, – jakżesz obecność jego – jest dla duszy błoga.
Potem w czyśćcu pociesza, – cierpienia osładza, – do nieba po pokucie – odbytej wprowadza.
O jak szczęśliwy człowiek, co za życia swego – czci i pomocy wzywa – Michała świętego.
Zapewnioną ma pomoc – we wszelkiej potrzebie, – po śmierci zapewniony tron u Boga w niebie.

Antyfona
Przybył Michał Archanioł z mnóstwem Aniołów, któremu powierzy! Pan dusze Świętych, by je zawiódł do raju radości.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ
Niech nas Święty Archanioł – do Boga nawróci, a zagniewanie Jego – niech od nas odwróci.
Przybądź nam, miłościwy – Boże, ku pomocy itd.

Hymn
W dniu ostatnim głos trąby – tego Archanioła – wszystkich umarłych wskrzesi – i na sąd powoła.
Stanie przy trybunale – ważyć ludzkie sprawy – i wstawiać się dla wiernych – o wyrok łaskawy.
On Zwiastunem wyroków – Pana Najwyższego, – Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem – raju niebieskiego.
Krzyż Chrystusa podejmie – i pod nim zgromadzi – na sądzie sprawiedliwych i w niebo wprowadzi.
Kto czci tego obrońcę – i grzechów się strzeże, – tego Archanioł święty – pod swój sztandar bierze.
A pisarze Kościoła – są takiego zdania, – że mieć doń nabożeństwo – znakiem jest wybrania.
Kogo Bogu poleca – i za kim się wstawia – taki unika piekła – i swą duszę zbawia.

Antyfona
Michale Archaniele, postanowiłem Cię Księciem dusz, które mają być przyjęte do Królestwa mego.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK
Przyjmij te nasze pienia, – święty Archaniele, – które Ci oddajemy – my, Twoi czciciele.
Oby należna Tobie- od nas grzesznych chwała, – wdzięczność, gorąca miłość – wciąż się powiększała.
Wspieraj nas modlitwami, – w walce dodaj męstwa, – walczących doprowadzaj – do chwały zwycięstwa.
Byśmy miejsca upadłych – aniołów zdobyli, – i z Tobą wiecznie Boga – w niebiosach chwalili.

Antyfona
Książe niebios, Michale Archaniele święty, pomnij zawsze na nas i módl się za nami po wszystkie dni do Syna Bożego.
V. Ubłogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu Aniołów Twoich.
R. Upadnę czołem przed świątynią majestatu Twego i oddam chwałę Imieniu Twemu.

Módlmy się:
Boże, który w porządku przedziwnym wkładasz obowiązki na Aniołów i ludzi, pozwól z dobroci swojej, aby Aniołowie, którzy nieustannie są przy Tobie dla wykonania rozkazów Twoich, stali się gorliwymi opiekunami zbawienia naszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Uwaga: Antyfony są wzięte z Officium o św. Michale, hymny ułożone na podstawie nowenny do tegoż Świętego przez św. Alfonsa Liguorego, modlitwy z książek do nabożeństwa aprobowanych przez Władze kościelne.

Godzinki ku czci św. Franciszka z Asyżu

przez Posted on 0 Comments 10 min read 422 wyświetlenia

JUTRZNIA

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Patriarcho ubogich, cnego pokolenia, *
Franciszku, lutnio głośna Boskiego imienia.
Przyjmij nasze modlitwy, wysłuchaj wołania, *
byśmy zachowywali Boże przykazania.
Także zło zwyciężali, żyli świątobliwie, *
a wszelkie przeciwności znosili cierpliwie.
Byli zawsze poddani Bożej Opatrzności *
i z tobą się spotkali w szczęśliwej wieczności.
Ty wzorem jesteś życia Bogu oddanego *
i dobroci do świata przezeń stworzonego.
Niech przykład Twój, Franciszku, teraz nas pobudzi,*
byśmy Boga kochali oraz wszystkich ludzi.

K. Naznaczyłeś, Panie, świętego Franciszka,
W. Świętymi znakami ran Twoich.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najłaskawszy, Panie Jezu Chryste, który dla rozpalenia serc naszych miłością Twoją wycisnąłeś na ciele serafickiego Franciszka święte znamiona męki Twojej, dozwól nam, byśmy przez jego zasługi i wstawiennictwo mogli przez cierpienia mieć uczestnictwo w Twoim krzyżu, a przez czyny pokuty zadośćczynili za nasze winy i otrzymali Twoje miłosierdzie. Który żyjesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

MODLITWA PORANNA [LAUDES]

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O Seraficki Ojcze, wezwał Cię Zbawiciel, *
byś według Ewangelii ułożył swe życie.
Wstaw się teraz za nami do Pana naszego, *
byśmy Cię naśladując żyli w łasce Jego.
Ty dla imienia Pana wszystko zostawiłeś *
i jako Biedaczyna do nieba wkroczyłeś.
Prowadź nas swym przykładem po drogach zbawienia, *
byśmy doszli do nieba i sławili Pana.
O twórco trzech zakonów, seraficki Święty, *
i Obrazie Chrystusa, wzorze niepojęty.
Wyproś ten dar u Pana, byśmy wierni byli *
i Ciebie naśladując niebo osiągnęli.

K. Jako ubogi Franciszek wkroczył do nieba,
W. Gdzie został przyjęty w poczet aniołów i świętych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, który przedziwnie pociągnąłeś serafickiego Franciszka i wprowadziłeś go na drogę swoją; Ty sprawiłeś, że dla miłości Twojej porzucił wszystko, aby zdobyć niezniszczalne dobra niebieskie: pokornie Cię prosimy pociągnij i nas łaską swoją i obdarz serca prawdziwą mądrością, byśmy za jego przykładem i wstawiennictwem szukali jedynie Twojego Królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA TERCJĘ

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O mężu apostolski, na wskroś katolicki, *
Ty z Ewangelią w sercu poszedłeś do wszystkich.
Przyczyń się dziś za nami, byśmy to czynili: *
codziennym życiem naszym o Bogu świadczyli.
Ty jedynym dla cnoty wzorem ludziom byłeś *
wiodąc życie pokutne z Panem się złączyłeś.
Przez pokorę, modlitwę oraz Twe zasługi *
obyśmy mogli wkroczyć w szczęsne nieba progi.
Niech Święty Duch rozpali serca swym płomieniem, *
aby Boga wielbiło każde ludzkie plemię.
Niech za Twoją przyczyną Pan nam błogosławi, *
zachowa od nieszczęścia i z grzechu wybawi.

K. Napełniłeś darami Ducha Świętego swego sługę Franciszka,
W. Który stał się potężnym heroldem Twojej Ewangelii.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, który przez sługę swego Franciszka odnowiłeś życie ewangeliczne w Twoim Kościele; Ty go rozpaliłeś taką miłością, że głosił Twoją ewangelię wszystkim ludziom: niech jego wstawiennictwo i przykład ukaże nam drogi naśladowania Ciebie i wskaże sposoby dawania świadectwa o prawdzie Twojej Ewangelii. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA SEKSTĘ

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O podporo Kościoła i Jego Patronie, *
Seraficki Franciszku, chlubo i korono!
Wspieraj nas dziś przed Panem, byśmy w wierze trwali *
w jedności i miłości Kościół budowali.
Ty, co ramieniem słabym Kościół ocaliłeś *
od upadku ratując wiernych ochroniłeś.
Módl się także za nami, byśmy tu na ziemi *
byli wolni od grzechu utraty zbawienia.
Ty wiarą się kierując Kościół miłowałeś, *
Bo w nim tworzymy wszyscy Chrystusowe Ciało,
Niech duch Twój Ojcze Święty, mieszka w ciałach naszych, *
byśmy wielbili Boga poprzez wszystkie czasy.

K. Panie, Ty wybrałeś serafickiego Franciszka,
W. Aby dokonał dzieła odnowy Twojego Kościoła.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy Panie, Jezu Chryste, Ty dla ludzkiego zbawienia ustanowiłeś Kościół, w którym przedziwnie przebywasz i prowadzisz dzieło zbawiania: Ty przez serafickiego Franciszka odnowiłeś go i sprawiłeś, że stał się znakiem Twojej miłości do człowieka; za jego przyczyną udziel nam tej łaski, byśmy świadomi przynależności do Twego Kościoła uczestniczyli w dziele zbawienia wszystkich ludzi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA NONĘ

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O Bracie wszystkich ludzi, całego stworzenia, *
Franciszku seraficki, hołd Tobie i pienia.
Wstawiaj się więc za nami do naszego Pana, *
byśmy tworzyli jedno, my Jego owczarnia.
Odnosząc się z miłością do człeka grzesznego *
prosiłeś przebaczenia Boga łaskawego.
Przyczyń się dziś za nami, byśmy otrzymali, *
To Boże miłosierdzie, Jego wszystkie dary.
Tyś to w Porcjunkuli wielki dar otrzymał *
od Królowej Aniołów, która wyprosiła
u Syna Jedynego odpust, darowanie *
skruszonym, żałującym grzechów popełnionych.

K. Panie, Ty wysłuchałeś modlitwy świętego Franciszka.
W, I objawiłeś wspaniałość swego miłosierdzia.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, Ty dla zgładzenia grzechów naszych podjąłeś krzyż i mękę okrutną; Ty wybrałeś swego sługę Franciszka i przez wielorakie cierpienia sprawiłeś, że stał się uczestnikiem męki Twojej, a przez żarliwą modlitwę wyjednał wielki dar odpustu Porcjunkuli: za Jego przyczyną pomnóż nad nami miłosierdzie swoje i udziel przebaczenia grzechów, byśmy odkupieni przez Ciebie mogli godnie wraz ze wszystkimi świętymi chwalić Twoje imię. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA NIESZPORY

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O Święty Serafinie, na Alwerni szczycie *
nad męką swego Pana Tyś płakał obficie.
Obyśmy za Twym wzorem nad tym rozmyślali*
że Chrystus za nas cierpiał na górze Kalwarii.
Wtem oto ci się zjawia serafin niebiański *
by na Twym ciele świętym wyryć rany Pańskie.
Prosi m Cię, o Franciszku, przez Twe święte rany*,
byśmy Chrystusa Pana życiem swym kochali.
O drugi Chryste czasów, coś w Boskiej miłości *
cały się rozmiłował z wielką żarliwością·
Wejrzyj z wysoka z nieba, gdzie stale przebywasz *,
w domu wieczystym Ojca dusza Twa szczęśliwa.

K. Przez znamiona świętych ran Twoich,
W. Upodobniłeś do siebie, Panie, serfickiego Franciszka.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W., A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, który przez znamiona bolesnej męki swojej wyróżniłeś serafickiego Franciszka i dałeś mu uczestnictwo w swoich zbawczych cierpieniach: prosimy Cię pokornie, byśmy wsparci jego wstawiennictwem mogli z poddaniem woli Bożej przyjąć cierpienia życia i stali się narzędziami Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.

NA KOMPLETĘ

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Witając śmierć cielesną życia zakończenie, *
Tyś Zakon swój powierzył Przenajświętszej Pannie.
O spraw to, Ojcze Święty, by w godzinie śmierci*
Wyszła nam na spotkanie Matka wszystkich Świętych.
Ty jako Patriarcha podałeś wskazania, *
by nasze życie było godne powołania.
Bośmy przecież wybrani do życia wiecznego, *
Odkupieni Krwią Boską Pana Najświętszego.
Tyś błogosławił braci jak Jakub przed wieki, *
zostawiając zadatek swej czułej opieki.
Niechaj ta łaska Boża i błogosławieństwo *
towarzyszy nam zawsze, a zwłaszcza przy śmierci.

K. Udziel nam, Panie, Twego błogosławieństwa,
W. Przez zasługi serafickiego Franciszka.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, który przez zasługi Twojej bolesnej męki obdarzyłeś rodzaj ludzki łaską i wszelkim błogosławieństwem, pokornie Cię prosimy: wejrzyj na nas z miłością i przez wstawiennictwo serafickiego Ojca Franciszka obdarz nas upragnionym błogosławieństwem, byśmy w pokoju mogli pewną drogą zdążać do życia wiecznego, gdzie Ty, Bóg prawdziwy, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Niech Pan nam błogosławi i niech nas strzeże [bis]
Niech nam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad nami [bis]
Niech obróci ku nam twarz swoją i obdarzy pokojem.
Niech Pan nam błogosławi. Amen.

OFIAROWANIE GODZINEK

O Seraficki Ojcze przyjm to rozważanie, *
ku chwale większej Boga na moje zbawienie.
I proszę cię pokornie, abym w mojej duszy *
przez skruchę doskonałą pęta grzechu skruszył.
Żyjąc nadzieją, wiarą i Bożą miłością *
doszedłeś do bram nieba drogą Pańską prostą.
Oby się w sercach naszych wiara pomnożyła *
z nadzieją i miłością, z Bogiem nas złączyła.
Byśmy tutaj na ziemi, a potem w wieczności *
trwali przed tronem, Boga, który jest miłością.
Byli zawsze szczęśliwi, że Boga wielbimy *
Z Tobą, Ojcze Franciszku, w niebie i na ziemi.

Godzinki o Najświętszym Ciele i Krwi Jezusa

przez Posted on 0 Comments 7 min read 415 wyświetlenia

Jutrznia:
Zawitaj Ciało Najświętsze i Krew Pana święta
Witaj tajemnico Eucharystii niepojęta!

Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Przychodzisz na świat o Jezu, Mesjaszu prawdziwy,
Prorokiem jesteś zacnym, z wielkimi dziwy!

Wesele bardzo zacne w Kanie wnet sprawiono,
Pana Jezusa i uczniów na nie zaproszono.

Jezusie Chrystusie, Tyś przez swoje znaki
Na weselu w Kanie wodzie dał winne smaki.

Wtedy prawdziwego Boga poznali,
Gdy zamiast wody, wino zaczerpali.

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Módlmy się! Boże, nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia, dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, spraw, abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W- Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Pryma:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Ludzi Jezu nauczałeś, nauki im dawałeś,
Na górach, na pustyniach wszystkich pouczałeś.

Kiedy wielki tłum przy Tobie na pustyni ostał
Chciałeś, aby każdy pouczony nakarmiony został.

Na pustkowiu chleb i ryby, cudownie rozmnażasz
Dziękczynienie Ojcu za dar chleba składasz!

Wszyscy na pustyni jednogłośnie stwierdzili:
„To król-prorok, którego inni nam głosili!”

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Tercja:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Jezu jesteś Chlebem żywym, który zstąpił z nieba,
Za to Tobie świat cały wraz z niebem śpiewa!

Święta Krew Twoja dla was jest napojem,
Pijąc ją pokornie napełniamy dusze pokojem!

Pokój niech w naszych duszach już dzisiaj zagości,
By do Królestwa Bożego wejść pośród radości!

Twój rozkaz, o Jezu, ciągle wypełniamy,
Za cuda czynione, Chryste Cię kochamy!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Seksta:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Ciała i Krwi Pańskiej sławmy Tajemnicę,
Którą Jezus wylał jako łask krynicę.

W wieczerniku noc ostatnią przy świętej wieczerzy
Pełniąc wszystko jak należy, uczniom się powierzył.

„Oto Ciało moje!”- pokarm święty z rąk im dał
„Oto Krew moja!”- czyńmy to, czego przepis chciał!

Bądź, o Jezu pochwalony, w Najświętszym Sakramencie,
Ciebie Boże uwielbiamy teraz, w tym momencie!

Błogosław każdego, kto do Ciebie się ucieka,
Bo przy Twoim ołtarzu, czeka nas pociecha!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Nona:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Chryste zmartwychwstałeś, po trzech dniach z grobu wstałeś
Radość wszystkim oznajmiłeś, do uczniów się udałeś!

W drodze do miasta Emaus, Łukasza z Kleofasem
Spotkałeś ich o Jezu, wieczornym czasem!

Dla nich po raz kolejny chleb święty łamiesz,
Święte pisma pośród nich, jak kiedyś wyznajesz!

Pozwól nam Cię poznać przy łamaniu chleba,
Przywróć nam radość Twego zbawienia!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Nieszpory:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Gdy odeszłeś Jezu do Ojca, pierwsi chrześcijanie,
Sprawowali Ofiarę, dzięki Tobie, o Panie!

Łamali dla Ciebie, chleb święty żywota,
Pośród ludów zwaśnionych nastawała zgoda!

Ludzie niewierni, ku Tobie się zwracali,
Za swoje wielkie grzechy, ciągle żałowali!

Przebacz nam, o Jezu nasze nieprawości,
Odsuń od nas, Panie wszystkie sprośne złości!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Kompleta:
Przez Najświętszy Sakrament, do siebie nas nawróć,
Wszelkie Twe zagniewanie, od nas, prosim, odwróć!

Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Ze świętego Domu, o Jezu, ciągle patrzysz na nas
Przyjdziesz ponownie na ziemię, kiedy nadejdzie czas!

Zostałeś pośród nas, w Najświętszym Sakramencie,
Nieustannie wielbimy Ciebie w każdym życia momencie!

Dziękujemy Ci wielce, o Jezu kochany,
Że w biały chlebie jesteś na wieki schowany!

Błogosław nam wszystkim, Panie miłościwy,
Przebacz nasze grzechy, Sędzio litościwy!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Ofiarowanie godzinek:
Z pokłonem, Jezu najdroższy, ofiarujem Tobie
Te święte godzinki ku czci Twej i ozdobie!

Prosim byś nas, o Jezu, drogą Swą prowadził,
Po śmierci do nieba nas zaprowadził!

Zdrowia, radości, spokoju wszystkim nam daj
Błogosław rodzinom, błogosław nasz kraj!

Bądź pochwalony, Najświętszy Sakramencie
Na wieki Twoja chwała wszędzie już słynie!

Antyfona:
Spożywamy Ciało i Krew Twą pijemy,
Trwamy w Tobie, Ty w nas trwaj wiecznie!

P- O święta Uczto, w której Chrystusa spożywamy i pamiątka męki Jego uczczona
W- Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej chwały udzielana bywa!
P- Módlmy się! Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W- Amen!

Zakończenie godzinek:
Zawitaj Ciało i Krew Jezusa
W Najświętszym Sakramencie utajone! (3x)

lub:

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
Teraz, zawsze i na wieki wieków, Amen! (3x)